Informácie o spracúvaní osobných údajov

UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Vážení klienti,
radi by sme Vám poskytli základné informácie o spracúvaní osobných údajov v našej Spoločnosti a o právach, ktoré sú s tým spojené. Našou prioritou je, aby sme osobné údaje spracúvali vždy v súlade s platnou legislatívou, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (”GDPR“).
Nižšie uvedené informácie sú koncipované vo forme otázok a odpovedí, aby boli pre Vás čo najprehľadnejšie. 

Prevádzkovateľom osobných údajov je UNIQA pojišťovna, a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, 
IČO: 492 40 480, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 2012, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, 
so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 812 948, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 8726/B. Infolinka: +421 232 600 100, e‑mail: info@uniqa.sk, korešpondenčná adresa: Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika. (ďalej tiež ako „Spoločnosť“)

Aby boli pre Vás tieto informácie dostatočne zrozumiteľné, radi by sme Vás oboznámili so základnými pojmami, s ktorými pracuje príslušná legislatíva, upravujúca ochranu a spracúvanie osobných údajov:

 • osobné údaje – všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a pod.,

 • subjekt údajov – osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú,

 • spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonávajú s osobnými údajmi,

 • prevádzkovateľ – osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže poveriť sprostredkovateľa,

 • sprostredkovateľ – fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa,

 • účel spracúvania osobných údajov – dôvod, pre ktorý prevádzkovateľ spracúváva osobné údaje,

 • osobitná kategória osobných údajov – citlivý osobný údaj osobitnej povahy, napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj, umožňujúci identifikáciu osoby,

 • profilovanie – automatické spracúvanie osobných údajov za účelom vyhodnotenia konkrétnych osobných podmienok, napríklad pre potreby krytia individuálnych rizík,

 • cookies – krátke textové súbory, ktoré navštívená webová stránka odošle do prehliadača, aby uľahčila opakovanú návštevu rovnakého webu (nastavenie, preferovaný jazyk a pod.),

 • geolokačný údaj – informácia o geografickej polohe (napríklad mobilného zariadenia), 

 • sociodemografické dáta – informácie štatistického charakteru (vek, pohlavie, vzdelanie a pod.), 

 • príjemca – osoba, ktorej sú osobné údaje odovzdané.

 

Vaše osobné údaje spracúvame iba v rozsahu potrebnom na to, aby sme Vám mohli poskytovať naše produkty, služby a dostatočnú zákaznícku podporu v požadovanej kvalite, aby sme boli schopní dodržať všetky zákonné povinnosti a ochrániť Vaše a naše oprávnené záujmy.
Vaše osobné údaje a osobné údaje poisteného (príp. ďalších osôb v zmluve) získavame buď priamo od Vás, počas rokovaní o uzavretí zmluvy a počas trvania zmluvy alebo od iných osôb.
Zhromažďujeme najmä nasledujúce kategórie osobných údajov o klientoch, vrátane potenciálnych klientov, ktorí majú o naše služby záujem, alebo ktorí nám dali na to súhlas:
 

 • Základné identifikačné údaje (ktoré sú súčasťou každej uzatvorenej zmluvy): meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, číslo a fotografie z preukazu totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas), štátna príslušnosť, národnosť, podpis a pod. Pokiaľ klient podniká, tak je to aj IČO a adresa sídla.

 • Kontaktné údaje: e ‑mail, telefónne číslo, kontaktná adresa a pod. 

 • Sociodemografické dáta: štatistické údaje typu vek, pohlavie, rodinný stav, vzdelanie, zamestnanie, príjmy a výdavky, počet detí, počet osôb v domácnosti a pod. 

 • Informácie o využívaní našich produktov a služieb: dohodnuté produkty a služby, využívanie webovej klientskej zóny (užívateľské meno, heslo, údaje pro multifaktorovom overení, cookies a pod).

 • Informácie z interakcií s Vami: informácie zo záznamov telefonických hovorov a  korešpondencie s Vami, vrátane  e-mailovej komunikácie, chatu, sms správ a pod.

 • Geolokačné údaje: údaje z webového prehliadača alebo z mobilných aplikácií, ktoré ste si nainštalovali do svojho mobilného zariadenia (napr. pre potreby odporúčania kontaktu na najbližšieho finančného poradcu, obchodné miesto alebo zmluvný servis v prípade poistnej udalosti).

 • Transakčné údaje: informácie o riadnych a mimoriadnych platbách poistného, príspevkoch na dôchodok alebo investovaných prostriedkoch.

 • Informácie o zdravotnom stave (na základe Vášho súhlasu) na účely dojednávania í produktov, evidencie, likvidácie škodových či poistných udalostí a následnú výplatu poistného plnenia.

 • Dynamický biometrický podpis: ak je to vzhľadom k forme dojednania poistného produktu alebo súvisiacej služby potrebné, ide o grafometrický podpis zaznamenaný na technickom zariadení, umožňujúcim snímanie odtlačku prsta a jeho biometrických charakteristík ako je rýchlosť, tlak, sklon, markanty písma a pod.

 • Osobné údaje tretích osôb nevyhnutné na plnenie povinností Spoločnosti: základné identifikačné údaje tretích osôb - subjektov osobných údajov, napr. manžela, manželky, partnera, partnerky, dieťaťa, člena spoločnej domácnosti, poistníka, poisteného, oprávnenej osoby, poškodeného, účastníkov, svedkov poistných udalostí a osôb podieľajúcich sa na vybavovanie poistných udalostí (likvidátori, znalci a iné technické osoby), prípadne iných osôb.

 • Osobné údaje zamestnancov Prevádzkovateľa: základné identifikačné osobné údaje a rozšírené informácie o zamestnancovi ako subjektu osobných údajov, ID zamestnanca, informácie o vzdelaní, zdravotnom stave a chorobnosti, pracovnej pozícii, mzdové a daňové informácie, informácie o prevádzkovej činnosti zamestnanca, bankové spojenie.

 • Informácie obchodnej a marketingovej  povahy: informácie o ponukách poistných produktoch a služieb Prevádzkovateľa subjektu, o požiadavkách a potrebách subjektu ohľadom krytia poistných rizík, informácie o osobách podieľajúcich sa na dohodnutie poistného produktu sa subjektom (identifikácia sprostredkovateľa vrátane jeho osobného čísla alebo obchodného partnera Prevádzkovateľa  vrátane  jeho Qpartner čísla).

Tieto osobné údaje zisťujeme spravidla na účely uzatvorenia zmluvy a niektoré z nich aj na základe platnej legislatívy (napr. zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Bez spracovania týchto osobných údajov Vám nemôžeme naše služby poskytnúť. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj v niektorých prípadoch, keď s Vami nemáme uzavretú zmluvu. Ide najmä o situácie, kedy ste uvedený v zmluve nášho klienta alebo sa stanete vedľajším účastníkom v priebehu trvania takejto zmluvy, napríklad ako oprávnená osoba. Ďalej môže ísť o osobné údaje, ktoré sú potrebné na výplatu poistného plnenia alebo dodržiavanie iných zákonných povinností.

Pre väčšiu prehľadnosť sme účely spracúvania osobných údajov rozdelili na dve časti a to podľa kritéria, či je pre ich spracovanie nutný Váš výslovný súhlas.

