Slovensky > Investovanie > Investicie > Informácie pro investora > Ako investovať

Ako investovať

Investovať do našich fondov je jednoduché

Banner

Ako uzatvoriť zmluvu / Ako investovať

Investovať do našich fondov je jednoduché

Naši finanční agenti si s vami prejdú vaše potreby a finančné ciele a predstavia vám možnosti investovania, pravidelne v programe Tempo alebo priamo do jednotlivých fondov (Fondy).

 • Uzatvoríme s vami návrh konkrétnej Rámcovej zmluvy

Následne od nás obdržíte informáciu o akceptácii vašej zmluvy a zároveň vám otvoríme majetkový účet. Môžete začať investovať.

 • Začnite investovať

Pošlite peniaze na účet vybraného fondu (Fondy) alebo na účet Upisovacieho fondu (TEMPO)  a my pre vás nakúpime podielové listy. Pri platbe vždy uvádzajte variabilný symbol, čo je číslo vašej zmluvy.

 • Svoj účet môžete spravovať on-line

V Klientskom portáli moja UNIQA budete mať prehľad o svojich investíciách a aktuálnom stave portfólia. Môžete tu zmeniť svoje kontaktné údaje, požiadať o odkup podielových listov, prípadne pri programe Tempo zmeniť doterajší investičný profil.

 • Pri uzatvorení zmluvy automaticky získate on-line prístup do vášho klientskeho portálu v časti moja UNIQA
 • Na prihlásenie použite číslo vašej zmluvy, po prihlásení budete mať prístup ku všetkým zmluvám uzatvorených v rámci UNIQA
 • PIN je jednotný pre všetky zmluvy uzatvorené v rámci UNIQA
 • V prípade straty PIN o neho jednoducho zažiadajte na moja UNIQA v časti Žiadosti o vydanie alebo obnovu PIN
 • Získate okamžitý prehľad o všetkých investíciách a sledujete vývoj svojho portfólia on-line
 • Môžete si zapnúť zasielanie potvrdenia nákupu podielových listov na váš e-mail alebo pravidelné zasielanie výpisov
 • Kontaktné údaje môžete meniť pohodlne z domu
 • Slúži pre aktívne zadávanie pokynov na vašom investičnom účte
 • K aktivácií tejto služby použite formulár Žiadosť o zriadenie prístupu k aktívnym operáciám
 • Podpis na formulári musí byť úradne overený (ide o on-line nakladanie s vašimi finančnými prostriedkami)
 • O aktivácií služby budete informovaný prostredníctvom SMS
 • Teraz môžete pohodlne z domu vykonávať odkupy podielových listov v ľubovoľnej výške alebo zmeny v rámci programov pravidelného investovania
 • Prostredníctvom jedného aktívneho prístupu si môžete túto službu jednoducho aktivovať

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop

(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás nonstop

Zavolať
Sme tu pre Vás nonstop

Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku

Spôsoby Investovania

Zistite, aký je rozdiel medzi priamym investovaním do podielových fondov a do programov pravidelného investovania

  Pravidelné investovania do portfólia programov Jednorazový alebo pravidelný nákup fondov UNIQA
Typ zmluvy Rámcová zmluva o podmienkach vydávania a výmeny podielových listov Rámcová zmluva o podmienkach vydávania a odkupu podielových listov
Spôsob investovania Investujete pravidelne do vybraného portfólia zostaveného našimi odborníkmi Nakupujete fondy kedykoľvek podľa vlastného uváženia
Účet pre realizáciu investície Účet programu (ideálne trvalý príkaz) Účty jednotlivých fondov
Minimálne investície Od 25 € až do 6 fondov 16 € do jedného fondu
Doba investovania Min. 5 rokov Doporučený investičný horizont jednotlivých fondov
Možnosti aktívneho prístupu Zmeny cieľovej sumy a investičného profilu, odkupovanie on-line Odkupovanie on-line

 

Časté otázky 

Časté otázky

Rámcovú zmluvu pre investovanie do podielových listov s UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko, si môžete uzatvoriť:

   

Pri uzatváraní zmluvy, prosím, venujte pozornosť nasledujúcim údajom:

 
 • Adresa
  Na adresu uvedenú v zmluve sú zasielané všetky informácie o vašej zmluve, vrátane ročných výpisov. Dbajte, prosím, o dôsledné vyplnenie a aktualizáciu údajov.
 • Osobné údaje
  V prípade, že nevyplníte osobné údaje, najmä identifikačný doklad totožnosti, nemôže byť zmluva akceptovaná.
 • Podpis
  Bez podpisu je zmluva neplatná.

Zmenu osobných údajov môžete oznámiť nasledovne:

 
 • Písomne – voľnou formou
  Pri zmene priezviska, mena, rodného čísla alebo čísla dokladu totožnosti, priložte, prosím, kópiu dokladu potvrdzujúceho zmenu.
 • Písomne na formulári
 • Osobne na pobočkách UNIQA
 

Zmena rámcovej zmluvy musí byť zaslaná v písomnej forme a nie je možné akceptovať jej oznámenie prostredníctvom e-mailu.

 

Poštová adresa:
UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko
Krasovského 3986/15
851 01 Bratislava

 

Zmeny sú platné odo dňa nasledujúceho po doručení oznámenia na adresu spoločnosti. Zmeny trvalej adresy, mena, priezviska a rodného čísla musia byť doložené kópiou občianskeho preukazu preukazujúce túto zmenu, alebo musí byť list opatrený úradne overeným podpisom. V prípade, že sa jedná o zmenu na zmluve uzavretú s právnickou osobou, je nutné doložiť originál výpisu z obchodného registra nie starší ako tri mesiace.

Investícia do podielového fondu je jednoduchá. Odošlete finančné prostriedky na číslo účtu daného podielového fondu a ako variabilný symbol uvediete číslo vašej zmluvy. Finančné prostriedky budú investované k dátumu pripísania peňazí na náš účet. Ak boli pripísané pred dátumom akceptácie zmluvy, budú investované k dátumu akceptácie zmluvy.

 

Pri prevode investície venujte, prosím, pozornosť:

 
 • Prvá a následná investícia je minimálne 16 €
 • V prípade, že bude chybne uvedený variabilný symbol, investícia nebude správne priradená a nebude možné vám vydať podielové listy

V prípade, že ste neuviedli variabilný symbol, alebo ste ho uviedli nesprávne, je potrebné k nám zaslať žiadosť o priradenie platby. Žiadosť môžete zaslať:

 • E-mailom na e-mailovú adresu info@uniqa.sk
 • Poštou na adresu spoločnosti: UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko, Krasovského 3986/15, 851 06 Bratislava
 

Žiadosť musí obsahovať:

 • Údaje o investorovi
 • Číslo zmluvy, na ktorú chcete platbu priradiť
 • Doklad, ktorý prevod potvrdzuje
  Dokladom o úhrade nie je príkaz k úhrade. V prípade, že ste hradili investíciu bankovým prevodom je potrebné zdokladovať výpis z bankového účtu alebo potvrdenie o danej transakcii.

O odkup podielových listov musíte požiadať písomne alebo online prostredníctvom klientskeho portálu.

 

Rámcovú zmluvu je možné ukončiť na základe písomnej výpovede, zaslanej na adresu: UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko, Krasovského 3986/15, 851 06 Bratislava.

Vo výpovedi zmluvy je potrebné uviesť:

 • Číslo zmluvy
 • Meno podielnika
 • Žiadosť o odkup všetkých podielových listov
 • Informáciu, kam sa majú peniaze vyplatiť
 • Žiadosť o ukončenie zmluvy
 • Úradne overený podpis
 

Zmluva zaniká tiež dňom nasledujúcom po dni, kedy uplynie 24 mesiacov odo dňa, kedy Podielnik prestal vlastniť posledný z podielových listov Fondov, ktoré nadobudol na základe Zmluvy. Ak bola Zmluva uzatvorená bez toho, aby Podielnik kedykoľvek po jej uzatvorení nadobudol podielové listy niektorého z Fondov, Zmluva zaniká dňom, kedy uplynie 24 mesiacov odo dňa, kedy bola uzatvorená.

Telefonická konzultácia
z pohodlia domova

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop
(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás nonstop

Zavolať
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku