Vývoj fondov

Urobte s nami ďalší krok na ceste k vašej spokojnej budúcnosti

Dohodnúť si stretnutie

Banner;

Aktuálne hodnoty

 

Aktuálne hodnoty investičných fondov

Sledujte vývoj svojich investícií

 

icon

 

Ceny podielových listov platné k 29.09.2022

Názov fondu Hodnota 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
UNIQA EUR Konto 0,044439  EURStáhnout XLS -0,04 -0,13 -0,37 -1,02 -2,50 -2,96 -0,84 -0,60 11,23
UNIQA EUROBOND 0,028222  EURStáhnout XLS -2,39 -1,58 -6,33 -10,78 -11,10 -11,66 -3,85 -2,45 -5,93
UNIQA Future Trends 0,032507  EURStáhnout XLS -8,18 -1,16 -13,24 -17,21 -17,37
UNIQA CZK Konto 0,047335  EURStáhnout XLS 0,15 1,65 1,37 5,98 8,28 10,16 2,69 1,95 18,47
UNIQA Selection Emerging Equity 0,042730  EURStáhnout XLS -8,77 -4,62 -10,70 -13,54 -0,56 0,64 -0,19 0,13 -0,53
UNIQA CEE Akciový fond 0,033293  EURStáhnout XLS -7,59 -10,69 -20,56 -21,47 -6,91 -9,73 -2,36 -2,03 -16,67
UNIQA Selection Global Equity 0,079077  EURStáhnout XLS -7,47 0,16 -10,90 -5,71 17,63 35,49 5,56 6,26 84,08
UNIQA CEE Dluhopisový fond 0,045456  EURStáhnout XLS -1,83 -1,35 -5,60 -9,86 -11,80 -11,65 -4,10 -2,45 13,77
UNIQA Selection Opportunities 0,047145  EURStáhnout XLS -5,35 -0,69 -5,64 0,17 14,47 21,15 4,61 3,91 9,75
UNIQA Small Cap Portfolio 0,048437  EURStáhnout XLS -9,72 -1,43 -13,81 -14,43 8,12 8,68 2,64 1,68 34,87
UNIQA Realitní fond 0,040166  EURStáhnout XLS -10,59 -5,67 -17,10 -14,58 -3,08 8,57 -1,04 1,66 -1,74

Vývoj hodnoty investičných profilov Generation X v % k 29.09.2022

Investičné stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervatívny profil -1.46 -0.64 -2.99 -3.94 -3.21 -2.39 -1.16 -0.57
Vyvážený profil -4.52 -2.78 -8.6 -7.97 1.27 4.72 0.29 0.71
Dynamický profil -7.85 -4.27 -13.43 -11.27 5.19 12.77 1.58 2.23
Progresívny profil -8.35 -6.68 -15.3 -16.03 -1.53 0.77 -0.57 0.03
Small Cap Portfólio -9.72 -1.43 -13.81 -14.43 8.12 8.68 2.64 1.68

Vývoj hodnoty investičných profilov Tempo v % k 29.09.2022

Investičné stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Defenzívny profil -2.38 -0.58 -4.05 -3.9 0.12 3.1 -0.09 0.43
Progresívny profil -4.85 -2.5 -8.37 -7.51 2.43 6.44 0.67 1.05
Rastový profil -8.35 -1.65 -11.52 -9.75 9.79 17.7 3.11 3.2
Akciový profil -7.93 -4.42 -13.36 -11.91 4.56 11.35 1.39 1.96

Porovnanie fondov

Porovnanie fondov

Vyberte si fondy a porovnajte ich

Názov fondu Aktuálna hodnota Zmena Maximálna hodnota Minimálna hodnota

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop

(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás 

Zavolať
Sme tu pre Vás nonstop

Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku

Reporty

Chcete vedieť viac?

Mesačné reporty

Sledujte aktuálnu situáciu prostredníctvom mesačného reportu fondov.

Zobraziť reporty

Mesačný komentár k trhu

Sledujte komentáre k dianiu na trhu.