Spracúvanie bez nutnosti Vášho súhlasu

 • Spracúvanie na základe plnenia zákonnej povinnosti 
  Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe požiadaviek, ktoré jej ukladá platná legislatíva. Ide najmä o nasledujúce právne predpisy – zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Spracúvanie na základe poistnej zmluvy 
  Spoločnosť spracúva osobné údaje aj pre účely uzatvorenia, správy a plnenia poistnej zmluvy, avšak len v nevyhnutnom rozsahu. Ide o všetky osobné údaje uvedené v poistnej zmluve alebo na zmenových formulároch, formulároch analýzy potrieb, či v produktových odporúčaniach. Tieto osobné údaje sú využívané v rámci poradenskej činnosti súvisiacej s poistením fyzických a právnických osôb, rokovaní o zmluvnom vzťahu a uzatváraní poistných zmlúv, zabezpečenia a správy poistenia, likvidácie poistných udalostí, poskytovania plnenia z poistných zmlúv, výberu a vymáhania poistného. 
  Pre tento účel je poskytnutie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, je však nevyhnutné na uzavretie poistnej zmluvy a jej následnú správu. Bez poskytnutia týchto údajov by sme neboli schopný poistnú zmluvu s Vami uzavrieť, ani plniť z nej vyplývajúce práva a povinnosti.

 • Spracúvanie na základe oprávnených záujmov 
  Oprávneným záujmom Spoločnosti je:
  •    informovať Vás o novinkách týkajúcich sa správy Vašej zmluvy a ponúkať Vám ďalšie produkty a služby,
  •    spracúvať osobné údaje pre účely prevencie a odhaľovania trestných činov,
  •    odovzdávať osobné údaje v rámci finančnej skupiny UNIQA Insurance Group a našim akcionárom v Európskej únii za účelom správy osobných údajov a ďalšieho spracovania,
  •    obhajovať svoje právne nároky.

 • Spracúvanie pre štatistické účely 
  Po ukončení Vašej zmluvy a uplynutí času, po ktorý musia byť osobné údaje uchované, sú tieto ďalej spracúvané v anonymnej podobe na štatistické účely. 

Spracúvanie s Vaším súhlasom

 • Spracúvanie na marketingové účely 
  Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely marketingu, ak k tomu máme udelený Váš súhlas. Tento súhlas je úplne dobrovoľný, avšak nevyhnutný, aby sme Vám mohli zasielať individualizované ponuky produktov a služieb. Viac informácií nájdete v dokumente Informačné memorandum k súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.

 • Nahrávanie telefonických hovorov 
  S Vaším predchádzajúcim súhlasom spracúvame nahrávky telefonických hovorov na našej zákazníckej linke za účelom skvalitňovania poskytovaných služieb. Súhlas s nahrávaním poskytujete ešte pred začatím hovoru s operátorom, ak si neželáte byť nahrávaný, môžete využiť iné komunikačné kanály. 
   

 

V súlade so zásadou minimalizácie, spracúvame Vaše osobné údaje len po dobu nevyhnutne potrebnú pre naplnenie zamýšľaných účelov spracúvania. Pri určení doby spracúvania tiež vychádzame z interných pravidiel archivácie našej Spoločnosti a platných právnych predpisov, najmä zo zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí lehôt, počas ktorých sme povinný osobné údaje uchovávať, tieto údaje anonymizujeme alebo vymažeme.
Osobné údaje spracúvame po dobu potrebnú pre spracovanie návrhu poistnej zmluvy, trvania poistnej zmluvy  a 10 rokov po ukončení poistnej zmluvy alebo po vysporiadaní všetkých záväzkov plynúcich z poistnej zmluvy alebo nariadení súvisiacich s poistnou zmluvou, prípadne pre výkon a obhajobu právnych nárokov. 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je založený na princípe dobrovoľnosti a môžete ho kedykoľvek odvolať. Bude nám to ľúto, ale Vaše rozhodnutie budeme plne rešpektovať.


Čo by malo Vaše odvolanie súhlasu obsahovať?

 

 • Kto odvolanie podáva: Vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia
 • Uveďte, komu odvolanie Vášho súhlasu podávate. Môžete adresovať všetkým spoločnostiam, ktorým ste súhlas poskytli, alebo iba niektorým spoločnostiam v rámci finančnej skupiny UNIQA Insurance Group
 • Uveďte výslovne, že si neželáte, aby sme ďalej spracovávali Vaše osobné údaje pre marketingové účely
 • Uveďte Váš vlastnoručný podpis.

 

Akým spôsobom môžem svoje odvolanie súhlasu poslať?
Formou písomnej žiadosti o odvolanie súhlasu, s vlastnoručným podpisom a určením, ktorých spoločností v rámci finančnej skupiny UNIQA Insurance Group sa odvolanie týka, smerovanej na príslušné kontaktné miesto, viď kontaktné údaje uvedené v bode 1. 

V rámci našich procesov využívame automatizované spracúvanie osobných údajov vrátane profilovania, ktorých účelom je zabezpečenie fungovania Spoločnosti a poskytnutie kvalitných personalizovaných služieb na mieru našim klientom. Uvedené činnosti sú využívané najmä pre vyhodnotenie rizík, stanovenie výšky poistného, výpočet bonusov a ďalších služieb, ktoré našim klientom poskytujeme.
Automatizované spracúvanie osobných údajov je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú využívané automatické informačné systémy (IT aplikácie, software, elektronické kalkulačky a pod). Automatizované spracúvanie je využívané pri vyhodnocovaní Vašich konkrétnych osobných podmienok, napríklad na vyhodnocovanie potrebného krytia individuálnych rizík súvisiacich s Vašim majetkom alebo zdravotným stavom.
Profilovanie je formou automatizovaného spracúvania osobných údajov, na základe ktorého dochádza k vyhodnocovaniu správania konkrétnych osôb, a to najmä na účely analýzy či predvídania ich pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, miesta, kde sa nachádzajú alebo ich pohybu. 

Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

 • Právo na informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov
  Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, účel spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, uvedenie Vašich práv vrátane informácie o Vašej možnosti obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či, prípadne ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 • Právo na prístup k osobným údajom
  Máte právo na informáciu, či Vaše osobné údaje sú, alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účele ich spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informáciu o Vašich oprávneniach, vrátane práva podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informáciu o zdroji osobných údajov, informáciu o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informáciu o zárukách v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

 • Právo na opravu
  Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad adresu bydliska? Informujte nás, prosím, a my osobné údaje opravíme.

 • Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
  V niektorých, zákonom stanovených prípadoch, sme povinný Vaše osobné údaje na Vašu žiadosť vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú na to splnené všetky podmienky, pretože Spoločnosť môže mať povinnosť, či oprávnený záujem upravený v zmysle zákona, ktoré môžu prevažovať nad Vašimi záujmami osobné údaje si ponechať.

 • Právo na obmedzenie spracúvania
  Toto oprávnenie môžete využiť ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody.

 • Právo na prenosnosť údajov
  Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom zabezpečenom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.

 • Právo namietať a automatizované rozhodovanie
  Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa, prosím, na nás s požiadavkou o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého, nevyhovujúceho stavu. Námietku môžete vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu.

 • Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
  Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán – na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, 
  IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.


 

Našou snahou je čo najviac obmedziť okruh osôb, ktoré majú prístup k Vašim osobným údajom. 

 • K osobným údajom tak majú prístup naši zamestnanci a osoby, ktoré pre nás pracujú.
 • Okrem toho môžu byť osobné údaje zdieľané v rámci finančnej skupiny UNIQA Insurance Group, napr. na administratívne účely a ochranu našich oprávnených záujmov. Na účely marketingu sú sprístupnené len vtedy, ak na to máme Váš súhlas.
 • Aby sme Vám mohli poskytovať kvalitné poradenstvo v súlade s Vašimi záujmami, sú Vaše osobné údaje sprístupnené internej sieti sprostredkovateľov či externým sprostredkovateľom, avšak len v nevyhnutnom rozsahu na zabezpečenie kvality poskytovaných služieb.
 • Ďalej ich môžu spracúvať aj naši zmluvní partneri, ako napríklad poskytovatelia IT služieb, tlačových a poštových služieb, asistenčné spoločnosti, zaisťovatelia a poisťovací sprostredkovatelia, právni alebo daňoví zástupcovia, audítori, vymáhacie agentúry a pod. Pri výbere zmluvných partnerov dbáme na to, aby mali nastavené dostatočné štandardy pre zabezpečenie osobných údajov a uzatvárame s nimi zmluvu o spracovaní osobných údajov.
 • V zmysle platnej legislatívy môžeme vybrané osobné údaje zdieľať s ostatnými poisťovňami za účelom prevencie a odhaľovania poistných podvodov a porušovania všeobecne záväzných právnych predpisov a to buď priamo, alebo prostredníctvom Slovenskej asociácie poisťovní, prípadne s orgánmi činnými v trestnom konaní, alebo inými štátnymi orgánmi, ako napríklad polícia, prokuratúra, súdy, daňová správa, Národná banka Slovenska, exekútori a podobne.
 • Vaše osobné údaje môžu získať aj iné osoby v prípade, ak by na našej strane došlo k fúzii, predaju podniku alebo predaju / odovzdaniu poistného kmeňa.
 • K osobným údajom môžu mať prístup aj ostatné osoby uvedené v poistnej zmluve, napríklad osoby oprávnené na prijatie poistného plnenia pri poistnej udalosti.
 • Všetky vyššie uvedené osoby sú viazané mlčanlivosťou a dodržiavajú štandardy zabezpečenia osobných údajov.
 • Tu nájdete Aktuálny zoznam príjemcov osobných údajov.

