škody aj na služobnom vozidle
online poistenie
platné v SR aj EÚ 

Individuálne poistenie pre zamestnancov pre prípad škody spôsobenej Vášmu zamestnávateľovi, ktorá môže vzniknúť pri výkone povolania a plnení pracovných úloh. Poistenie kryje škody spôsobené vlastným zavinením na živote, zdraví a hmotnom majetku.

Aby ste pri vzniku škody neprišli o Váš plat alebo aj o tri platy, uzavrite si poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu. Poistenie si môžete navyše dojednať aj na spôsobenú škodu na motorovom vozidle Vášho zamestnávateľa. Výšku poistného si vypočítate pomocou prehľadnej kalkulačky a poistné môžete uzavrieť okamžite aj online. 

 

Poistenie sa vzťahuje na zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, štátnozamestnaneckom trvalom pracovnom pomere. Poistenie nie je možné dojednať pre zamestnancov, ktorí sú v pracovnom vzťahu založenom na dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov) a živnosti. Maximálna poistná suma je 15 000 €, spoluúčasť zamestnanca na poistnom plnení je vo výške 10 % z každej škody min. 16,60 EUR.

Územná platnosť poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom je možné dojednať s rozšírenou platnosťou o územie Českej republiky a štátov Európskej únie.

Dokumenty na stiahnutie

Poistenie zodpovednosti zamestnancov

  • škody na služobnom vozidle
  • plnenie až do výšky 4-násobku priemerného platu
  • pre všetkých zamestnancov s výnimkou nepoistiteľných povolaní

Prečo práve poistenie zamestnanca voči zamestnávateľovi UNIQA?

  • istota pri výkone práce
  • pripoistenie škody na služobnom vozidle
  • platnosť poistenia v celej EÚ formou pripoistení
  • rôzne typy zamestnaní

Prečítajte si užitočné články o zodpovednosti zamestnanca

2017

Kto uhradí škodu spôsobenú zamestnávateľovi alebo Ako neprísť o štyri platy

Zavolajte nám

(+421 2) 32 600 006

 

Zavoláme vám späť

Vyplňte údaje

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD