Vítame vaše podnety

Vážime si vaše podnety, vďaka ktorým sa môžeme stále zdokonaľovať a zlepšovať naše služby.

Preto ak nie je všetko podľa vašich predstáv, chcete sa sťažovať alebo reklamovať naše služby, alebo máte návrh na ich zlepšenie, obráťte sa na nás. A ak máte chuť nás pochváliť, určite to urobte, aby sme vedeli, že ideme správnou cestou.

 Ako nás môžete kontaktovať?

 • On-line vyplnením formulára na podanie sťažnosti na www.uniqa.sk (formulár)
 • E-mailom na info@uniqa.sk
 • Telefonicky na spoplatnenej linke +421 232 600 100, ktorá je k dispozícii v pracovné dni od 8 do 18 hodín.
 • Listom na našu adresu UNIQA Management Services, s.r.o., organizačná zložka Slovensko, odd. sťažností, Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, v prípade zmlúv II piliera (DSS) na adresu UNIQA d.s.s., a.s., odd. sťažností, Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka alebo prostredníctvom e-podateľne na https://epodatelna.uniqa.sk     
 • Osobne na našich pobočkách https://www.uniqa.sk/kontakty/siet-pobociek/
 • Využiť môžete akýkoľvek iný spôsob komunikácie napr. Sociálne siete. V takom prípade našu vzájomnú komunikáciu presmerujeme na inú formou komunikácie, aby sme ochránili vaše osobné údaje.

Ako budeme váš podnet riešiť?

Sťažnosť či podnet po obdržaní na oddelení sťažností zaevidujeme a začneme riešiť, o čom vás informujeme e-mailom prípadne poštou. Prijatie reklamácie podanej telefonicky potvrdzujeme ústne pri hovore. Ak pre vás nenájdeme riešenie ihneď, požiadame o spoluprácu a konzultáciu odborné oddelenie.

Vašu sťažnosť sa snažíme vybaviť čo najskôr, najneskôr do 30 dní od jej prijatia. V prípade, že od vás nemáme k dispozícii všetky podklady potrebné k riešeniu, požiadame vás o ich doplnenie. Doba, počas ktorej budete sťažnosť upresňovať a dopĺňať, sa do lehoty pre vybavenie nezapočítava.

Môže sa stať, že váš prípad je zložitý a my napriek všetkej snahe budeme potrebovať viac času na spracovanie. V takom prípade vás budeme pred vypršaním lehoty informovať o jej predĺžení.

Čo robiť, keď váš podnet nebude ukončený k vašej spokojnosti?

V prípade, že sťažovateľ nie je spokojný s vybavením sťažnosti, má možnosť podať opakovanú sťažnosť. Pri prvej opakovanej sťažnosti spoločnosť vždy preskúma vybavenie prvotného podania. V prípade ďalších opakovaných sťažností spoločnosť preverí vybavenie predchádzajúcich podaní v prípade doloženia nových skutočností (v porovnaní s predchádzajúcimi podaniami).

Ak takéto skutočnosti doložené nebudú, informuje spoločnosť sťažovateľa, že z daného dôvodu trvá na predchádzajúcom vyjadrení. Spoločnosť je povinná sťažovateľovi reagovať vždy na každú opakovanú sťažnosť podľa vyššie uvedených pravidiel.

Ak sa spory medzi Vami ako spotrebiteľom a nami alebo poisťovacím sprostredkovateľom nepodarí vyriešiť priamym rokovaním, možno ich riešiť tiež mimosúdnou cestou.

Ak sa spory medzi Vami ako spotrebiteľom nepodarí vyriešiť priamym rokovaním, možno ich riešiť tiež mimosúdnou cestou. Obrátiť sa môžete na:

 • Národnú banku Slovenska, ktorá je jednotným kontaktným miestom na vybavovanie všetkých sťažností finančných spotrebiteľov. Jej zákonné kompetencie sa vzťahujú na oblasti bankovníctva, poisťovníctva, trhu cenných papierov, platobných služieb, dôchodkového sporenia a finančného sprostredkovania, poskytovania spotrebiteľských a iných úverov v zmysle zákona č. 747/2004 Z.z., o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podania je možné zaslať: elektronicky tu: https://regfap.nbs.sk/skusky/podanie alebo poštou na adresu: Národná banka Slovenska, Odbor ochrany finančných spotrebiteľov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
 • Poisťovacieho ombudsmana Slovenskej asociácie poisťovní, www.poistovaciombudsman.sk , Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
 • OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov, Šrobárova 2676/30, 058 01 Poprad, www.ombudspot.sk
 • Ďalšie subjekty alternatívneho riešenia sporov, zoznam subjektov vedie Ministerstvo hospodárstva SR tu: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
 • Riešenie sporov on-line (riešenie spotrebiteľskej sťažnosti) - Spotrebitelia, ktorí uzatvorili zmluvu na diaľku sa v prípade záujmu môžu obrátiť aj na on-line platformu riešenia spotrebiteľských sťažností vytvorenú Európskou komisiou, a to elektronicky tu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
 • Mediáciu - Mimosúdne riešenie sporu za asistencie tretej nestrannej osoby predstavuje mediácia. Predpokladom mediácie je záujem oboch strán dohodnúť sa. Ak dôjde medzi príslušnou spoločnosťou a klientom k uzavretiu dohody o riešení sporu mediáciou, bude možné riešiť spor mimosúdne tiež mediáciou v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii v znení neskorších predpisov. Mediátorom je fyzická osoba zapísaná v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejňuje zoznam mediátorov na svojom webovom sídle: https://www.justice.gov.sk/registre/mediatori/?stav_string=label.zapis_stav.aktivny&pageNum=1&size=10&sortProperty=meno_sort&sortDirection=ASC
 • Rozhodcovský súd - Ak dôjde medzi príslušnou spoločnosťou a klientom k uzatvoreniu rozhodcovskej zmluvy, môžu byť prípadné spory, ktoré vzniknú alebo vznikli riešené aj prostredníctvom rozhodcovského konania v zmysle zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov. Rozhodovať takéto spory môžu iba rozhodcovské súdy, ktoré sú zapísané v zozname Ministerstva spravodlivosti SR vedenom na webovom sídle: https://www.justice.gov.sk/registre/staleRozhodcovskeSudy/?stav_string=label.zapis_stav.aktivny&pageNum=1&size=10&sortProperty=poradove_cislo_isort&sortDirection=ASC
 • Všeobecné súdy Slovenskej republiky - Na podanie návrhu na začatie konania (žaloby) je oprávnená každá fyzická a právnická osoba. Preto súd sa musí zaoberať každým návrhom. Podanie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice alebo elektronickými prostriedkami v zmysle zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov. 

UNIQA informuje, že v prípade sťažnosti na finančného agenta sa klient príslušnej spoločnosti môže obrátiť priamo na spoločnosť ako finančnú inštitúciu v zmysle ust. § 26 ods. 2 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo môže využiť jednu z horeuvedených možností.

UNIQA týmto v súlade s § 69 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) informuje, že prípadné spory vzniknuté v súvislosti s investičnými a vedľajšími službami budú prednostne riešené rokovaním zmluvných strán. Možnosti riešenia sporov sú uvedené vyššie.

 

 

Dokumenty na stiahnutie