„Touto novinkou sme sa snažili vyjsť v ústrety našim klientom, ktorí tak môžu všetky spory, do ktorých sa na cestách dostanú, nechať na našu poisťovňu a jej kvalifikovaných právnikov. Zvlášť v prípade PZP, kde cítiť konkurenčné prostredie predovšetkým v oblasti ceny, sa snažíme ponúknuť viac - zohľadniť dopady konkrétnych udalostí na človeka a čo najviac mu v ťažkej situácii pomôcť. A presne o tomto je Právnik do auta,“ hovorí generálny riaditeľ UNIQA Poisťovne Martin Žáček.

Nárok na právnu asistenciu majú klienti pri PZP už v rámci základných asistenčných služieb. Na rozdiel od nich Právnik do auta právnu službu nielen preplatí, ale aj priamo zrealizuje. Poistenie ponúka pomoc právnikov nonstop nielen v rámci Slovenska ale v celej EÚ a v niektorých ďalších štátoch mimo EÚ.

Poistenie Právnik do auta si môžu vodiči uzatvoriť spolu s novým PZP a prvý rok ho majú zadarmo. Platí rovnako pre súkromné aj služobné vozidlá. V prípade, ak je na zmluve viacero vozidiel, môže si klient vybrať, pre ktoré vozidlá si želá toto pripoistenie uzatvoriť. Komplexná právna pomoc sa vzťahuje k vozidlu, preto ju rovnako využije majiteľ vozidla ako aj vodič, ktorému majiteľ vozidlo zveril. Poistenie platí na neobmedzený počet poistných udalostí a zahŕňa:

Ako to funguje?

Krátenie poistného plnenia: Vaše vozidlo bolo poškodené v zahraničí pri dopravnej nehode a napriek tomu, že vinník svoju vinu priznal, jeho poisťovňa Vám nechce uhradiť plnú výšku škody. Ak máte k PZP uzatvorené poistenie Právnik do auta, poisťovňa zabezpečí vyhotovenie a úhradu potrebných znaleckých posudkov. V prípade poškodenia Vašich práv dokážeme poisťovni vinníka Váš nárok na odškodnenie. Pokiaľ nie je možné prípad ukončiť zmierom, zaistíme vhodného advokáta, ktorý Vás bude zastupovať pri súdnom konaní. Náklady na právne zastúpenie vrátane dopravy a ubytovania svedkov budú uhradené z poistenia.

Nekvalitná oprava vozidla: Mali ste vozidlo opravované v servise a zaplatili ste nemalú čiastku za vymenené diely a za prácu. Po krátkej dobe sa však chyby začali prejavovať znovu. Vás hnevá, že oprava bola zrejme nekvalitná a vozidlo tak opäť nemôžete používať. V prípade, že servis odmieta priznať chybu, poistenie Vám zabezpečí a uhradí znalecké posudky a v prípade oprávneného nároku požiadame servis o nápravu v rámci reklamácie vykonanej práce. V prípade neuspokojivého výsledku konania zaistíme náhradu škody súdnou cestou.

Prísny trest za porušenie dopravných predpisov: Ak máte v zahraničí vodiča s Vašim súkromným alebo služobných vozidlom, môže sa veľmi ľahko dostať do problémov s miestnou políciou pre závažnejšie porušenie predpisov. Pokuty sa môžu v niektorých krajinách EÚ vyšplhať aj do stoviek až tisícky EUR. Ak vodič policajtom nerozumie a nemá so sebou ani dostatočnú finančnú hotovosť, môže využiť právne služby poisťovne. Právnik do auta zabezpečí tlmočenie po telefóne medzi políciou a Vašim vodičom. V prípade, že je nutná úhrada pokuty alebo kaucie, poisťovňa operatívne sprostredkuje prevod finančnej hotovosti zadržanému vodičovi, prípadne súdu či advokátovi. V prípade správneho konania alebo zadržania vodiča sprostredkuje jeho právne zastúpenie a uhradí náklady do výšky limitu poistného plnenia. Aj v prípade oprávneného potrestania má vodič poisteného vozidla nárok na právnu pomoc smerujúcu k zmierneniu trestu.

 • • zabezpečenie vhodného právnika, prípadne úhrada nákladov na právnika podľa výberu klienta
 •  
 • • preklad právnych dokumentov, simultánne tlmočenie pri komunikácii s políciou a úradmi v zahraničí
 •  
 • • právna pomoc v súvislosti s priestupkom alebo po dopravnej nehode
 •  
 • • spor v prípade opravy vozidla
 •  
 • • vymáhanie náhrady škody, ktorá bola spôsobená klientovi
 •  
 • • riešenie sporov mimosúdnou i súdnou cestou
 •  
 • • priestupkové, správne a trestné konanie
 •  
 • • zabezpečenie svedkov a ich svedectvo
 •  

____________________________________________________

UNIQA poisťovňa, a. s. je univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum poistných produktov v oblasti životného aj neživotného poistenia. Zaznamenáva kontinuálny nárast v predpísanom poistnom ako aj úspešný hospodársky výsledok. Pôsobí na slovenskom poistnom trhu od roku 1990, keď bola založená pod názvom Poisťovňa OTČINA, a.s., v roku 2001 sa na základe rozhodnutia koncernu UNIQA Group mení obchodné meno na UNIQA poisťovňa, a.s. V súčasnosti je koncern prostredníctvom svojich dcérskych spoločností zastúpený v 18 európskych krajinách.