Indexovo viazané životné poistenie

(Smart Invest, Smart Invest 2017, Smart Invest 2018)

 

invest

Smart Invest, Smart Invest 2017, Smart Invest 2018 sú produkty indexovo viazaného životného poistenia s podmienenou garanciou za jednorázové poistné. Spájajú životné poistenie s investovaním do podkladového aktíva. Je v nich zahrnutá poistná ochrana pre prípad úmrtia a pre prípad úrazu so závažnými trvalými následkami.

Sadzobník poplatkov a prehľad zásad pre indexovo viazané životné poistenie>TU.

Aktuálná hodnota podkladového aktíva

FAQ / často kladené otázky

Akým spôsobom je zhodnotenie garantované?

Produkt je indexovo viazané životné poistenie a dosiahnuté zhodnotenie je odvodené od vývoja indexu EURO STOXX 50. Klientom je poskytovaná garancia participácie na priaznivom vývoji  tohto indexu (v zmysle dokumentu Informácia o investičnej stratégii). Podkladové aktívum zohľadňujúce túto participáciu je úverový certifikát. V prípade nepriaznivého vývoja indexu je klientom poskytovaná podmienená garancia na plnenie na konci poistnej doby.

Môžem prostriedky predčasne vybrať?

Prostriedky nie je možné predčasne vybrať, zmluvu je možné iba predčasne ukončiť s výplatou tzv. odkupnej hodnoty. Pri takom predčasnom ukončení je výplata krátená o odkupný poplatok, nanajvýš 5% (v zmysle sadzobníka poplatkov).

Dostanem celú čiastku alebo budem musieť platiť nejaké ďalšie dane a poplatky?

Výplata poistného plnenia pri dožití, resp. výplata odkupnej hodnoty podlieha dani z príjmu podľa príslušných právnych predpisov platných k dátumu výplaty.

V prípade otázok ohľadom produktu, nás neváhajte kontaktovať na tel. č.: (+421) 2 32 600 100

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD