Vývoj fondov

Urobte s nami ďalší krok na ceste k vašej spokojnej budúcnosti

Dohodnúť si stretnutie

Banner;

Aktuálne hodnoty

 

Aktuálne hodnoty investičných fondov

Sledujte vývoj svojich investícií

 

icon

 

Ceny podielových listov platné k 26.01.2023

Názov fondu Hodnota 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
UNIQA EUR Konto 0,044479  EURStáhnout XLS 0,08 0,18 -0,04 -0,62 -2,34 -2,79 -0,79 -0,56 11,33
UNIQA EUROBOND 0,028783  EURStáhnout XLS 0,86 1,79 -0,77 -7,53 -9,57 -9,49 -3,30 -1,97 -4,06
UNIQA Future Trends 0,034165  EURStáhnout XLS 6,28 2,47 0,37 -6,10 -13,15
UNIQA Selection Emerging Equity 0,045789  EURStáhnout XLS 7,41 10,48 0,91 -7,90 -1,21 -1,54 -0,40 -0,31 6,59
UNIQA CEE Akciový fond 0,041415  EURStáhnout XLS 6,94 17,04 13,07 -7,38 7,69 3,86 2,50 0,76 3,66
UNIQA Selection Global Equity 0,081898  EURStáhnout XLS 3,54 0,59 -1,42 -4,15 12,98 32,68 4,15 5,82 90,65
UNIQA CEE Dluhopisový fond 0,048682  EURStáhnout XLS 2,80 6,88 4,30 -2,13 -6,67 -6,17 -2,27 -1,27 21,85
UNIQA Selection Opportunities 0,048262  EURStáhnout XLS 2,88 1,89 -0,45 0,01 12,20 20,02 3,91 3,72 12,35
UNIQA Small Cap Portfolio 0,051814  EURStáhnout XLS 5,30 1,48 -0,35 -5,15 7,13 11,95 2,32 2,28 44,28
UNIQA Realitní fond 0,044039  EURStáhnout XLS 5,84 6,12 -2,18 -8,65 0,01 14,69 0,00 2,78 7,73

Vývoj hodnoty investičných profilov Generation X v % k 26.01.2023

Investičné stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervatívny profil 1.45 2.78 1.42 -1.05 -1.67 -0.55 -0.6 -0.17
Vyvážený profil 3.44 5.81 3.21 -3.04 4.06 7.81 1.27 1.39
Dynamický profil 5.22 7.21 2.58 -5.57 7.47 15.74 2.4 2.86
Progresívny profil 6.68 11.68 5.23 -7.39 3.89 5.66 1.26 1.04
Small Cap Portfólio 5.3 1.48 -0.35 -5.15 7.13 11.95 2.32 2.28

Vývoj hodnoty investičných profilov Tempo v % k 26.01.2023

Investičné stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Defenzívny profil 1.8 2.57 1.04 -1.3 0.8 4.31 0.2 0.72
Progresívny profil 3.6 5.57 2.58 -3.04 4.34 8.68 1.36 1.55
Rastový profil 4.89 3.24 -0.57 -5.01 7.66 17.45 2.46 3.17
Akciový profil 5.52 7.86 2.81 -5.93 6.74 13.86 2.16 2.51

Porovnanie fondov

Porovnanie fondov

Vyberte si fondy a porovnajte ich

Názov fondu Aktuálna hodnota Zmena Maximálna hodnota Minimálna hodnota

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop

(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás 

Zavolať
Sme tu pre Vás nonstop

Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku

Reporty

Chcete vedieť viac?

Mesačné reporty

Sledujte aktuálnu situáciu prostredníctvom mesačného reportu fondov.

Zobraziť reporty

Mesačný komentár k trhu

Sledujte komentáre k dianiu na trhu.