Zobraziť komentár
want-to-know-more

Časté otázky 

Časté otázky

Rámcovú zmluvu pre investovanie do podielových listov s UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko, si môžete uzatvoriť:

   

Pri uzatváraní zmluvy, prosím, venujte pozornosť nasledujúcim údajom:

 
 • Adresa
  Na adresu uvedenú v zmluve sú zasielané všetky informácie o vašej zmluve, vrátane ročných výpisov. Dbajte, prosím, o dôsledné vyplnenie a aktualizáciu údajov.
 • Osobné údaje
  V prípade, že nevyplníte osobné údaje, najmä identifikačný doklad totožnosti, nemôže byť zmluva akceptovaná.
 • Podpis
  Bez podpisu je zmluva neplatná.

Zmenu osobných údajov môžete oznámiť nasledovne:

 
 • Písomne – voľnou formou
  Pri zmene priezviska, mena, rodného čísla alebo čísla dokladu totožnosti, priložte, prosím, kópiu dokladu potvrdzujúceho zmenu.
 • Písomne na formulári
 • Osobne na pobočkách UNIQA
 

Zmena rámcovej zmluvy musí byť zaslaná v písomnej forme a nie je možné akceptovať jej oznámenie prostredníctvom e-mailu.

 

Poštová adresa:
UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko
Krasovského 3986/15
851 01 Bratislava

 

Zmeny sú platné odo dňa nasledujúceho po doručení oznámenia na adresu spoločnosti. Zmeny trvalej adresy, mena, priezviska a rodného čísla musia byť doložené kópiou občianskeho preukazu preukazujúce túto zmenu, alebo musí byť list opatrený úradne overeným podpisom. V prípade, že sa jedná o zmenu na zmluve uzavretú s právnickou osobou, je nutné doložiť originál výpisu z obchodného registra nie starší ako tri mesiace.

Investícia do podielového fondu je jednoduchá. Odošlete finančné prostriedky na číslo účtu daného podielového fondu a ako variabilný symbol uvediete číslo vašej zmluvy. Finančné prostriedky budú investované k dátumu pripísania peňazí na náš účet. Ak boli pripísané pred dátumom akceptácie zmluvy, budú investované k dátumu akceptácie zmluvy.

 

Pri prevode investície venujte, prosím, pozornosť:

 
 • Prvá a následná investícia je minimálne 16 €
 • V prípade, že bude chybne uvedený variabilný symbol, investícia nebude správne priradená a nebude možné vám vydať podielové listy

V prípade, že ste neuviedli variabilný symbol, alebo ste ho uviedli nesprávne, je potrebné k nám zaslať žiadosť o priradenie platby. Žiadosť môžete zaslať:

 • E-mailom na e-mailovú adresu info@uniqa.sk
 • Poštou na adresu spoločnosti: UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko, Krasovského 3986/15, 851 06 Bratislava
 

Žiadosť musí obsahovať:

 • Údaje o investorovi
 • Číslo zmluvy, na ktorú chcete platbu priradiť
 • Doklad, ktorý prevod potvrdzuje
  Dokladom o úhrade nie je príkaz k úhrade. V prípade, že ste hradili investíciu bankovým prevodom je potrebné zdokladovať výpis z bankového účtu alebo potvrdenie o danej transakcii.

O odkup podielových listov musíte požiadať písomne alebo online prostredníctvom svojho Osobného účtu.

 

Rámcovú zmluvu je možné ukončiť na základe písomnej výpovede, zaslanej na adresu: UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko, Krasovského 3986/15, 851 06 Bratislava.

Vo výpovedi zmluvy je potrebné uviesť:

 • Číslo zmluvy
 • Meno podielnika
 • Žiadosť o odkup všetkých podielových listov
 • Informáciu, kam sa majú peniaze vyplatiť
 • Žiadosť o ukončenie zmluvy
 • Úradne overený podpis
 

Zmluva zaniká tiež dňom nasledujúcom po dni, kedy uplynie 24 mesiacov odo dňa, kedy Podielnik prestal vlastniť posledný z podielových listov Fondov, ktoré nadobudol na základe Zmluvy. Ak bola Zmluva uzatvorená bez toho, aby Podielnik kedykoľvek po jej uzatvorení nadobudol podielové listy niektorého z Fondov, Zmluva zaniká dňom, kedy uplynie 24 mesiacov odo dňa, kedy bola uzatvorená.

Telefonická konzultácia
z pohodlia domova

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop
(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás 

Zavolať
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku