Vývoj fondov

Urobte s nami ďalší krok na ceste k vašej spokojnej budúcnosti

Dohodnúť si stretnutie

Banner;

Aktuálne hodnoty

 

Aktuálne hodnoty investičných fondov

Sledujte vývoj svojich investícií

 

icon

 

Ceny podielových listov platné k 18.05.2022

Názov fondu Hodnota 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
UNIQA EUR Konto 0.044545  EURStáhnout XLS -0.09 -0.41 -0.63 -1.05 -2.32 -2.94 -0.78 -0.59 11.49
UNIQA EUROBOND 0.029475  EURStáhnout XLS -1.83 -4.21 -6.36 -6.74 -6.41 -7.84 -2.18 -1.62 -1.75
UNIQA Future Trends 0.034287  EURStáhnout XLS -6.72 -4.24 -17.01 -12.84
UNIQA CZK Konto 0.046577  EURStáhnout XLS -0.62 -0.62 3.4 4.13 6.81 10.99 2.22 2.11 16.58
UNIQA Selection Emerging Equity 0.045117  EURStáhnout XLS -4.97 -9.87 -12.33 -8.29 9.04 9.71 2.93 1.87 5.03
UNIQA CEE Akciový fond 0.038840  EURStáhnout XLS -5.5 -12.68 -10.4 1.66 7.86 10.35 2.55 1.99 -2.79
UNIQA Selection Global Equity 0.081810  EURStáhnout XLS -6.19 -2.85 -9.58 4.32 27.37 40.39 8.4 7.02 90.44
UNIQA CEE Dluhopisový fond 0.046886  EURStáhnout XLS -1.88 -6.38 -5.14 -8.11 -8.0 -7.93 -2.74 -1.64 17.35
UNIQA Selection Opportunities 0.048407  EURStáhnout XLS -4.26 0.1 -2.35 6.45 22.99 23.53 7.14 4.32 12.68
UNIQA Small Cap Portfolio 0.051836  EURStáhnout XLS -6.71 -4.05 -13.26 -4.9 16.66 19.14 5.27 3.57 44.34
UNIQA Realitní fond 0.045526  EURStáhnout XLS -3.29 -5.14 -8.85 1.68 15.92 25.36 5.05 4.62 11.37

Vývoj hodnoty investičných profilov Generation X v % k 18.05.2022

Investičné stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervatívny profil -1.34 -2.42 -2.47 -2.4 -0.51 -0.72 -0.28 -0.22
Vyvážený profil -3.52 -4.8 -5.76 0.02 8.66 11.15 2.64 1.96
Dynamický profil -5.11 -6.26 -9.0 1.69 17.37 23.49 5.43 4.23
Progresívny profil -5.14 -9.82 -10.94 -2.05 11.09 14.6 3.54 2.71
Small Cap Portfólio -6.71 -4.05 -13.26 -4.9 16.66 19.14 5.27 3.57

Vývoj hodnoty investičných profilov Tempo v % k 18.05.2022

Investičné stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Defenzívny profil -2.07 -2.34 -3.22 -1.13 4.01 5.19 1.13 0.84
Progresívny profil -3.71 -4.63 -5.94 -0.1 9.99 12.44 3.06 2.2
Rastový profil -5.76 -4.43 -10.47 -0.89 19.48 25.44 6.07 4.56
Akciový profil -5.23 -7.0 -9.68 0.45 16.33 22.02 5.11 3.97

Porovnanie fondov

Porovnanie fondov

Vyberte si fondy a porovnajte ich

Názov fondu Aktuálna hodnota Zmena Maximálna hodnota Minimálna hodnota

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop

(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás 

Zavolať
Sme tu pre Vás nonstop

Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku

Reporty

Chcete vedieť viac?

Mesačné reporty

Sledujte aktuálnu situáciu prostredníctvom mesačného reportu fondov.

Zobraziť reporty

Mesačný komentár k trhu

Sledujte komentáre k dianiu na trhu.

Zobraziť komentár
want-to-know-more

Časté otázky 

Časté otázky

Rámcovú zmluvu pre investovanie do podielových listov s UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko, si môžete uzatvoriť:

   

Pri uzatváraní zmluvy, prosím, venujte pozornosť nasledujúcim údajom:

 
 • Adresa
  Na adresu uvedenú v zmluve sú zasielané všetky informácie o vašej zmluve, vrátane ročných výpisov. Dbajte, prosím, o dôsledné vyplnenie a aktualizáciu údajov.
 • Osobné údaje
  V prípade, že nevyplníte osobné údaje, najmä identifikačný doklad totožnosti, nemôže byť zmluva akceptovaná.
 • Podpis
  Bez podpisu je zmluva neplatná.

Zmenu osobných údajov môžete oznámiť nasledovne:

 
 • Písomne – voľnou formou
  Pri zmene priezviska, mena, rodného čísla alebo čísla dokladu totožnosti, priložte, prosím, kópiu dokladu potvrdzujúceho zmenu.
 • Písomne na formulári
 • Osobne na pobočkách UNIQA
 

Zmena rámcovej zmluvy musí byť zaslaná v písomnej forme a nie je možné akceptovať jej oznámenie prostredníctvom e-mailu.

 

Poštová adresa:
UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko
Krasovského 3986/15
851 01 Bratislava

 

Zmeny sú platné odo dňa nasledujúceho po doručení oznámenia na adresu spoločnosti. Zmeny trvalej adresy, mena, priezviska a rodného čísla musia byť doložené kópiou občianskeho preukazu preukazujúce túto zmenu, alebo musí byť list opatrený úradne overeným podpisom. V prípade, že sa jedná o zmenu na zmluve uzavretú s právnickou osobou, je nutné doložiť originál výpisu z obchodného registra nie starší ako tri mesiace.

Investícia do podielového fondu je jednoduchá. Odošlete finančné prostriedky na číslo účtu daného podielového fondu a ako variabilný symbol uvediete číslo vašej zmluvy. Finančné prostriedky budú investované k dátumu pripísania peňazí na náš účet. Ak boli pripísané pred dátumom akceptácie zmluvy, budú investované k dátumu akceptácie zmluvy.

 

Pri prevode investície venujte, prosím, pozornosť:

 
 • Prvá a následná investícia je minimálne 16 €
 • V prípade, že bude chybne uvedený variabilný symbol, investícia nebude správne priradená a nebude možné vám vydať podielové listy

V prípade, že ste neuviedli variabilný symbol, alebo ste ho uviedli nesprávne, je potrebné k nám zaslať žiadosť o priradenie platby. Žiadosť môžete zaslať:

 • E-mailom na e-mailovú adresu info@uniqa.sk
 • Poštou na adresu spoločnosti: UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko, Krasovského 3986/15, 851 06 Bratislava
 

Žiadosť musí obsahovať:

 • Údaje o investorovi
 • Číslo zmluvy, na ktorú chcete platbu priradiť
 • Doklad, ktorý prevod potvrdzuje
  Dokladom o úhrade nie je príkaz k úhrade. V prípade, že ste hradili investíciu bankovým prevodom je potrebné zdokladovať výpis z bankového účtu alebo potvrdenie o danej transakcii.

O odkup podielových listov musíte požiadať písomne alebo online prostredníctvom svojho Osobného účtu.

 

Rámcovú zmluvu je možné ukončiť na základe písomnej výpovede, zaslanej na adresu: UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko, Krasovského 3986/15, 851 06 Bratislava.

Vo výpovedi zmluvy je potrebné uviesť:

 • Číslo zmluvy
 • Meno podielnika
 • Žiadosť o odkup všetkých podielových listov
 • Informáciu, kam sa majú peniaze vyplatiť
 • Žiadosť o ukončenie zmluvy
 • Úradne overený podpis
 

Zmluva zaniká tiež dňom nasledujúcom po dni, kedy uplynie 24 mesiacov odo dňa, kedy Podielnik prestal vlastniť posledný z podielových listov Fondov, ktoré nadobudol na základe Zmluvy. Ak bola Zmluva uzatvorená bez toho, aby Podielnik kedykoľvek po jej uzatvorení nadobudol podielové listy niektorého z Fondov, Zmluva zaniká dňom, kedy uplynie 24 mesiacov odo dňa, kedy bola uzatvorená.

Telefonická konzultácia
z pohodlia domova

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop
(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás 

Zavolať
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku