Vítame vaše podnety

Vážime si vaše podnety, vďaka ktorým sa môžeme stále zdokonaľovať a zlepšovať naše služby.

Preto ak nie je všetko podľa vašich predstáv, chcete sa sťažovať alebo reklamovať naše služby, alebo máte návrh na ich zlepšenie, obráťte sa na nás. A ak máte chuť nás pochváliť, určite to urobte, aby sme vedeli, že ideme správnou cestou.

 Ako nás môžete kontaktovať?

  • On-line vyplnením formulára na podanie sťažnosti na www.uniqa.sk (formulár)
  • E-mailom na info@uniqa.sk
  • Telefonicky na linke +421 232 600 100
  • Listom na našu adresu UNIQA Management Services, s. r. o., odd. sťažností, Krasovského 3986/15, Bratislava, 851 01 alebo prostredníctvom e-podateľne spoločnosti na internetovej adrese epodatelna.uniqa.sk  
  • Osobne na našich pobočkách
  • Využiť môžete akýkoľvek iný spôsob komunikácie napr. Sociálne siete. V takom prípade našu vzájomnú komunikáciu presmerujeme na inú formou komunikácie, aby sme ochránili vaše osobné údaje.

Ako budeme váš podnet riešiť?

Sťažnosť či podnet po obdržaní na oddelení sťažností zaevidujeme a začneme riešiť, o čom vás informujeme e-mailom prípadne poštou. Prijatie reklamácie podanej telefonicky potvrdzujeme ústne pri hovore. Ak pre vás nenájdeme riešenie ihneď, požiadame o spoluprácu a konzultáciu odborné oddelenie.

Vašu sťažnosť sa snažíme vybaviť čo najskôr, najneskôr do 30 dní od jej prijatia. V prípade, že od vás nemáme k dispozícii všetky podklady potrebné k riešeniu, požiadame vás o ich doplnenie. Doba, počas ktorej budete sťažnosť upresňovať a dopĺňať, sa do lehoty pre vybavenie nezapočítava.

Môže sa stať, že váš prípad je zložitý a my napriek všetkej snahe budeme potrebovať viac času na spracovanie. V takom prípade vás budeme pred vypršaním lehoty informovať o jej predĺžení.

Čo robiť, keď váš podnet nebude ukončený k vašej spokojnosti?

V prípade, že nebudete spokojný s vybavením sťažnosti, môžete sa na nás obrátiť opakovane. Pri prvej opakovanej sťažnosti preskúmame jej prvotné vybavenie. Na Vaše odvolanie sa pozrieme inými očami, preskúma ju iný zamestnanec. Prípadnú ďalšiu nespokojnosť v rovnakej veci starostlivo preveríme, keď doplníte nové skutočnosti. Ak takéto skutočnosti doložené nebudú, potvrdíme naše predchádzajúce vyjadrenia.

 

Ak sa spory medzi Vami ako spotrebiteľom nepodarí vyriešiť priamym rokovaním, možno ich riešiť tiež mimosúdnou cestou. Obrátiť sa môžete na:

  • Slovenskú asociáciu poisťovní – Útvar poisťovacieho ombudsmana, www.poistovaciombudsman.sk, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
  • Iné subjekty alternatívneho riešenia sporov, zoznam subjektov vedie Ministerstvo hospodárstva SR

Sťažovateľ sa môže obrátiť taktiež aj na Komisiu na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcich, ktorá pôsobí na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky. Ďalej môžete využiť aj možnosť riešenia sporu mediáciou, ktorej výsledkom je dohoda medzi sťažovateľom a finančnou inštitúciou, resp. finančným agentom, a ktorá je pre osoby zúčastnené záväzná.

So sťažnosťou je možné obrátiť sa tiež na Národnú banku Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, ktorá vykonáva dohľad v poisťovníctve.

Podaním sťažnosti alebo reklamácie neprichádzate o svoje právo obrátiť sa na súd.

 

Dokumenty na stiahnutie