Spoločnosť vymenovala poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorý dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov. Na poverenca pre ochranu osobných údajov sa môžete vo veci spracúvania osobných údajov kedykoľvek obrátiť na privacy@uniqa.sk alebo na vyššie uvedenej korešpondenčnej adrese.
Prosím, zdieľajte uvedené informácie aj s ďalšími osobami, ktoré ste uviedli v poistnej zmluve či v priebehu jej trvania, lebo aj ich osobné údaje spracúvame pre účely Vašej poistnej zmluvy.

Aktualizované k dátumu: 31. 8. 2021.

 

Informačné memorandum k marketingovému súhlasu

Príjemcovia osobných údajov

 

UNIQA Insurance Group AG, so sídlom Untere Donaustrasse 21, A-1029, Viedeň, Rakúsko, materská spoločnosť UNIQA poisťovňa, a.s. (ďalej ako „UNIQA“)  a ďalšie spoločnosti v rámci poisťovacej skupiny UNIQA, ktorým sú osobné údaje dotknutých osôb odovzdávané na základe oprávneného záujmu UNIQA. Materskej spoločnosti sú poskytované osobné údaje najmä na optimalizáciu produktov a služieb UNIQA poskytovaných dotknutým osobám, a tiež na účely ekonomického riadenia celej finančnej skupiny UNIQA.

Sprostredkovatelia poistenia a iné oprávnené osoby na základe právnych predpisov v oblasti poisťovníctva. UNIQA na obchodnú činnosť a distribúciu svojich poistných produktov, klientske poradenstvo a poskytovanie informácií vytvára a využíva sieť sprostredkovateľov poistenia (interných a externých). Týmto osobám UNIQA odovzdáva (a tiež od nich zbiera) osobné údaje dotknutých osôb, avšak len v rozsahu, štruktúre a v situáciách, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre uzatvorenie, správu a plnenie poistných zmlúv klientov. Prenos osobných údajov a ich spracúvanie týmito sprostredkovateľmi sa uskutočňuje výlučne na základe zmlúv o spracúvaní osobných údajov, na základe ktorých sú títo sprostredkovatelia viazaní požiadavkami a pokynmi UNIQA na spracúvanie a ochranu osobných údajov a na zaistenie dôvernosti a bezpečnosti spracúvania osobných údajov;

Poskytovatelia IT, komunikačných a súvisiacich služieb (napr. tlačové a poštové služby, dlhodobá fyzická archivácia, poskytovatelia služieb priameho marketingu), akými sú dodávatelia a správcovia vnútorných informačných systémov, on-line nástrojov a webových stránok, elektronických komunikačných kanálov a aplikácií UNIQA. Aj u týchto poskytovateľov sa spracúvanie osobných údajov uskutočňuje výlučne na základe podrobnej zmluvy o spracúvaní osobných údajov, v ktorej sú títo poskytovatelia viazaní požiadavkami a pokynmi UNIQA na spracúvanie a ochranu osobných údajov a na zaistenie dôvernosti a bezpečnosti spracúvania osobných údajov;

Poskytovatelia asistenčných, poradenských a ďalších služieb. UNIQA na zaistenie niektorých obchodných, marketingových či prevádzkových činností a na poskytovanie služieb (napr. prieskum spokojnosti) využíva externých dodávateľov, ktorí musia mať na riadny výkon svojich aktivít prístup k osobným údajom dotknutých osôb. UNIQA prenáša osobné údaje výlučne na základe podrobných zmlúv o spracúvaní osobných údajov, a to napr. poradenským spoločnostiam, advokátskym kanceláriám, exekútorom, znalcom, lekárom a zdravotníckym zariadeniam, posudkovým lekárom a ďalším obchodným partnerom;

Zoznam najvýznamnejších poskytovateľov, ktorým pri dodržaní všetkých bezpečnostných zásad poskytujeme osobné údaje klientov:

marketingové a obchodné účely

MARKET VISION SLOVAKIA s.r.o.,

IČO: 35 949 376

UNIQA Insurance Group AG,

 

sprostredkovatelia poistenia

sieť viazaných finančných agentov a samostatných finančných agentov

 

poštové služby

Tatra Billing, a.s.

IČO: 35 810 572

Selecta CEE s. r. o.

IČO: 35 970 359

Cromwell, a. s. 

IČO: 31 353 746

Tatra Billing Digital. s. r. o. 

IČO: 50 540 301

Slovak Parcel Service s.r.o.

IČO: 31 329 217

asistenčné služby

Europ Assistance s.r.o.

IČO: 25287851 (CZ)

Interpartner Assistance SA (Axa Assistance), Belgium

IČO: 0415591055 (B)

Dr. Digital s.r.o.

IČO: 08714606 (CZ)

Click2Claim, s.r.o.

IČO: 28791215 (CZ)

vykonávanie prvotných úkonov pri likvidácii poistnej udalosti

UNIQA Ins Service, spol. s r.o.

IČO: 35 729 759

práca s údajmi klientov

Open One, a.s.

IČO: 26460980 (CZ)

Atlantis telecom spol. s r.o.

IČO: 60466189 (CZ)

Bit-STUDIO Bratislava, s.r.o.

IČO: 35 702 877

INFOMET, spol. s r.o.

IČO: 34 102 876 (CZ)

vymáhanie pohľadávok, regresné pohľadávky

EOS KSI Slovensko, s.r.o

IČO: 35 724 803

M.B.A. Financie, s.r.o.,

IČO: 36 754 404

AVUS International, spol. s r.o

IČO: 35 863 137

IT služby

FSS, spol. s r.o.

IČO: 25957368 (CZ)

Software602 Slovensko, s.r.o.

IČO: 31 342 183

Gratex International, a.s.

IČO: 35 743 468

PosAm, spol. s r.o.

IČO: 31 365 078

UNIQA Group Service Center Slovakia spol. s r.o.

IČO: 34 145 311

Eset, spol. s.r.o.

IČO: 31 333 532

Aston ITM, spol s.r.o.

IČO: 35 691 531

UNIQA IT Services GmbH

 

AMI Praha a.s.

IČO: 25715909 (CZ)

skladovania a archivácie dokumentov

DOCUGROUP Slovakia, s.r.o.

IČO: 31 440 398

Dokument Logistic, s.r.o.,

IČO: 36 771 881

prevádzka a údržba systému managementu dokumentov (DMS)

UNIQA Software Service GmbH

 

Zaisťovatelia a medzinárodní poisťovatelia. Na účely zaistenia UNIQA odovzdáva základné osobné údaje nasledujúcim zaisťovniam a medzinárodným poisťovniam, ktoré majú sídlo v Európskej únii, resp. Európskom hospodárskom priestore i mimo neho, a ktoré sú tiež viazané pravidlami na ochranu osobných údajov.
Zoznam zaisťovateľov a medzinárodných zaisťovateľov:

UNIQA Re AG, so sídlom Lavaterstrasse 85, CH – 8002 Zürich, Švajčiarsko

UNIQA Versicherung AG, so sídlom Austrasse 46, LI - 9490 Vaduz, Lichtenštajnsko

UNIQA Österreich Versicherungen AG, so sídlom Untere Donaustrasse 21, A-1029, Viedeň, Rakúsko

AXA Corporate Solutions Assurance, so sídlom Rue Jules Lefèbvre 2/4, 750 09 Paríž, Francúzsko, centrála a všetky pobočky pôsobiace celosvetovo, najmä AXA CSA Germany, AXA CSA UK, AXA CSA Italy, AXA CSA Switzerland, AXA CSA Singapore, AXA CSA Austria

American International Group, Inc so sídlom 175 Water Street, New York, 10038, USA a ďalšie spoločnosti v rámci skupiny AIG pôsobiace celosvetovo, najmä AIG Europe Limited so sídlom The AIG Building 58, Fenchurch Street London, EC3M4AB, Veľká Británia a AIG Property Casualty Company so sídlom 18th Floor, 175 Water Street, New York, 10038, USA

Gothaer Allgemeine Versicherung AG so sídlom Gothaer Allee 1, Kolín 50969, Nemecko

Colonnade Insurance SA, pobočka poisťovne z iného členského šátu, so sídlom Štúrova 27, 042 80 Košice, SR

Generali Poisťovňa, a.s. so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, SR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, SR

Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 813 60, SR

Swiss Reinsurance Company Ltd., so sídlom Mythenquai 50/60, CH 8022 Zurich, ŠvajčiarskoStarr International (Europe) Ltd so sídlom 4th Floor, 30 Fenchurch Avenue, London EC3M5AD, Veľká Británia

Chubb European Group Ltd, so sídlom 100 Leadenhall Street London, EC3A3BP, Veľká Británia

Society of Lloyd´s so sídlom One Line Street, London EC3M7HA, Veľká Británia a jednotlivé Lloyd´s syndikáty

 

V zákonom stanovených prípadoch môžu byť osobné údaje sprístupňované aj týmto kategóriám príjemcov:
a) Poisťovne, banky, Slovenská kancelária poisťovateľov a Slovenská asociácia poisťovní. V súlade s požiadavkami a v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi môže dôjsť k výmene informácií medzi poisťovňami, bankami, Slovenskou kanceláriou poisťovateľov a Slovenskou asociáciou poisťovní. UNIQA a ostatné poisťovne, banky a finančné inštitúcie (v prípade flotilových poistení alebo vinkulácie poistenia), príp. Slovenská kancelária poisťovateľov sa vzájomne informujú a odovzdávajú si informácie o poistení fyzických a právnických osôb a jeho sprostredkovaní, ktorého súčasťou sú nevyhnutne aj osobné údaje dotknutých osôb, medzi ktoré patria aj zástupcovia účastníkov poistenia a osoby zúčastnené na poistnej udalosti alebo škodovej udalosti. Tieto informácie sú odovzdávané predovšetkým za účelom prevencie a odhaľovania poistných podvodov, príp. iných porušení, a to aj v prípadoch podozrenia na takúto činnosť.

b) Verejnoprávne orgány. UNIQA je na základe ustanovení príslušných právnych predpisov povinná poskytovať informácie a osobné údaje aj vybraným orgánom verejnej moci a iným verejným subjektom, ktoré sú na to oprávnené zo zákona. Medzi tieto orgány patria predovšetkým Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne, Národná banka Slovenska a ďalšie orgány dohľadu, Ministerstvo financií a orgány finančnej správy, notári v rámci výkonu ich zákonných právomocí alebo orgány činné v trestnom konaní (súdy, Polícia SR, atď.). UNIQA môže priamo poskytnúť osobné údaje aj iným subjektom v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom.


 

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

 

UNIQA d.d.s., a.s.

 

UNIQA d.s.s., a.s.