Zobraziť komentár
want-to-know-more

Časté otázky 

Časté otázky

Rámcovú zmluvu pre investovanie do podielových listov s UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko, si môžete uzatvoriť:

   

Pri uzatváraní zmluvy, prosím, venujte pozornosť nasledujúcim údajom:

 
 • Adresa
  Na adresu uvedenú v zmluve sú zasielané všetky informácie o vašej zmluve, vrátane ročných výpisov. Dbajte, prosím, o dôsledné vyplnenie a aktualizáciu údajov.
 • Osobné údaje
  V prípade, že nevyplníte osobné údaje, najmä identifikačný doklad totožnosti, nemôže byť zmluva akceptovaná.
 • Podpis
  Bez podpisu je zmluva neplatná.

Zmenu osobných údajov môžete oznámiť nasledovne:

 
 • Písomne – voľnou formou
  Pri zmene priezviska, mena, rodného čísla alebo čísla dokladu totožnosti, priložte, prosím, kópiu dokladu potvrdzujúceho zmenu.
 • Písomne na formulári
 • Osobne na pobočkách UNIQA
 

Zmena rámcovej zmluvy musí byť zaslaná v písomnej forme a nie je možné akceptovať jej oznámenie prostredníctvom e-mailu.

 

Poštová adresa:
UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko
Krasovského 3986/15
851 01 Bratislava

 

Zmeny sú platné odo dňa nasledujúceho po doručení oznámenia na adresu spoločnosti. Zmeny trvalej adresy, mena, priezviska a rodného čísla musia byť doložené kópiou občianskeho preukazu preukazujúce túto zmenu, alebo musí byť list opatrený úradne overeným podpisom. V prípade, že sa jedná o zmenu na zmluve uzavretú s právnickou osobou, je nutné doložiť originál výpisu z obchodného registra nie starší ako tri mesiace.

Investícia do podielového fondu je jednoduchá. Odošlete finančné prostriedky na číslo účtu daného podielového fondu a ako variabilný symbol uvediete číslo vašej zmluvy. Finančné prostriedky budú investované k dátumu pripísania peňazí na náš účet. Ak boli pripísané pred dátumom akceptácie zmluvy, budú investované k dátumu akceptácie zmluvy.

 

Pri prevode investície venujte, prosím, pozornosť:

 
 • Prvá a následná investícia je minimálne 16 €
 • V prípade, že bude chybne uvedený variabilný symbol, investícia nebude správne priradená a nebude možné vám vydať podielové listy

V prípade, že ste neuviedli variabilný symbol, alebo ste ho uviedli nesprávne, je potrebné k nám zaslať žiadosť o priradenie platby. Žiadosť môžete zaslať:

 • E-mailom na e-mailovú adresu info@uniqa.sk
 • Poštou na adresu spoločnosti: UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko, Krasovského 3986/15, 851 06 Bratislava
 

Žiadosť musí obsahovať:

 • Údaje o investorovi
 • Číslo zmluvy, na ktorú chcete platbu priradiť
 • Doklad, ktorý prevod potvrdzuje
  Dokladom o úhrade nie je príkaz k úhrade. V prípade, že ste hradili investíciu bankovým prevodom je potrebné zdokladovať výpis z bankového účtu alebo potvrdenie o danej transakcii.

O odkup podielových listov musíte požiadať písomne alebo online prostredníctvom svojho Osobného účtu.

 

Rámcovú zmluvu je možné ukončiť na základe písomnej výpovede, zaslanej na adresu: UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko, Krasovského 3986/15, 851 06 Bratislava.

Vo výpovedi zmluvy je potrebné uviesť:

 • Číslo zmluvy
 • Meno podielnika
 • Žiadosť o odkup všetkých podielových listov
 • Informáciu, kam sa majú peniaze vyplatiť
 • Žiadosť o ukončenie zmluvy
 • Úradne overený podpis
 

Zmluva zaniká tiež dňom nasledujúcom po dni, kedy uplynie 24 mesiacov odo dňa, kedy Podielnik prestal vlastniť posledný z podielových listov Fondov, ktoré nadobudol na základe Zmluvy. Ak bola Zmluva uzatvorená bez toho, aby Podielnik kedykoľvek po jej uzatvorení nadobudol podielové listy niektorého z Fondov, Zmluva zaniká dňom, kedy uplynie 24 mesiacov odo dňa, kedy bola uzatvorená.

Telefonická konzultácia
z pohodlia domova

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop
(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás 

Zavolať
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku