1. Čo je to prevod?

Je to proces, ktorý umožňuje „presun“ skupiny poistných zmlúv medzi dvomi poisťovňami. Dotknuté poisťovne môžu byť z tej istej poisťovateľskej skupiny alebo z rôznych poisťovateľských skupín (ako je to v tomto prípade). Skôr ako sa môže prevod uskutočniť, žiadosť o prevod musia schváliť príslušné orgány dohľadu nad činnosťou poisťovní. Žiadosť bola schválená orgánom dohľadu poisťovne Colonnade Insurance S.A. v Luxemburgu Commissariat aux Assurances, ako aj slovenským orgánom dohľadu Národnou bankou Slovenska.

Prevod je teda v podstate prevzatie práv a záväzkov poisťovne Colonnade Insurance S.A., ktoré jej vznikli uzatvorením poistných zmlúv, UNIQA poisťovňou. To znamená, že odo dňa účinnosti prevodu je UNIQA poisťovňa oprávnená prijímať poistné, a zároveň je povinná plniť záväzky vyplývajúce z prevedených poistných zmlúv.

2. Kedy dôjde k prevodu?

Prevod poistných zmlúv havarijného poistenia motorových vozidiel nastane 01.07.2019. Po tomto dátume bude vykonávať všetky činnosti súvisiace so správou poistenia výlučne UNIQA poisťovňa.

3. Aký typ spoločnosti predstavuje UNIQA poisťovňa, a.s.?

UNIQA poisťovňa je univerzálnou poisťovňou poskytujúcou široké spektrum poistných produktov v oblasti životného aj neživotného poistenia. Zaznamenáva kontinuálny nárast v predpísanom poistnom, ako aj stabilný hospodársky výsledok. V najvplyvnejšej spotrebiteľskej skupine získala najvyšší počet hlasov medzi poisťovňami na Slovensku, a už druhý rok získala prestížnu cenu Best Buy Award. UNIQA poisťovňa, a.s. pôsobí na slovenskom poistnom trhu od roku 1990, je súčasťou poistného koncernu UNIQA Insurance Group so sídlom vo Viedni. V súčasnosti je koncern prostredníctvom svojich dcérskych spoločností zastúpený v 18 európskych krajinách.

4. Aké poistné zmluvy sa prevádzajú?

Prevádzajú sa všetky poistné zmluvy havarijného poistenia motorových vozidiel dojednané spoločnosťou Colonnade Insurance S.A. Ostatných poistných zmlúv sa tento prevod netýka.

5. Prečo som dostal oznámenie o prevode mojej poistnej zmluvy, keď som túto zmluvu vypovedal, resp. bola vypovedaná zo strany poisťovne Colonnade Insurance S.A?

Oznámenie o prevode poistného kmeňa z Colonnade Insurance S.A. na UNIQA poisťovňu bolo zaslané všetkým klientom, ktorých sa táto zmena môže týkať. Pravdepodobne vaša poistná zmluva bola v čase odosielania oznámenia stále aktívna, resp. vaša poistná udalosť je stále v štádiu riešenia.

6. Prečo sa UNIQA poisťovňa, a.s. rozhodla tieto zmluvy prevziať?

Spoločnosť Colonnade Insurance S.A. je stabilná a spoľahlivá, strategicky sa však chce zamerať na iné druhy poistenia. UNIQA poisťovňa víta rozšírenie svojho kmeňa havarijného poistenia motorových vozidiel a zabezpečí maximálnu možnú mieru spokojnosti všetkých klientov s poskytovanými službami, vrátane tých, ktorých sa prevod týka.

7. Čo to znamená pre mňa ako klienta?

Tento prevod nijakým spôsobom neovplyvní obsah a rozsah vášho existujúceho poistenia, ani dohodnuté podmienky poistenia. Všetky práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z vašej existujúcej poistnej zmluvy, prejdú dňom 01.07.2019 na poisťovňu UNIQA, ktorá vám bude na základe vašej existujúcej poistnej zmluvy poskytovať kvalitné služby vyplývajúce z havarijného poistenia vášho motorového vozidla.

8. Musím podniknúť nejaké úkony?

Žiadne ďalšie úkony z vašej strany nie sú potrebné.

9. Komu mám platiť poistné?

Poistné uhrádzajte v zmysle listu a platobných údajov, ktoré ste obdržali z poisťovne Colonnade. Ak tento list nemáte k dispozícii, tak v období do 30.6.2019 zavolajte, prosím, na zákaznícke centrum poisťovne Colonnade Insurance S.A. tel. 055/6826 222 alebo napíšte na info@colonnade.sk a zamestnanci poisťovne Colonnade Insurance S.A vám obratom poskytnú potrebné informácie. Od 01.07.2019, je potrebné uhrádzať poistné vždy priamo UNIQA poisťovni na:

IBAN: SK98 1100 0000 0026 2300 5034; BIC: TATRSKBX; Konštantný symbol: 3558

Nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol, ktorým je číslo poistnej zmluvy PZ. V prípade, že ste po 30.6.2019 zaplatili poistné poisťovni Colonnade, bude toto poistné preposlané poisťovni UNIQA. Za účelom zabezpečenia čo najvyššej kvality služieb si vás dovoľujeme požiadať o zmenu trvalého príkazu v prospech UNIQA poisťovne.

10. Bude sa meniť poistné, ktoré platím?

Prevodom poistných zmlúv nedochádza k zmene výšky poistného.

11. Budú sa nejako meniť podmienky mojej poistnej zmluvy?

Všetky podmienky dojednané poistnou zmluvou ostávajú nezmenené. Prevod nemá žiaden vplyv na poistné podmienky.

12. Koho mám kontaktovať ohľadom informácií o mojej poistnej zmluve alebo v prípade, ak chcem vykonať nejaké zmeny?

Do dňa účinnosti prevodu môžete s akýmikoľvek dotazmi kontaktovať spoločnosť:

Colonnade Insurance S.A., Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice IČO: 50 013 602

Infolinka: (+421) (5) 56 826 222 E-mail : info@colonnade.sk

Od 01.07.2019 sa môžete obrátiť v akýchkoľvek záležitostiach týkajúcich sa Vašej poistnej zmluvy, vrátane nahlásenia poistnej udalosti priamo, na:

UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 15, 851 01 Bratislava IČO: 00 653 501

Infolinka: +421 (2) 32 600 100 E-mail: poistovna@uniqa.sk

alebo na ktoromkoľvek obchodnom zastúpení UNIQA poisťovne. Aktuálny zoznam nájdete na www.uniqa.sk.

13. Ako budú spracúvané moje osobné údaje?

Oprávnenie a povinnosť spracúvať vaše osobné údaje vzniká UNIQA poisťovni na základe samotného prevodu poistných zmlúv havarijného poistenia motorových vozidiel. Všetky informácie ohľadne spracúvania osobných údajov poskytuje UNIQA poisťovňa na svojom internetovom sídle https://www.uniqa.sk/osobne-udaje/.