Slovensky > O nás > Aktuality > Oznámenie o zrušení benchmarku fondu UNIQA EUR Konto, otevřený podílový fond

Oznámenie o zrušení benchmarku fondu UNIQA EUR Konto, otevřený podílový fond

04.01.2022

 

UNIQA investiční společnost, a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 64 57 90 18, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 7462 podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 770 540, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1475/B oznamuje podielnikom, že s účinnosťou od 31.12. 2021 došlo k zmene štatútu fondu UNIQA EUR Konto, otevřený podílový fond.

Predmetom zmeny je zrušenie benchmarku fondu bez náhrady.

Touto úpravou nedochádza k zmene investičného cieľa fondu. Fond bude aj naďalej usilovať o dosiahnutie rastu hodnoty podielových listov za podmienky, že celkový rizikový profil Fondu minimalizuje možnosť straty v horizonte 6 mesiacov.

Rozhodnutie Českej národnej banky, ktorým bola predmetná zmena schválená nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 12. 2021. Nový štatút fondu platný k 31. 12. 2021 je k dispozícii na www.uniqa.sk.

 

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko