Typ zamestnania Poistenie pre zamestnancov a štátnych zamestnancov na trvalý pracovný pomer, mimo dohôd, živnosti a brigádnickej činnosti.

Trvalý pracovný pomer
Výška mzdy Hrubá mesačná mzda
Služobné vozidlo
Výber krajiny
Slovensko SK
Slovensko a Česko Slovensko a  Česko
Európska únia Európska únia
Zhrnutie
Typ zamestnania Poistenie pre zamestnancov a štátnych zamestnancov na trvalý pracovný pomer, mimo dohôd, živnosti a brigádnickej činnosti.
Trvalý pracovný pomer
Výška mzdy  € mesačne
Maximálna poistná suma Maximálna suma, ktorú od vás môže zamestnávateľ žiadať  €
Výber krajiny
Škody na služobnom vozidle

Pre uvedené zamestnanie sa bohužiaľ nie je možné v súčasnosti poistiť online.

Volajte našu infolinku

0850 111 400

Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Ponuka poistenia

  • škody spôsobené zamestnancom svojmu zamestnávateľovi 
  • krytie vadnej práce
  • škody na prepravovaných veciach a tovare 
  • spoluúčasť 10 % min. 16,60 €
VPP
Cena pred zľavou - €
Zvoľte si poistnú sumu
 €
Min Max
Ročné poistné -
Odporúčame

Poistenie, ktoré môžete uzavrieť pre svojich zamestnancov pre prípad, že by Vám spôsobili škodu pri výkone povolania a plnení pracovných úloh. Poistenie kryje škody spôsobené  zavinením až do výšky 4-násobku priemerného platu zamestnanca na živote, zdraví a hmotnom majetku.  

Uzavrite si poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu a ochránite tak Vašu firmu aj svojich zamestnancov. Výšku poistného si vypočítate pomocou prehľadnej kalkulačky a poistné môžete uzavrieť okamžite aj online.

Poistenie si môžete navyše dojednať aj na škodu spôsobenú zamestnancom na firemnom motorovom vozidle.

Poistenie sa vzťahuje na zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, štátnozamestnaneckom trvalom pracovnom pomere. Poistenie nie je možné dojednať pre zamestnancov, ktorí sú v pracovnom vzťahu založenom na živnosti alebo na dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov). Maximálna poistná suma je 15 000 €, spoluúčasť zamestnanca na poistnom plnení je vo výške 10 % z každej škody.

Územná platnosť poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom je možné dojednať s rozšírenou platnosťou o územie Českej republiky a štátov Európskej únie.

Dokumenty na stiahnutie

Prečo práve poistenie zamestnancov UNIQA?

  • istota pri výkone práce
  • pripoistenie škody na služobnom vozidle
  • rôzne typy zamestnaní
  • platnosť poistenia v celej EÚ formou pripoistení

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD