Slovensky > O nás > Profil spoločnosti

UNIQA v Česku a na Slovensku

UNIQA vyvíja svoje aktivity na slovenskom poistnom trhu už od roku 1990, kedy bola založená pod názvom  Poisťovňa OTČINA, a.s. V roku 2001 sa na základe rozhodnutia koncernu UNIQA Group mení obchodné meno na UNIQA poisťovňa, a.s. Ako univerzálna poisťovňa ponúka kompletné spektrum poistných produktov pre občanov i korporátnych klientov. UNIQA mala v portfóliu na Slovensku koncom minulého roka viac ako 650 000 poistných zmlúv a jej ročné poistné predstavovalo takmer 134 mil. eur.

Začiatkom roku 2020 bola ohlásená akvizícia spoločností AXA v SR. Ich prevzatie bolo formálne ukončené v októbri 2020 (closing). Po zlúčení s AXA začala UNIQA pôsobiť aj v oblasti dôchodkového sporenia a investičných fondov. Zavŕšenie celého procesu prebehlo v roku 2021 v lete. UNIQA sa tak stala silnou finančnou skupinou ponúkajúcou širokú škálu produktov. Integráciou sme v SR získali ďalších 750 000 klientov a stovky kvalifikovaných zamestnancov. UNIQA si tak Slovensku upevnila svoje štvrté miesto a zvýšila svoj trhový podiel na viac ako 10%, čím si ešte výraznejšie posilnila svoje postavenie na slovenskom trhu. Od 1.9.2021 pôsobí UNIQA na Slovensku ako pobočka českej UNIQA pojišťovny. Táto zmena nemá žiadny vplyv na trvanie či obsah poistných zmlúv alebo poistné podmienky platné v ČR a v SR. Všetky záväzky zostávajú v platnosti tak, ako si ich klienti dohodli.

Sídlom skupiny UNIQA v Slovenskej republike je Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava.

Sme súčasťou skupiny UNIQA Insurance Group, ktorá je aktívna na 18 európskych trhoch, zamestnáva viac ako 22 000 pracovníkov a obsluhuje aktuálne viac ako 15 miliónov klientov. Kľúčovým regiónom koncernu je rakúsky trh a stredná Európa vrátane SR.

V regióne CEE sa značka UNIQA radí medzi top päťku najsilnejších hráčov. Slovenská UNIQA patrí dlhodobo k najdynamickejším a najvýnosnejším entitám európskeho koncernu.

 

 

UNIQA pojišťovna, a.s.,

pobočka poisťovne z iného členského štátu

UNIQA poisťovňa je univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum životných a neživotných poistení pre súkromné osoby aj podnikateľov. Na poistnom trhu pôsobíme od roku 1990. Pôvodne pod názvom Poisťovňa OTČINA sme boli druhou poisťovňou na slovenskom poistnom trhu. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam, finančnej stabilite, vysokej odbornosti personálu a rýchlosti poskytovaných služieb sme pre Vás silným spoľahlivým partnerom pre prípad nečakaných udalostí.

 

UNIQA Group

UNIQA Insurance Group vznikla v roku 1999 fúziou poisťovní Bundesländer Versicherung, Austria Collegialität a Raiffeisen Versicherung. Týmto zlúčením vznikol jeden z kapitálovo najsilnejších rakúskych poisťovacích subjektov. UNIQA Group pôsobí v súčasnosti v 19 krajinách Európy, zamestnáva viac ako 22 000 ľudí a obhospodaruje portfólio viac ako 9 miliónov spokojných klientov

 

UNIQA  pojišťovna, a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 618 59 524, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 2831, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky.

 

Sídlo spoločnosti:

UNIQA  pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Krasovského 3986/15
851 01 Bratislava

Identifikačné údaje:

IČO: 53812948
DIČ: 4120101997
IČ DPH: SK7020000471
 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 8726/B

UNIQA d.d.s., a.s.

Doplnková dôchodková spoločnosť vznikla transformáciou z doplnkovej dôchodkovej poisťovne v roku 2006. Pôvodná doplnková dôchodková poisťovňa DDP LIPA vznikla už v roku 1999 a po vstupe švajčiarskeho kapitálu v roku 2002 pôsobila pod názvom DDP CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS. Od 15.02.2006 do 14.03.2007 pôsobila doplnková dôchodková spoločnosť pod názvom Winterthur d.d.s., a.s. a od 15.03.2007 do 14.01.2021 pôsobila pod názvom AXA d.d.s., a.s.
Od 15.01.2021 poskytuje doplnková dôchodková spoločnosť svoje služby pod názvom UNIQA d.d.s., a.s.

 

UNIQA Group

UNIQA Insurance Group vznikla v roku 1999 fúziou poisťovní Bundesländer Versicherung, Austria Collegialität a Raiffeisen Versicherung. Týmto zlúčením vznikol jeden z kapitálovo najsilnejších rakúskych poisťovacích subjektov. UNIQA Group pôsobí v súčasnosti v 19 krajinách Európy, zamestnáva viac ako 22 000 ľudí a obhospodaruje portfólio viac ako 9 miliónov spokojných klientov

Predstavenstvo

Ing. Peter Socha
Ing. Peter Socha
Predseda predstavenstva Bio
Ing. Martin Žáček, CSc.
Ing. Martin Žáček, CSc.
Člen predstavenstva Bio
Ing. Lucie Urválková
Ing. Lucie Urválková
Člen predstavenstva Bio
Mgr. Rastislav Havran
Mgr. Rastislav Havran
Člen predstavenstva Bio

Dozorná rada

Robert Gauci

Člen dozornej rady

 

Peter Eichler

Člen dozornej rady

Andreas Bertl

Člen dozornej rady

Akcionár

UNIQA pojišťovna, a.s.

100%

 

Depozitár

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
so sídlom Želetavská, 14092 Praha 4-Michle, Česká republika
IČ: 649 48 242, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 3608

v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2310/B

 

Sídlo spoločnosti:

UNIQA d.d.s., a.s.
Krasovského 3986/15
851 01 Bratislava

Identifikačné údaje:

IČO: 35 977 540
DIČ: 2022137887
IČ DPH: SK7020000471

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3804/B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIQA d.s.s., a.s.

Dôchodková správcovská spoločnosť bola založená 14. júla 2004 a má právnu formu akciovej spoločnosti. Od 15.10.2004 do 31.12.2005 pôsobila dôchodková správcovská spoločnosť pod názvom CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS d.s.s., a.s., od 01.01.2006 do 14.03.2007 pôsobila pod názvom Winterthur d.s.s., a.s., od 15.03.2007 do 14.01.2021 pôsobila pod názvom AXA d.s.s., a.s. a od 15.01.2021 až doteraz pôsobí pod názvom UNIQA d.s.s., a.s. S celkovým počtom vyše 390 000 klientov patrí medzi lídrov na slovenskom trhu. Prostriedky svojich klientov zhodnocuje prostredníctvom troch dôchodkových fondov. Od 15. januára 2021 poskytuje svoje služby pod názvom UNIQA d.s.s, a.s.

 

UNIQA Group

UNIQA Insurance Group vznikla v roku 1999 fúziou poisťovní Bundesländer Versicherung, Austria Collegialität a Raiffeisen Versicherung. Týmto zlúčením vznikol jeden z kapitálovo najsilnejších rakúskych poisťovacích subjektov. UNIQA Group pôsobí v súčasnosti v 19 krajinách Európy, zamestnáva viac ako 22 000 ľudí a obhospodaruje portfólio viac ako 9 miliónov spokojných klientov

Predstavenstvo

Ing. Peter Socha
Ing. Peter Socha
Predseda predstavenstva Bio
Ing. Martin Žáček, CSc.
Ing. Martin Žáček, CSc.
Člen predstavenstva Bio
Ing. Lucie Urválková
Ing. Lucie Urválková
Člen predstavenstva Bio
Mgr. Rastislav Havran
Mgr. Rastislav Havran
Člen predstavenstva Bio

Dozorná rada

Robert Gauci

Člen dozornej rady

 

Peter Eichler

Člen dozornej rady

Andreas Bertl

Člen dozornej rady

Akcionár

UNIQA pojišťovna, a.s.

100%

 

Depozitár

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
so sídlom Želetavská, 14092 Praha 4-Michle, Česká republika
IČ0: 64948242, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 3608

v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
IČO: 47251336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2310/B

 

Sídlo spoločnosti:

UNIQA d.s.s., a.s.
Krasovského 3986/15
851 01 Bratislava

Identifikačné údaje:

IČO: 35903821
DIČ: 2021892961
IČ DPH: SK7020000471

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3441/B.

 

 

 

 

 

UNIQA investiční společnost, a.s.,

organizačná zložka Slovensko

V roku 1992 vstúpila na český trh spoločnosť Credit Suisse First Boston. Táto spoločnosť položila základy investičného bankovníctva v ČR a stala sa zakladajúcim členom Burzy cenných papierov Praha. Medzi rokmi 1992–1995 začala pod touto investičnou bankou pôsobit spoločnosť Credit Suisse Asset Management. V roku 2006 spoločnosť už pod názvom Winterthur Asset Management (Praha) a.s. získala povolenie ČNB k činnosti investičnej spoločnosti a po akvizícii skupiny Winterthur skupinou AXA bola následne premenovaná na AXA investiční společnost, a.s. V roku 2007 vstúpila AXA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko na slovenský trh. Dňa 15.10.2020 sa spoločnosť stala súčasťou skupiny UNIQA a k 15. 1. 2021 bola prejmenovaná na UNIQA investiční společnost, a.s. V súčasnej dobe sme úspešným obhospodarovateľom aktív na slovenskom trhu a členom Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.ass.sk).

 

UNIQA Group

UNIQA Insurance Group vznikla v roku 1999 fúziou poisťovní Bundesländer Versicherung, Austria Collegialität a Raiffeisen Versicherung. Týmto zlúčením vznikol jeden z kapitálovo najsilnejších rakúskych poisťovacích subjektov. UNIQA Group pôsobí v súčasnosti v 19 krajinách Európy, zamestnáva viac ako 22 000 ľudí a obhospodaruje portfólio viac ako 9 miliónov spokojných klientov

 

UNIQA investiční společnost, a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 645 79 018, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka č.: 7462, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom svojej organizačnej zložky.

 

Sídlo spoločnosti:

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko
Krasovského 3986/15
851 01 Bratislava

Identifikačné údaje:

IČO: 36 770 540
DIČ: 2022376785
IČ DPH: SK7020000471

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 1475/B.

Vedúci organizačnej zložky:

Ing. Peter Socha

 

 

 

 

 

 

UNIQA Management Services s. r. o.,

organizačná zložka Slovensko

 

UNIQA Group

UNIQA Insurance Group vznikla v roku 1999 fúziou poisťovní Bundesländer Versicherung, Austria Collegialität a Raiffeisen Versicherung. Týmto zlúčením vznikol jeden z kapitálovo najsilnejších rakúskych poisťovacích subjektov. UNIQA Group pôsobí v súčasnosti v 19 krajinách Európy, zamestnáva viac ako 22 000 ľudí a obhospodaruje portfólio viac ako 9 miliónov spokojných klientov

 

UNIQA Management Services, s. r. o., so sídlom Evropská 810/136, Vokovice, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 256 72 703, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka č. 60002, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky.

 

Sídlo spoločnosti:

UNIQA Management Services, s. r. o., organizačná zložka Slovensko
Krasovského 3986/15
851 01 Bratislava

Identifikačné údaje:

IČO: 50008056
DIČ: 4120023677
IČ DPH: SK7020000471

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 3043/B.

Vedúci organizačnej zložky:

Ing. Peter Socha