KORONAVÍRUS A POISTENIE

Vzhľadom na krízové opatrenia vlády SR v súvislosti so šírením koronavírusu UNIQA až do odvolania uzatvorila väčšinu svojich kontaktných miest, vrátane klientskeho centra ústredia na Krasovského 15 v Bratislave. Aktuálnu dostupnosť jednotlivých pobočiek nájdete na webe: https://www.uniqa.sk/kontakt/. Našou prioritou je aj napriek obmedzeniam udržať prevádzku a všetky služby v maximálnom možnom rozsahu, klienti sa preto na nás môžu obracať telefonicky, mailom alebo online.

 

Otázky a odpovede

Ako môžem nahlásiť škodu

Pri nahlásení škody môžu klienti kontaktovať call centrum UNIQA na čísle(+421) 2 32 600 100 v pracovných dňoch od 8:00 -16:00 hod alebo na poistovna@uniqa.sk. Pohodlne z domova alebo z miesta udalosti môžu škodu nahlásiť aj online aj na našom webe: https://skody.uniqa.sk/ do pár minút. Stačí, keď na webovej stránke prejdú na vylepšený online formulár registrácie škôd, ktorý je prispôsobený pre všetky typy zariadení, umožňuje prístup aj z mobilu alebo tabletu a je dostupný nonstop 24 hodín denne.

Ako fungujú obhliadky škôd

Kvôli minimalizácii osobného kontaktu budú aj fyzické prehliadky škôd až do odvolania fungovať v obmedzenom režime. Všetky podklady ku škodám posielajte, prosím, online alebo e-mailom. Pri bežných škodách bude UNIQA žiadať od zákazníka fotodokumentáciu, likvidátor si v prípade potreby vypýta jej doplnenie. V prípade nutnosti obhliadnuť škodu osobne pracovníkom UNIQA nie je požadovaná fyzická prítomnosť zákazníka, postup bude náš pracovník koordinovať s klientom telefonicky. Vybavenie všetkých škôd garantujeme v štandardných lehotách.

Ako sa poistiť

Poistenie môžu klienti uzatvoriť online na našej webstránke www.uniqa.sk, alebo telefonicky na čísle: v pracovných dňoch od 8:00 – 16:00. Telefonicky alebo mailom sa tiež môžu obrátiť na svojich sprostredkovateľov, ktorí im s uzatvorením poistenia radi pomôžu.

 

Cestovné poistenie

Rozšírený rozsah poistného krytia – COVID-19 pre všetkých klientov s platnou zmluvou cestovného poistenia:

 

Krytie nákazy COVIDom-19 aj v prípade vycestovania klienta do rizikových krajín, až do výšky limitu liečebných nákladov vo všetkých poistných balíkoch – BASIC, PLUS, KOMFORT a EXTRA. Poistenie liečebných nákladov kryje náklady na ambulantné ošetrenie, lieky a prípadnú hospitalizáciu alebo repatriáciu súvisiacu s nákazou COVID-19 bez ohľadu na rizikovosť krajiny v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Krytie nákladov na ubytovanie v prípade umiestnenia klienta do karantény v zahraničí po potvrdenom pozitívnom teste na COVID-19. Náklady na ubytovanie sú hradené až do výšky 100 EUR na jednu osobu a jeden deň, maximálne však do výšky 1 500 EUR.

Krytie nákladov na storno cesty v prípade pozitívneho výsledku testu (RT-PCR test) na ochorenie COVID19 pred vycestovaním do zahraničia a následnou povinnou domácou karanténou. Poistenie storna poplatku nie je možné uplatniť v situáciách, kedy bol poistený umiestnený do preventívnej domácej karantény bez toho, aby mu bolo ochorenie potvrdené. Platné aj pre poistné zmluvy ročného cestovného poistenia, ktoré majú v rámci poistného balíka dojednané aj poistenie storna poplatku a prerušenia cesty.

 

Ako postupovať pri zakúpenom cestovnom poistení k zájazdom a individuálnym cestám

Cestovné poistenie zakúpené v rámci zájazdu od cestovnej kancelárie/agentúry/touroperátora
V prípade, ak si klient zakúpil cestovné poistenie prostredníctvom cestovnej kancelárie a je zahrnuté v cene zájazdu, ktorý nie je možné v dôsledku krízových opatrení uskutočniť v pôvodnom termíne a dohodne sa s cestovnou kanceláriou na novom termíne zájazdu, je možné posunúť aj termín platnosti cestovného poistenia. Pokiaľ sa klient ešte nedohodol s cestovnou kanceláriou na náhradnom termíne zájazdu alebo spadá do skupiny osôb, ktoré majú právo odmietnuť poskytnutie náhradného zájazdu, má nárok na zrušenie cestovného poistenia a refundáciu poistného. V týchto prípadoch je potrebné kontaktovať cestovnú kanceláriu, s ktorou klient uzavrel zmluvu o zájazde.

 

Cestovné poistenie zakúpené individuálne k zájazdu od cestovnej kancelárie / agentúry/ touroperátora

Ak si klient zakúpil cestovné poistenie k zájazdu individuálne a dohodne sa s cestovnou kanceláriou na náhradnom termíne zájazdu, takisto je možné posunúť aj termín platnosti cestovného poistenia. Mal by však čo najskôr kontaktovať poisťovňu a požiadať o zmenu termínu platnosti cestovného poistenia. V prípade, že sa na náhradnom termíne nedohodne resp. spadá do skupiny osôb, ktoré majú právo odmietnuť poskytnutie náhradného zájazdu, bude mu na základe žiadosti vrátené poistné z cestovného poistenia. Žiadosť o refundáciu poistného je potrebné zaslať do poisťovne čo najskôr, najneskôr však deň pred plánovaným začiatkom zájazdu.

 

Cestovné poistenie zakúpené k individuálnej zahraničnej ceste (nie zájazdu od CK / agentúry / touroperátora)

V prípade, že si klient vopred dojednal cestovné poistenie UNIQA a cestu nemôže kvôli koronavírusovím opatreniam uskutočniť, má nárok na vrátenie poistného z cestovného poistenia. Uvedené platí len pre poistné zmluvy krátkodobého cestovného poistenia (nevzťahuje sa na poistné balíky, v ktorých je zahrnuté poistenie storno poplatku) uzatvorené na konkrétnu cestu do rizikovej destinácie, nevzťahuje sa na ročné cestovné poistenie. K žiadosti o refundáciu poistného je potrebné doložiť doklad o tom, že cieľ cesty sa nachádzal v rizikovej oblasti (napr. letenka, alebo rezervácia ubytovania).

 

Cestovné poistenie a karanténa

V prípade, ak klient vycestuje do zahraničia v súlade s opatreniami štátnych orgánov SR a z dôvodu zavedenia neočakávaných a náhlych opatrení uviazne v zahraničí v karanténe (v hoteli alebo ubytovacom zariadení) kvôli koronavírusu a nebude sa môcť vrátiť v plánovanom termíne domov, UNIQA automaticky a bezplatne predĺži platnosť cestovného poistenia v dohodnutom rozsahu na celú dobu pobytu v karanténe. Cestovné poistenie sa nevzťahuje na ušlú mzdu (ušlý zisk), náklady na ubytovanie, stravu, náhradné letenky a pod.

Poistenie storno poplatkov

Poistenie storno poplatkov sa nevzťahuje na zrušenie cesty z dôvodu výskytu koronavírusu v cieľovej destinácii. V súlade s poistnými podmienkami nárok na plnenie vznikne iba v prípade, ak by MZV SR vydalo odporúčanie necestovať do krajiny postihnutej živelnou udalosťou, vojnou, občianskymi nepokojmi alebo terorizmom. V prípade potvrdenej diagnózy Covid-19 (pozitívneho výsledku RT-PCR testu) pred cestou do zahraničia je poistenie storno poplatkov platné. Poistenie storna nie je možné uplatniť v situáciách, kedy bol poistený umiestnený do preventívnej domácej karantény bez toho, aby mu bolo ochorenie potvrdené. Poistenie storna sa tiež nevzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastali v dôsledku úradných nariadení (napríklad uzatvorenie hraníc) alebo z dôvodu obavy z nákazy koronavírusom v zahraničí.

 

Poistenie motorových vozidiel

Vzhľadom na uzatvorenie STK a EK v zmysle opatrení vlády SR nebudeme vo všeobecnosti za neplatnú STK z dôvodu uzavretých staníc technickej kontroly uplatňovať postih. Ak by sa preukázalo, že vozidlo nemalo platnú STK a EK už k 01.01.2020 a technický stav vozidla mal priamu súvislosť s okolnosťami nehody resp. s rozsahom škody, budeme neplatnú STK posudzovať individuálne.

V prípade plnenia z PZP nebude prípadné nutne dlhšie užívanie náhradného vozidla vyvolané aktuálnou situáciou predmetom krátenia. Pokiaľ nebude stačiť klientovi dohodnutý limit poistnej čiastky z pripoistenia náhradného vozidla, bude klientom do odvolania limit pre toto krytie navýšený o 50%. To znamená, že namiesto 10 sa akceptuje 15 dní.

Zelené karty k PZP budeme pri nových poistných zmluvách zasielať e-mailom. Klient si ich môže vytlačiť samostatne v tlačiarni. Platnosť takto zaslaných kariet je 30 dní, po úhrade prvej splátky poistného dostáva klient zelenú kartu platnú na jeden rok poštou spoločne s poistkou. Automatický systém distribúcie zelených kariet pri predlžovaní doterajších zmlúv zostáva bez zmeny.

Vstupné obhliadky pred poistením KASKO fungujú bez obmedzení, stále je možné použiť mobilnú aplikáciu na obhliadky, obhliadku sprostredkovateľom a pri poistení zaplatením urobí obhliadku náš Insservis.

Ak živnostníci alebo podnikajúce osoby dočasne vyradenia vozidlo z evidencie kvôli aktuálnej situácii ( pokles tržieb a pod.), jeho vyradením z evidencie (aj keď len dočasnej) už vozidlo nie je spôsobilé na jazdu po pozemných komunikáciách (nemá EČV) a teda končí aj poistenie. O dočasnom vyradení vozidla by mal poistník informovať poisťovňu mailom, vrátane scanu dokladu, ktorý tento úkon potvrdzuje.

V prípade PZP postenie končí dňom vyradenia z evidencie. Po opätovnom zaradení vozidla do evidencie je možné uzavrieť novú poistnú zmluvu, UNIQA v takom prípade garantuje rovnakú výšku poistného.

V prípade KASKO poistenie konč takisto. Ponúkame však možnosť uzavrieť novú poistnú zmluvu KASKO, ktorá bude obsahovať špeciálne krytie na tie riziká, ktoré sa netýkajú jazdy vozidla.

 

Leasingy a úvery – odklady splátok a poistné

Leasing: v prípade, že leasingová spoločnosť poskytne klientovi odklad splátok kvôli výpadku príjmu a pod., pri leasingoch sa predĺžením financovania z uvedeného dôvodu predlžuje aj poistenie do splátok. Lízingová spoločnosť nahlási o ktoré poistné zmluvy ide a na ako dlho povolí odklad. Počas odkladu je poistenie KASKO, PZP, či majetkové poistenie platné, preto sa poistné spláca aj počas odkladu.

Úvery: prípade, že si klient odloží splátky úveru (úplne alebo čiastočne), je stále je krytý na všetky dojednané riziká (smrť, invalidita, PN, strata zamestnania). Preto klient bude platiť predpísané poistné výške aj počas doby odkladu splátok úveru.

 

Životné poistenie

UNIQA aktuálne nemá vo výlukách v životnom poistení pandémiu/epidémiu. V rámci životného poistenia tak v prípade ochorenia na COVID-19 kryjeme smrť, PN, hospitalizácie, chirurgický zákrok, príp. iné.

V rámci životného poistenia UNIQÁT 2019 majú klienti k dispozícii aplikáciu AIDA, , ktorá aktuálne ponúka možnosť online konzultácií ohľadom psychického zdravia. Infolinku prevádzkuje zdravotný tím vyškolený odpovedať na všetko ohľadom koronavírusu. Klienti môžu v prípade potreby volať na číslo:(+421) 02/ 26 22 60 08.

V rámci pripoistenia dávok pri práceneschopnosti (PN) nebudú uplatňované sankcie za neskoré nahlásenie poistnej udalosti, nakoľko diagnóza koronavírusu (COVID-19) je považovaná za závažný dôvod nesplnenia povinností. Prvotné stanovenie diagnózy U07.2, ktorá je v zmysle VPP považovaná za ochorenie (podozrenie na COVID-19) a jej následné preklasifikovanie na U07.1 (potvrdenie COVID-19) bude považované za jednu poistnú udalosť a nebude opätovne plynúť karenčná doba. UNIQA pristúpila k upusteniu od čakacej doby pre poistenie PN, hospitalizácie a chirurgických nákladov v súvislosti s COVID-19, a to Verejným prísľubom s účinnosťou od 1.5.2020. Upozornenie: pre poistenia dojednávané v období všeobecnej vedomosti obyvateľov SR o plánovanom absolvovaní testu v rámci celoplošného testovania na COVID-19, sa čakacia doba uplatňuje.

Vzhľadom na veľké poklesy hodnôt na finančných trhoch v súčasnosti neodporúčame klientom vypovedať zmluvy investičného životného poistenia (IŽP), alebo vybrať svoje úspory so stratou. Klientom naopak odporúčame vyčkať, nakoľko predpokladáme, že po uplynutí krízy finančné trhy (a s tým aj hodnoty zmlúv investičného poistenia) opäť porastú.