Slovensky > O nás > Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť, respektíve udržateľné a spoločensky zodpovedné investovanie je koncept, ktorým sa riadi a ktorý rozvíja množstvo firiem po celom svete. Veríme, že k takýmto uvedomelým firmám na Slovensku a v Českej republike patrí aj spoločnosť UNIQA. Uvedomujeme si, že sústredenie sa na ekonomické a finančné aspekty podnikania už zďaleka nestačí. Sme zodpovední za to, aký dopad má naše podnikanie na našich zákazníkov, zamestnancov, širšie komunity, a tiež na životné prostredie. Nie sme ľahostajní k vedeckým dôkazom zmeny klímy, ktoré spôsobujú zhoršovanie životných podmienok na Zemi pre ľudí a celé ekosystémy. Pozorne počúvame naše klientky a našich klientov a snažíme sa promptne reagovať na ich potreby, ktoré sa menia v závislosti od výziev a zmien, ktorým čelia.

Okrem toho máme ambíciu rozvíjať aj ďalšie témy udržateľného a spoločensky zodpovedného investovania a hľadať partnerov s podobným zmýšľaním v Čechách aj na Slovensku. Naša strategická vízia smeruje k tomu, aby bola UNIQA vnímaná nielen ako spoločnosť uvedomujúca si spoluzodpovednosť za svet, v ktorom žijeme, ale aj aktívne spolutvoriaca budúcnosť lepšiu a bezpečnejšiu pre všetkých, než sa javí dnes.

 

Environmentálne a sociálne záležitosti a záležitosti správy a riadenia spoločnostív skratke ESG (E – Environmental, S – Social, G – Governance) predstavuje prepojenie spoločensky, environmentálne a sociálne zodpovedného investovania a investičných stratégií. Cieľom je nielen finančná návratnosť investícií, ale aj ich pozitívny sociálny a environmentálny dopad. Ide o súbor noriem pre činnosti spoločností, ktoré investori používajú na vyhodnotenie svojich investícií. Ukazovatele v oblasti ESG sa dnes stali predpokladom nielen pre dodržiavanie predpisov, ale aj pre výkonnosť firmy. 

Environmental (environmentálne faktory) zahŕňajú napríklad:

 • Odpadové hospodárstvo a znečisťovanie;
 • Zníženie emisií skleníkových plynov;
 • Klimatickú zmenu;
 • Využívanie obnoviteľnej energie;
 • Vplyv na ekosystémy a biodiverzitu.

V septembri 2015 prijala Organizácia Spojených národov (OSN) dokument s názvom Premena nášho sveta: Agenda 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj, ktorým sa zaviazala k ukončeniu globálnej chudoby, zabezpečeniu mieru a dôstojného života pre všetkých, a tiež k uzdraveniu našej planéty.

V Agende si krajiny stanovili 17 navzájom prepojených cieľov udržateľného rozvoja, takzvaných Sustainable Development Goals (SDGs): sú medzi nimi napríklad Kvalita života a zdravia, Udržateľné mestá a komunity, Partnerstvá za ciele a Ochrana klímy, ale aj Dostupná a čistá energia, Zodpovedná spotreba a výroba alebo Rodová rovnosť.

Týkajú sa všetkých krajín sveta, bez ohľadu na stupeň ekonomického a sociálneho rozvoja daného štátu. Sú rovnako relevantné pre Českú republiku a Slovensko, ako pre Brazíliu, Rakúsko alebo povedzme Kanadu. Ich ambíciou je umožňovať zamýšľanú štrukturálnu, politickú, ekonomickú a sociálnu transformáciu Agendy 2030 tak, aby sa ľudstvo dokázalo vysporiadať s hrozbami (nielen) klimatickej zmeny. Dosiahnutie týchto cieľov (SDGs) je výzvou pre nás všetkých – medzinárodné inštitúcie, vlády jednotlivých štátov, občanov a občianky aj súkromný sektor.

Aj my v UNIQA preto premýšľame nad tým, ako naše aktivity v rámci biznisu aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti pomáhajú jednostlivé SDGs napĺňať. Niektoré z našich aktivít postupne zverejňujeme s víziou preukázať náš záväzok zapojiť sa do globálnych aktivít v rámci transformačnej Agendy 2030.

Environmentálne a sociálne záležitosti a záležitosti správy a riadenia spoločnostív skratke ESG (E – Environmental, S – Social, G – Governance) predstavuje prepojenie spoločensky, environmentálne a sociálne zodpovedného investovania a investičných stratégií. Cieľom je nielen finančná návratnosť investícií, ale aj ich pozitívny sociálny a environmentálny dopad. Ide o súbor noriem pre činnosti spoločností, ktoré investori používajú na vyhodnotenie svojich investícií. Ukazovatele v oblasti ESG sa dnes stali predpokladom nielen pre dodržiavanie predpisov, ale aj pre výkonnosť firmy. 

Social (sociálne faktory) súvisia predovšetkým s tým, ako spoločnosť rieši problémy týkajúce sa zákazníkov, zamestnancov, či dodávateľov a môžu zahŕňať:

 • Odmeňovanie zamestnancov, benefity a fluktuáciu;
 • Pracovné podmienky vrátane ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci;
 • Rozmanitosť, inklúzia a rovnaké príležitosti pre všetkých;
 • Riadenie ľudských zdrojov, najímanie pracovníkov a schopnosť udržať si ich;
 • Vplyv na miestnu komunitu a filantropiu;
 • Vyhýbanie sa klamlivej reklame a predaj produktov;
 • Vzťahy so zákazníkmi;
 • Dodržiavanie ľudských práv.

V septembri 2015 prijala Organizácia Spojených národov (OSN) dokument s názvom Premena nášho sveta: Agenda 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj, ktorým sa zaviazala k ukončeniu globálnej chudoby, zabezpečeniu mieru a dôstojného života pre všetkých, a tiež k uzdraveniu našej planéty.

V Agende si krajiny stanovili 17 navzájom prepojených cieľov udržateľného rozvoja, takzvaných Sustainable Development Goals (SDGs): sú medzi nimi napríklad Kvalita života a zdravia, Udržateľné mestá a komunity, Partnerstvá za ciele a Ochrana klímy, ale aj Dostupná a čistá energia, Zodpovedná spotreba a výroba alebo Rodová rovnosť.

Týkajú sa všetkých krajín sveta, bez ohľadu na stupeň ekonomického a sociálneho rozvoja daného štátu. Sú rovnako relevantné pre Českú republiku a Slovensko, ako pre Brazíliu, Rakúsko alebo povedzme Kanadu. Ich ambíciou je umožňovať zamýšľanú štrukturálnu, politickú, ekonomickú a sociálnu transformáciu Agendy 2030 tak, aby sa ľudstvo dokázalo vysporiadať s hrozbami (nielen) klimatickej zmeny. Dosiahnutie týchto cieľov (SDGs) je výzvou pre nás všetkých – medzinárodné inštitúcie, vlády jednotlivých štátov, občanov a občianky aj súkromný sektor.

Aj my v UNIQA preto premýšľame nad tým, ako naše aktivity v rámci biznisu aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti pomáhajú jednostlivé SDGs napĺňať. Niektoré z našich aktivít postupne zverejňujeme s víziou preukázať náš záväzok zapojiť sa do globálnych aktivít v rámci transformačnej Agendy 2030.

Environmentálne a sociálne záležitosti a záležitosti správy a riadenia spoločnostív skratke ESG (E – Environmental, S – Social, G – Governance) predstavuje prepojenie spoločensky, environmentálne a sociálne zodpovedného investovania a investičných stratégií. Cieľom je nielen finančná návratnosť investícií, ale aj ich pozitívny sociálny a environmentálny dopad. Ide o súbor noriem pre činnosti spoločností, ktoré investori používajú na vyhodnotenie svojich investícií. Ukazovatele v oblasti ESG sa dnes stali predpokladom nielen pre dodržiavanie predpisov, ale aj pre výkonnosť firmy. 

Governance (faktory riadenia spoločnosti)

Faktory, ktoré vstupujú do hodnotenia správy a riadenia spoločnosti zahŕňajú témy ako obchodná etika, kvalita manažmentu a nezávislosť členov správnych orgánov. Príklady metrík riadenia medzi inými zahŕňajú:

 • Rozmanitosť a zloženie správnych orgánov;
 • Nezávislosť riadiacich pracovníkov*čok;
 • Transparentnosť systému odmeňovania riadiacich pracovníkov*čok;
 • Boj proti korupcii a úplatkom;
 • Príspevky politickým inštitúciám a lobovanie;
 • Daňovú stratégiu;
 • Ochranu údajov a kybernetickú bezpečnosť;
 • Integráciu ESG do riadenia a dohľadu nad podnikom;
 • Podnikateľskú etiku;
 • Hlasovacie práva akcionárov pre nomináciu kandidátov do správnej rady;
 • Transparentnosť medzi akcionármi a výkonným tímom.

V septembri 2015 prijala Organizácia Spojených národov (OSN) dokument s názvom Premena nášho sveta: Agenda 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj, ktorým sa zaviazala k ukončeniu globálnej chudoby, zabezpečeniu mieru a dôstojného života pre všetkých, a tiež k uzdraveniu našej planéty.

V Agende si krajiny stanovili 17 navzájom prepojených cieľov udržateľného rozvoja, takzvaných Sustainable Development Goals (SDGs): sú medzi nimi napríklad Kvalita života a zdravia, Udržateľné mestá a komunity, Partnerstvá za ciele a Ochrana klímy, ale aj Dostupná a čistá energia, Zodpovedná spotreba a výroba alebo Rodová rovnosť.

Týkajú sa všetkých krajín sveta, bez ohľadu na stupeň ekonomického a sociálneho rozvoja daného štátu. Sú rovnako relevantné pre Českú republiku a Slovensko, ako pre Brazíliu, Rakúsko alebo povedzme Kanadu. Ich ambíciou je umožňovať zamýšľanú štrukturálnu, politickú, ekonomickú a sociálnu transformáciu Agendy 2030 tak, aby sa ľudstvo dokázalo vysporiadať s hrozbami (nielen) klimatickej zmeny. Dosiahnutie týchto cieľov (SDGs) je výzvou pre nás všetkých – medzinárodné inštitúcie, vlády jednotlivých štátov, občanov a občianky aj súkromný sektor.

Aj my v UNIQA preto premýšľame nad tým, ako naše aktivity v rámci biznisu aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti pomáhajú jednostlivé SDGs napĺňať. Niektoré z našich aktivít postupne zverejňujeme s víziou preukázať náš záväzok zapojiť sa do globálnych aktivít v rámci transformačnej Agendy 2030.

  

Chceme vás inšpirovať v zdravom životnom štýle. Témy zdravého pohybu, výživy, psychickej pohody vám prinášame prostredníctvom našich športových ambasádorov spomedzi špičkových českých a slovenských športovcov.

Petra Vlhová, Jiří Prskavec sú tie najzvučnejšie, no spolupracujeme s mnohými ďalšími úspešnými športovcami spomedzi vodákov a volejbalistov.