Tempo

Myslite na budúcnosť a pravidelne investujte.
 

Banner

Výhody

 

Výhody

Investujte v správnom Tempe a vytvorte si prostriedky na splnenie vašich cieľov

Prečo povedať áno programu Tempo

 • Aj z malého základu dokážete vyťažiť
  Mesačný vklad už od 25 €.
 • Vyberie si každý
  Podľa svojho vzťahu k riziku si môžete vybrať z Defenzívneho, Progresívneho, Rastového alebo Akciového profilu. Skúsení klienti si potom môžu zostaviť Individuálny profil podľa vlastných predstáv.
 • Získate portfólio zložené až z niekoľkých stoviek cenných papierov
  Podľa vášho rizikového profilu a výnosových očakávaní môžete svoje prostriedky rozložiť do rôznych profilov, teda aj do rôznych typov aktív (napríklad do nástrojov peňažného trhu, dlhopisov, akcií, komodít a iných alternatívnych investícií.) Portfólia jednotlivých podkladových fondov sú potom zložené z niekoľko desiatok až stoviek cenných papierov. Vaše celkové portfólio je vďaka tomu vysoko diverzifikované.
 • Svoje investície máte vždy pod kontrolou
  Vďaka klientskemu portálu moja UNIQA máte vždy prehľad o všetkých zmenách. Vidíte aktuálne hodnoty investícií a ich zhodnotenie a máte celý prehľad investícií a výpisov na jednom mieste.
 • Flexibilita zmeny investičnej stratégie, mesačného vkladu a doby invesície
  Prispôsobte si investovanie podľa vašej aktuálnej životnej situácie.
 • Variabilita pri investovaní
  Platby môžete kedykoľvek v priebehu investovania na čas prerušiť, obnoviť, predplatiť alebo doplatiť.
 • Prostriedky kedykoľvek k dispozícií
  Minimálny investičný horizont je 5 rokov, investovať potom môžete ľubovoľne dlhú dobu. Svoje financie si však môžete vybrať kedykoľvek, aby ste v prípade potreby dokázali zvládnuť akúkoľvek situáciu.

Popis

Popis

Investujte v správnom Tempe a vytvorte si prostriedky na splnenie vašich cieľov

Tempo je moderný program pravidelného investovania, ktorý vám umožní investovať do širokého portfólia podielových fondov, ktoré sú spravované investičnou spoločnosťou UNIQA.

Do programu môžete investovať jednorazovo, pravidelne alebo kombináciou oboch spôsobov v minimálnom horizonte 5 rokov. Výhodou pravidelného investovania prostredníctvom programu Tempo je investovanie až do 6 podielových fondov s možnosťou zaujímavého ročného výnosu.

V závislosti od toho, aké veľké riziko sa rozhodnete podstúpiť pri vašom investovaní, máte na výber zo štyroch investičných profilov: Defenzívny, Progresívny, Rastový, Akciový alebo si môžete zostaviť vlastný Individuálny profil.

Program Tempo si môžete uzatvoriť prostredníctvom vášho finančného sprostredkovateľa alebo na našich pobočkách. Pred uzatvorením si, prosím, preštudujte všetky potrebné produktové dokumenty.

V prípade uzatvorenia programu Tempo, vám odporúčame nastaviť si trvalý príkaz vo vašom internetbankingu na vami dohodnutú sumu (nie menej ako 25 €). Hodnotu investície nám, prosím, zašlite na nami stanovený účet. Vďaka tomu budete mať istotu, že budú vaše investície pravidelne investované.

Zasielať finančné prostriedky môžete až po tom, čo s vami bola úspešne uzatvorená a z našej strany akceptovaná zmluva a dostali ste všetky potrebné informácie.

Svoje investície, prosím, zasielajte na:
Číslo účtu: 1423322006/1111 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK40 1111 0000 0014 2332 2006
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
Variabilný symbol – číslo zmluvy

Bez uvedenia variabilného symbolu nebude vaša platba akceptovaná.

Súčasťou programu Tempo je vstupný poplatok, ktorý môžete uhradiť jednorazovo, postupne alebo priebežne. Výška vstupného poplatku sa odvíja od vami zvoleného investičného profilu, výšky cieľovej sumy a spôsobe úhrady vstupného poplatku. Všetky potrebné informácie ohľadom vstupného poplatku nájdete v Sadzobníku.

Zmluva automaticky zaniká po uplynutí 24 mesiacov odo dňa, kedy ste si odkúpili posledný podielový list z vášho portfólia.

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop

(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás nonstop

Zavolať
Sme tu pre Vás nonstop

Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku

Investičný profil

Investičný profil

Investujte v správnom Tempe a vytvorte si prostriedky na splnenie vašich cieľov

Program Tempo ponúka 4 prednastavené investičné stratégie a možnosť zostaviť si vlastný Individuálny profil.

Individuálny profil je určený skúseným klientom, ktorí majú záujem pravidelne investovať do portfólia UNIQA fondov podľa vlastného výberu. Profil je možné zostaviť z 1 až 6 investičných fondov UNIQA v EUR. Podiel jedného fondu v portfóliu musí byť aspoň 5%.

Zastúpenie podielových fondov UNIQA v jednotlivých investičných profiloch:

Fond

Prednastavený profil

Defenzívny Progresívny Akciový Rastový
UNIQA EUR Konto 40 % 15 %  
UNIQA CEE Dluhopisový fond 30 % 20 %    
UNIQA CEE Akciový fond   15 % 25%  
UNIQA Realitní fond         10 % 5 %
UNIQA Selection Global Equity 10 % 15 % 30 % 35 %
UNIQA Selection Emerging Equity        10 % 25 % 20 %
UNIQA Selection Opportunities 20 %  25 % 10 % 10 %
UNIQA Small Cap Portfolio       30%

 

 

Konzervatívne ladené portfólio, ktoré sa skladá zo 75% až 80% dlhopisových investícií a nástrojov peňažného trhu, zvyšnú časť tvoria svetové akcie a komoditné investície. Skladá sa z fondov UNIQA EUR Konto, UNIQA CEE Dluhopisový fond, UNIQA Selection Global Equity, UNIQA Selection Opportunities.

Optimálne vybalansované portfólio, ktoré sa skladá z 40% - 50% z dlhopisových investícií a nástrojov peňažného trhu, zvyšnú časť tvoria primárne akcie strednej Európy, svetové akcie spolu s rozvíjajúcimi sa trhmi a komoditami. Skladá sa z fondov UNIQA EUR Konto, UNIQA CEE Dluhopisový fond, UNIQA CEE Akciový fond, UNIQA Selection Global Equity, UNIQA Selection Emerging Equity, UNIQA Selection Opportunities.

Moderné portfólio rastových trendov, ktorého základ spočíva vo svetových akciách rozvinutých krajín. Rastový potenciál predstavujú akcie spoločností s nízkou a strednou kapitalizáciou (small & mid caps) na jednej strane a akcie firiem pôsobiacich na rozvíjajúcich sa trhoch na strane druhej. Diverzifikačným prvkom sú realitné akcie komodity a tzv. high yield dlhopisy. Skladá sa z fondov UNIQA Selection Global Equity, UNIQA Realitní fond, UNIQA Selection Emerging Equity, UNIQA Small Cap Portfolio, UNIQA Selection Opportunities.

Veľmi dynamické portfólio, ktorého takmer 100 % portfólia tvoria akcie z celého sveta, pričom viac ako polovicu tvoria akcie rozvíjajúcich sa trhov strednej Európy. Portfólio s vysokým výnosovým potenciálom a tomu zodpovedajúce riziko. Skladá sa z fondov UNIQA CEE Akciový fond, UNIQA Realitní fond, UNIQA Selection Global Equity, UNIQA Selection Emerging Equity, UNIQA Selection Opportunities.

V prípade, že by ste sa rozhodli zmeniť svoj investičný profil, stačí vyplniť dokument Zmena parametrov zmluvy – Tempo, ktorý zašlete na našu kontaktnú adresu, prípadne zmenu vykonáte na pobočke, prostredníctvom vášho finančného sprostredkovateľa alebo prostredníctvom vášho Klientskeho portálu moja UNIQA. Zmenu môžete vykonať iba v prípade, že ste uhradili celý dohodnutý vstupný poplatok. V prípade, že požadujete investíciu, ktorá je rizikovejšia ako váš vyhodnotený investičný profil, upozorňujeme vás, že rizikovejší investičný profil nezodpovedá vašim odborným znalostiam alebo skúsenostiam. Aktuálne umožňujeme zmeny iba v rámci preddefinovaných profilov. Zmena na Individuálny profil nie je možná.

Produktové dokumenty

Produktové dokumenty | Tempo

Upozornenie

Upozornenie

Informácie uvedené na týchto webových stránkach sú propagačným oznámením, ktoré sa týka investovania do investičných fondov, do ktorých je možné investovať prostredníctvom tohto produktu.

Aktuálna hodnota podielového listu fondu môže klesať a stúpať v čase, v závislosti na vývoji finančných trhov a ďalších súvisiacich faktorov. Z tohto dôvodu nie je zaručená návratnosť investovanej sumy. Spoločnosť upozorňuje podielnikov, že predchádzajúca výkonnosť fondu nezaručuje tú istú výkonnosť v budúcnosti. Hodnota podielového listu fondu je zo svojej podstaty nestála a môže kolísať v súvislosti s výkyvmi hodnoty jednotlivých zložiek majetku vo fonde a v súvislosti s aktívnymi zmenami zloženia tohto majetku. V dôsledku toho môže hodnota investície do podielového fondu kolísať a podielnik nemá zaručené, že sa mu pôvodne investovaná suma vráti.

Pred uskutočnením investície sa dôkladne oboznámte s produktovými dokumentmi, v prvom rade so štatútom a kľúčovými informáciami pre investorov jednotlivých investičných fondov, ďalej so sadzobníkom poplatkov, obchodnými podmienkami a ďalšími dokumentmi, ktoré aj sú dostupné v slovenskom jazyku a aj na internetových stránkach www.uniqa.sk.

Telefonická konzultácia
z pohodlia domova

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop
(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás nonstop

Zavolať
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku