Spracovávanie osobných údajov

Spracovávanie osobných údajov

Oznámenie

k spracovaniu osobných údajov pre dotknutú osobu

 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno: UNIQA poisťovňa a.s.

Sídlo: Lazaretská 15

Bratislava 820 07

IČO: 00 653 501

 

UNIQA poisťovňa prehlasuje, že spracúva Vaše osobné údaje v súlade s platnou legislatívou, prijatými bezpečnostnými predpismi a spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi, a to len na vymedzený alebo ustanovený účel.

Oprávnená osoba, ktorá Vám oznamuje informácie k spracovaniu osobných údajov sa na Vaše požiadanie musí preukázať preukazom zamestnanca spoločnosti UNIQA poisťovňa.

Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu podľa §11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Váš súhlas dobrovoľný a UNIQA poisťovňa nemôže podmieňovať poskytnutie služieb poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Nasledovné údaje sú súčasťou evidenčného listu informačného systému, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto poučenia:

  • Účel spracúvania osobných údajov,

  • Zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety Zákona,

  • Právny základ spracúvania osobných údajov,

  • Tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

  • Okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

  • Formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

  • Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov.

 

Dotknutá osoba má právo na základe §28 Zákona od spoločnosti UNIQA poisťovňa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia voči námietke spracúvania osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

Dotknutá osoba má ďalej právo na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa namietať voči:

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.

 

Dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch spracúvania osobných údajov, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené.

 

Dotknutá osoba ďalej má právo namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu UNIQA, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať UNIQA o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia UNIQA informuje dotknutú osobu v lehote 30 dní.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok, kontaktujte, prosím, UNIQA mailom na

osobneudaje@uniqa.sk

 

ZOZNAM SPROSTREDKOVATEĽOV