Čo chcete poistiť?

Budova rodinný dom, rekreačný objekt), vedľajšie stavby
Hnuteľné veci nachádzajúce sa v poisťovanej nehnuteľnosti napr. nábytok, spotrebiče, elektronika.
Údaje pre výpočet
m2
m2
m2
m2
m2
Doplňujúce údaje
Dom je v užívaní Dom je skolaudovaný resp. má všetky potrebné revízie / skúšky na skolaudovanie.
Dom je obývaný Obývaný min. 270 dní v roku.
Dom je murovaný Murovaná časť min. 50 %.
Domácnosť je obývaná Obývaná min. 270 dní v roku
Prenajímate dom
Nehnutelnosť sa nachádza v obci
Poistná suma nehnuteľnosti Vypočítaná na základe uvedenej podlahovej plochy.
Poistná suma zariadenia Vypočítaná na základe uvedenej podlahovej plochy.
Zhrnutie
Typ poistenia
Dom je v užívaní Prenajímate dom
Dom je obývaný Nehnutelnosť sa nachádza v obci
Dom je murovaný
Podlahová plocha  m2
Počet vedľajších budov

Poistenie domu

 • 1 Typ poistenia upraviť
 • 2 Údaje pre výpočet Podlahová plocha:  m2 upraviť
 • 3 Doplňujúce údaje
  Poistná suma nehnuteľnosti:  €
  Poistná suma zariadenia:  €
  upraviť
 • 4 Zhrnutie

Vyberte si z balíkov poistenia

Balík A

 • NEHNUTEĽNOSŤ
  (požiar, víchrica, katastrofické škody, voda z vodovodu)
 • Balík pripoistení k NEHNUTEĽNOSTI
  (krádež vlámaním, vonkajší vandalizmus, prepätie, skrat elektromotora, katastrofické škody, atmosférické zrážky, spodná voda, únik vody, zodpovednosť za budovu a pozemok)
Cena pred zľavou - €
Ročné poistné -
Odporúčame

Balík C

navyše od balíku B:

 • KYBER POISTENIE pred nástrahami internetu
  (napr. zneužitie platobných prostriedkov)
Cena pred zľavou - €
Ročné poistné -
Odporúčame

Balík A

 • ZARIADENIE DOMÁCNOSTI
  (napr. požiar, lúpež, voda z vodovodu)
 • Balík pripoistení k ZARIADENIU
  (napr. zodpovednosť príslušníkov domácnosti, zodpovednosť z držby psa)
 • Zodpovednosť nájomníkov(83203/23)
Cena pred zľavou - €
Ročné poistné -
Odporúčame

Balík C

navyše od balíku B:

 • Zvýšený limit zodpovednosti príslušníkov domácnosti 350 000 EUR
Cena pred zľavou - €
Ročné poistné -
Odporúčame

Balík A

 • NEHNUTEĽNOSŤ
  (požiar, víchrica, katastrofické škody, voda z vodovodu)
 • Balík pripoistení k NEHNUTEĽNOSTI
  (krádež vlámaním, vonkajší vandalizmus, prepätie, skrat elektromotora, katastrofické škody, atmosférické zrážky, spodná voda, únik vody, zodpovednosť za budovu a pozemok)
 • ZARIADENIE DOMÁCNOSTI
  (napr. požiar, lúpež, vandalizmus)
 • Balík pripoistení k ZARIADENIU
  (napr. zodpovednosť príslušníkov domácnosti, zodpovednosť z držby psa)
 • Zodpovednosť nájomníkov(83203/23)
Cena pred zľavou - €
Ročné poistné -
Odporúčame

Balík C

navyše od balíku B:

 • Zvýšený limit zodpovednosti príslušníkov domácnosti 350 000 EUR
Cena pred zľavou - €
Ročné poistné -
Odporúčame

Poistenie domu

Základné poistenie nehnuteľnosti a zariadenia domácnosti Domov & Šťastie pokrýva všetky dôležité riziká, ktoré chránia hodnotu vášho domu, napr. škody spôsobené požiarom, víchricou, katastrofickou škodou alebo vodou z vodovodu. Automaticky získate poistenie zodpovednosti za škodu, ak napr. padne uvoľnená škridla z Vašej strechy na zaparkované susedovo auto.

Nadštandarné pripoistenie ochráni Váš dom voči ďalším nástrahám, ako sú napr. atmosferické zrážky, spodná voda, skrat elektromotora, jednoduchá krádež alebo vonkajší vandalizmus.

Poistenie nehnuteľnosti

Poistené sú:

 • rodinné domy
 • vedľajšie budovy
 • garáže, terasy a pergoly
 • základy a základové múry
 • vodomery, plynomery a elektromery
 • ohraničenia pozemkov
 

Poistenie zariadenia

Poistené sú:

 • celé zariadenie domácnosti
 • peniaze v hotovosti
 • zariadenia a veci cudzích osôb
 • presklenie
 • anténové zariadenia
 • inštalácie v múroch

Základné poistenie nehnuteľnosti pokrýva škody spôsobené:

Požiarom

Požiar, priamy úder bleskom, vých, zadymenie

Pád alebo náraz vzdušných telies (lietadlo), kozmických telies, satelitov

Náraz neznámeho vozidla do ohraničenia pozemku (oplotenia)

Víchricou

Vietor s maximálnou rýchlosťou nad 60km/h

Ťarcha snehu a námrazy

Zosuv snehu zo strechy

Zosuv skál, kameňov  a zeme

Krupobitie

Nadzvuková vlna

Pád stromov, stožiarov a iných cudzích predmetov

Katastrofickými škodami

Snehové lavíny

Povodeň, záplava, náplavy sutín, spätné prúdenie vody

Zemetrasenie

Vodou v prítokových a odtokových potrubiach
(zásobovanie vodou, kúrenie)

Únik vozdy z uvedených potrubí a zariadení

Lom vodovodných potrubí vrátane kanálov

Mrazom a tlakom vo vnútri poistených budov

Zariadenia pripojené na potrubie (vodovodný kohútik, záchod, vykurovacie teleso) v prípade poškodenia lomom potrubia

Balík pripoistení k poisteniu nehnuteľnosti obsahuje:

Získajte ho za výhodnú cenu a Váš domov bude chránený voči ďalším rizikám:

Riziko

Limit plnenia

Krádež vlámaním

7 000 €

Jednoduchá krádež a vonkajší vandalizmus

500 €

Zodpovednosť za budovu a pozemok
- územná platnosť Slovensko

150 000 €

Elektromotory

400 €

Prepätie

1 000 €

Vedľajšie náklady

20% z  poistnej sumy zariadenia domácnosti

Katrostrofické škody

do 100% poistnej sumy

Atmosferické zrážky

300 €

Spodná voda

200 €

Únik vody (m3)

100 €

Základné poistenie zariadenia domácnosti pokrýva škody spôsobené:

Požiarom

Požiar, priamy úder bleskom, vých, zadymenie

Pád alebo náraz vzdušných telies (lietadlo), kozmických telies, satelitov

Víchricou

Vietor s maximálnou rýchlosťou nad 60km/h

Ťarcha snehu a námrazy

Zosuv skál, kameňov  a zeme

Krupobitie

Nadzvuková vlna

Pád stromov, stožiarov a iných cudzích predmetov

Katastrofickými škodami

Snehové lavíny

Povodeň, záplava, náplavy sutín, spätné prúdenie vody

Zemetrasenie

Vodou v prítokových a odtokových potrubiach (zásobovanie vodou, kúrenie)

Únik vozdy z uvedených potrubí a zariadení

Lom vodovodných potrubí vrátane kanálov

Mrazom a tlakom vo vnútri poistených budov

Zariadenia pripojené na potrubie (vodovodný kohútik, záchod, vykurovacie teleso) v prípade poškodenia lomom potrubia

Lomom skla

Celé presklenie bytového priestoru (vrátane bezpečnostných fólií)
a zariadenia domácnosti

Varné plochy zo sklenenej keramiky

Pivničné a stropné okná

Sklobetónové steny

Presklenie terás

Krádežou vlámaním a lúpež

Škody spôsobené krádežou vlámaním alebo pokusom o ňu

Tajné vkradnutie sa a odcudzenie vecí z uzamknutých priestorv

Krádež s použitím pravých kľúčov, pokiaľ si ich páchateľ prisvojil krádežou vlámaním do iných priestorov, alebo lúpežou

Lúpež, ak bolo zo strany páchateľa použíté násilie alebo hrozba násilia

Vnútorný vandalizmus - úmyselné poškodenie a zničenie poistených vecí

Krádež z uzamknutého trezora, peňažných schránok  a stenových sejfov neoprávneným prekonaním prekážky.

Škodou na tovare v chladiacich zariadeniach pri ich poruche následkom:

Materiálnych a výrobných chýb

Skratu, izolačných chýb, prepätia

Nešikovnosti

Vytekania amoniaku alebo iných chladiacich prostriedkov

Výpadku prúdu

Balík pripoistení k zariadeniu domácnosti

Nad rámec základného poistenia môžete získať za výhodnú cenu aj rozšírené krytie zariadenia domácnosti:

Riziko

Limit plnenia

Skrat elektromotora

400 €

Prepätie

1 000 €

Zodpovednosť príslušníkov domácnosti
- územná platnosť Európa

150 000 €

Zodpovednosť z držby psa
-územná platnosť Európa

7 000 €

Vedľajšie náklady

20% z poistnej sumy zariadenia domácnosti

Katrostrofické škody

do 100% poistnej sumy

Atmosferické zrážky

300 €

Spodná voda

200 €K poisteniu zariadenia domácnosti si môžete objednať unikátny produkt, KYBER poistenie, ktoré Vás ochráni voči nástrahám internetu, ako napr. odcudzenie identity, poškodenie dobrého mena, útokov v rámci elektronických platieb, atď.

Prečo práve poistenie majetku UNIQA?

 • vždy aktuálne poistné sumy
 • bez rizika podpoistenia
 • zvýhodnené poistné pre multiklienta
 • možnosť nulovej spoluúčasti
 • služby MeteoUNIQA - včasné varovanie
 • KYBER poistenie proti nástrahám internetu

Čo je UNIQA ASSISTANCE?

Asistenčné služby zabezpečia nevyhnutnú pomoc v havarijnej situácii a všetci klienti ich získavajú automaticky ZDARMA. Sú k dispozícii NONSTOP, ak potrebujete napr.

 • pomoc odborníka v prípade zablokovania dverí max. do výšky 150 EUR
 • pomoc odborníka (inštalatér, kúrenár, plynár, sklenár, zámočník, elektrikár) pre stav núdze až do výšky 250 EUR
 • náhradné ubytovanie, ochranu vašej domácnosti a prípadné sťahovacie služby až do výšky 300 EUR
 • telefonickú právnu asistenciu
 • právnu asistenciu s finančným plnením až do výšky 1 000 EUR
 • opravu elektrospotrebiča (do veku 7 rokov) po záručnej dobe do výšky 150 EUR

Asistenčné služby NONSTOP a ZDARMA 0850 850 111, v prípade volania zo zahraničia +421 2 544 11 029.

Zavolajte nám

(+421 2) 32 600 006

 

Zavoláme vám späť

Vyplňte údaje

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD