škody aj na služobnom vozidle
online poistenie
platné v SR aj EÚ 
Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Poistenie, ktoré môžete uzavrieť pre svojich zamestnancov pre prípad, že by Vám spôsobili škodu pri výkone povolania a plnení pracovných úloh. Poistenie kryje škody spôsobené  zavinením až do výšky 4-násobku priemerného platu zamestnanca na živote, zdraví a hmotnom majetku.  

Uzavrite si poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu a ochránite tak Vašu firmu aj svojich zamestnancov. Výšku poistného si vypočítate pomocou prehľadnej kalkulačky a poistné môžete uzavrieť okamžite aj online.

Poistenie si môžete navyše dojednať aj na škodu spôsobenú zamestnancom na firemnom motorovom vozidle.

Poistenie sa vzťahuje na zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, štátnozamestnaneckom trvalom pracovnom pomere. Poistenie nie je možné dojednať pre zamestnancov, ktorí sú v pracovnom vzťahu založenom na živnosti alebo na dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov). Maximálna poistná suma je 15 000 €, spoluúčasť zamestnanca na poistnom plnení je vo výške 10 % z každej škody.

Územná platnosť poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom je možné dojednať s rozšírenou platnosťou o územie Českej republiky a štátov Európskej únie.

Dokumenty na stiahnutie

Poistenie zodpovednosti zamestnancov

  • škody na služobnom vozidle
  • plnenie až do výšky 4-násobku priemerného platu
  • pre všetkých zamestnancov s výnimkou nepoistiteľných povolaní

Prečo práve poistenie zodpovednosti zamestnancov UNIQA?

  • istota pri výkone práce
  • pripoistenie škody na služobnom vozidle
  • platnosť poistenia v celej EÚ formou pripoistení
  • rôzne typy zamestnaní

Zavolajte nám

(+421 2) 32 600 006

 

Zavoláme vám späť

Vyplňte údaje

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD