Vývoj fondov

Urobte s nami ďalší krok na ceste k vašej spokojnej budúcnosti

Dohodnúť si stretnutie

Banner;

Aktuálne hodnoty

 

Aktuálne hodnoty investičných fondov

Sledujte vývoj svojich investícií

 

icon

 

Ceny podielových listov platné k 20.05.2024

Názov fondu Hodnota 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
UNIQA EUR Konto 0,045621  EURStáhnout XLS 0,21 0,73 1,42 2,50 1,33 0,04 0,44 0,01 14,18
UNIQA Future Trends 0,038614  EURStáhnout XLS 5,04 4,36 14,08 11,12 -1,84
UNIQA EUROBOND 0,029857  EURStáhnout XLS 0,36 0,59 2,34 3,81 -5,53 -5,16 -1,88 -1,05 -0,48
UNIQA Selection Emerging Equity 0,048232  EURStáhnout XLS 6,67 7,05 10,69 11,90 -2,12 17,05 -0,71 3,20 12,28
UNIQA CEE Akciový fond 0,055668  EURStáhnout XLS 7,29 8,86 15,82 28,65 45,44 54,57 13,30 9,10 39,33
UNIQA Selection Global Equity 0,099612  EURStáhnout XLS 4,29 5,14 14,04 17,61 26,64 56,33 8,19 9,35 131,88
UNIQA CEE Dluhopisový fond 0,051800  EURStáhnout XLS 2,49 1,24 2,06 4,32 1,64 1,66 0,54 0,33 29,65
UNIQA Selection Opportunities 0,053671  EURStáhnout XLS 2,84 7,01 11,06 11,09 18,00 36,89 5,67 6,48 24,94
UNIQA Small Cap Portfolio 0,057050  EURStáhnout XLS 5,84 5,09 14,01 14,92 5,48 29,52 1,79 5,31 58,86
UNIQA Realitní fond 0,051720  EURStáhnout XLS 4,92 5,05 12,91 21,87 15,41 32,81 4,89 5,84 26,52

Vývoj hodnoty investičných profilov Generation X v % k 20.05.2024

Investičné stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervatívny profil 1.4 1.85 3.09 4.43 3.94 6.13 1.26 1.09
Vyvážený profil 3.54 4.69 8.71 12.55 17.17 27.93 5.18 4.75
Dynamický profil 5.27 6.62 13.37 19.17 24.05 43.55 7.26 7.41
Progresívny profil 6.51 7.38 13.3 20.17 21.53 37.56 6.34 6.44
Small Cap Portfólio 5.84 5.09 14.01 14.92 5.48 29.52 1.79 5.31

Vývoj hodnoty investičných profilov Tempo v % k 20.05.2024

Investičné stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Defenzívny profil 1.83 2.58 4.8 6.28 7.29 13.53 2.29 2.33
Progresívny profil 3.64 4.92 8.94 12.14 15.63 27.9 4.74 4.78
Rastový profil 5.12 5.69 13.01 15.22 13.11 37.31 4.07 6.45
Akciový profil 5.55 6.73 13.24 18.72 22.16 41.77 6.66 7.11

Porovnanie fondov

Porovnanie fondov

Vyberte si fondy a porovnajte ich

Názov fondu Aktuálna hodnota Zmena Maximálna hodnota Minimálna hodnota

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop

(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás 

Zavolať
Sme tu pre Vás nonstop

Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku

Reporty

Chcete vedieť viac?

Mesačné reporty

Sledujte aktuálnu situáciu prostredníctvom mesačného reportu fondov.

Zobraziť reporty

Mesačný komentár k trhu

Sledujte komentáre k dianiu na trhu.

Zobraziť komentár
want-to-know-more

Časté otázky 

Časté otázky

Rámcovú zmluvu pre investovanie do podielových listov s UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko, si môžete uzatvoriť:

   

Pri uzatváraní zmluvy, prosím, venujte pozornosť nasledujúcim údajom:

 
 • Adresa
  Na adresu uvedenú v zmluve sú zasielané všetky informácie o vašej zmluve, vrátane ročných výpisov. Dbajte, prosím, o dôsledné vyplnenie a aktualizáciu údajov.
 • Osobné údaje
  V prípade, že nevyplníte osobné údaje, najmä identifikačný doklad totožnosti, nemôže byť zmluva akceptovaná.
 • Podpis
  Bez podpisu je zmluva neplatná.

Zmenu osobných údajov môžete oznámiť nasledovne:

 
 • Písomne – voľnou formou
  Pri zmene priezviska, mena, rodného čísla alebo čísla dokladu totožnosti, priložte, prosím, kópiu dokladu potvrdzujúceho zmenu.
 • Písomne na formulári
 • Osobne na pobočkách UNIQA
 

Zmena rámcovej zmluvy musí byť zaslaná v písomnej forme a nie je možné akceptovať jej oznámenie prostredníctvom e-mailu.

 

Poštová adresa:
UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko
Krasovského 3986/15
851 01 Bratislava

 

Zmeny sú platné odo dňa nasledujúceho po doručení oznámenia na adresu spoločnosti. Zmeny trvalej adresy, mena, priezviska a rodného čísla musia byť doložené kópiou občianskeho preukazu preukazujúce túto zmenu, alebo musí byť list opatrený úradne overeným podpisom. V prípade, že sa jedná o zmenu na zmluve uzavretú s právnickou osobou, je nutné doložiť originál výpisu z obchodného registra nie starší ako tri mesiace.

Investícia do podielového fondu je jednoduchá. Odošlete finančné prostriedky na číslo účtu daného podielového fondu a ako variabilný symbol uvediete číslo vašej zmluvy. Finančné prostriedky budú investované k dátumu pripísania peňazí na náš účet. Ak boli pripísané pred dátumom akceptácie zmluvy, budú investované k dátumu akceptácie zmluvy.

 

Pri prevode investície venujte, prosím, pozornosť:

 
 • Prvá a následná investícia je minimálne 16 €
 • V prípade, že bude chybne uvedený variabilný symbol, investícia nebude správne priradená a nebude možné vám vydať podielové listy

V prípade, že ste neuviedli variabilný symbol, alebo ste ho uviedli nesprávne, je potrebné k nám zaslať žiadosť o priradenie platby. Žiadosť môžete zaslať:

 • E-mailom na e-mailovú adresu info@uniqa.sk
 • Poštou na adresu spoločnosti: UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko, Krasovského 3986/15, 851 06 Bratislava
 

Žiadosť musí obsahovať:

 • Údaje o investorovi
 • Číslo zmluvy, na ktorú chcete platbu priradiť
 • Doklad, ktorý prevod potvrdzuje
  Dokladom o úhrade nie je príkaz k úhrade. V prípade, že ste hradili investíciu bankovým prevodom je potrebné zdokladovať výpis z bankového účtu alebo potvrdenie o danej transakcii.

O odkup podielových listov musíte požiadať písomne alebo online prostredníctvom svojho Osobného účtu.

 

Rámcovú zmluvu je možné ukončiť na základe písomnej výpovede, zaslanej na adresu: UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko, Krasovského 3986/15, 851 06 Bratislava.

Vo výpovedi zmluvy je potrebné uviesť:

 • Číslo zmluvy
 • Meno podielnika
 • Žiadosť o odkup všetkých podielových listov
 • Informáciu, kam sa majú peniaze vyplatiť
 • Žiadosť o ukončenie zmluvy
 • Úradne overený podpis
 

Zmluva zaniká tiež dňom nasledujúcom po dni, kedy uplynie 24 mesiacov odo dňa, kedy Podielnik prestal vlastniť posledný z podielových listov Fondov, ktoré nadobudol na základe Zmluvy. Ak bola Zmluva uzatvorená bez toho, aby Podielnik kedykoľvek po jej uzatvorení nadobudol podielové listy niektorého z Fondov, Zmluva zaniká dňom, kedy uplynie 24 mesiacov odo dňa, kedy bola uzatvorená.

Telefonická konzultácia
z pohodlia domova

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop
(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás 

Zavolať
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku