Časté otázky

Pre platby poistenia bývania Domov IN a vozidiel Auto GO sú po prechodnú dobu platné účty v dvoch rôznych bankách. Postupne budeme číslo účtu zjednocovať na SK98 1100 0000 0026 2300 5034.

 • Ak ste poistné zaplatili na pôvodne stanovený účet SK55 1111 0000 0010 2707 1110, je to v poriadku. Platba bude priradená k Vašej zmluve.
 • Zásadným údajom zostáva variabilný symbol, ktorým je číslo zmluvy.
 • Ďalšie platby prosím zasielajte na účet SK98 1100 0000 0026 2300 5034.

Uhradenie poistného si môžete kedykoľvek skontrolovať na portáli Moja UNIQA. Zobrazenie platby môže byť o niekoľko dní oneskorené.

 • Akúkoľvek poistnú udalosť nahláste čím skôr, najneskôr nasledujúci pracovný deň.
 • Osobne, e-mailom, on-line, telefonicky alebo poštou. Viac informácii ako riešiť škodu nájdete TU.
 • Pracovník poisťovne (obhliadkár) bude vyslaný najneskôr do 5 pracovných dní od nahlásenia škodovej udalosti.
 • Podľa charakteru cesty:
 • krátkodobom cestovnom poistení je možné dojednať poistenie od 1 do 365 dní.
 • ročnom cestovnom poistení je možné dojednať na 1 rok s viacnásobnými opakovanými vstupmi, maximálna dĺžka jedného pobytu je 45 dní.
 • Vo viacročnom cestovnom poistení je možné dojednať poistenie na 5 rokov, s viacnásobnými opakovanými vstupmi, maximálna dĺžka jedného pobytu je 45 dní.
 • Akúkoľvek zmenu - bydlisko, priezvisko, zamestnanie a pod. - je možné upraviť jednoducho prostredníctvom portálu moja UNIQA alebo nahlásiť písomne, čím skôr.
 • Zmenu rozsahu zmluvy je nevyhnutné dohovoriť s pracovníkom s ktorým bolo poistenie uzavreté - s Vaším maklérom alebo poisťovacím poradcom UNIQA poisťovne. Ak nemáte kontakt na poisťovacieho poradcu UNIQA, pobočky poisťovne nájdete na adrese kontakty
 • Ak máte dojednané poistenie Domov & Šťastie v akejkoľvek havarijnej situácii vo vašej domácnosti, kontaktujte naše asistenčné služby 02 32 600 100. Tie zabezpečia zámočníka alebo opravára podľa typu havárie a preplatíme aj časť nákladov.
 • V prípade víchrice pripevnite voľne stojace predmety alebo ich schovajte do domu. Neparkujte auto v blízkosti stromov. Vyhnite sa prechádzkam v lese.
 • Pri snežení obmedzte jazdu autom na najnutnejšie prípady, azdite opatrne a nezabudnite na nutné zimné vybavenie.
 • Pri namŕzajúcom daždi nechoďte autom. Z dôvodu nebezpečia padajúcich stromov sa vyhnite prechádzkam v lese. Menej mobilné osoby by mali obmedziť akýkoľvek pohyb po vonku.
 • Pred prívalovým dažďom schovajte dôležité veci a Vaše auto do bezpečia. Skontrolujte odkvapy a odtokové cesty, či nie sú upchaté.
 • Pri búrke a krupobití nehľadajte úkryt pod stromami, nepohybujte se na voľnom priestranstve a nepoužívajte mobilný telefón ani iné elektronické prístroje. Schovajte auto do garáže či pod most, prípadne pod plachtu, ak stojí auto na ulici.
 • 1. Akonáhle víchrica ustane, zničené a poškodené veci zhromažďujte pre neskoršiu obhliadku zo strany likvidátora.
 • 2. Urobte čo najpodrobnejšiu fotodokumentáciu miesta škody.
 • 3. Nahláste škodu čo najskôr!
 • Nahláste bezodkladne škodovú udalosť na ktoromkoľvek kontaktom mieste našej poisťovne osobne alebo e-mailom, cez internet on-line, poštou. Bude k Vám vyslaný náš obhliadkár, ktorý spíše rozsah škody. Dokumenty k nahláseniu škody
 • 4. Môžete požiadať o preddavok.
 • Ak máte nárok na poistné plnenie, tzn. ak Vaša poistka pokrýva rozsah škôd, môžeme Vám poskytnúť preddavok (zálohu) ešte pred ukončením vyšetrenia poistnej udalosti.
 • 1. Nahláste škodu čo najskôr!
 • Nahláste bezodkladne škodovú udalosť na ktoromkoľvek kontaktom mieste našej poisťovne osobne alebo e-mailom, cez internet on-line, poštou. Bude k Vám vyslaný náš obhliadkár, ktorý spíše rozsah škody. Dokumenty k nahláseniu škody nájdete TU.
 • 2. Zabráňte ďalšiemu rozšíreniu škôd.
 • Vo vlastnom záujme sa pokúste vykonať opatrenia zabraňujúce rozšíreniu škôd napr. presťahujte nepoškodené predmety poistenia do častí domu, ktorá nebola zasiahnutá povodňou, resp. záplavou.
 • 3. Zničené veci sa snažte uschovať do príchodu obhliadkára.
 • Ak z hygienických dôvodov nie je možné zachovať poškodené veci, tak si ich pred ich odstránením odfotografujte a urobte zoznam. Len tak môžete preukázať rozsah škody a môže Vám byť uznané poistné plnenie.
 • 4. Môžete požiadať o preddavok.
 • Ak máte nárok na poistné plnenie, tzn. ak Vaša poistka pokrýva rozsah škôd, môžeme Vám poskytnúť preddavok (zálohu) ešte pred ukončením vyšetrenia poistnej udalosti.
 • UNIQA poisťovňa sa rozhodla prevziať kmeň havarijného poistenia motorových vozidiel od spoločnosti Colonnade Insurance S.A., ktorá sa zo strategických dôvodov rozhodla ukončiť poskytovanie havarijného poistenia motorových vozidiel na území Slovenskej republiky.
 • 1. Čo je to prevod?
 • Je to proces, ktorý umožňuje „presun“ skupiny poistných zmlúv medzi dvomi poisťovňami. Dotknuté poisťovne môžu byť z tej istej poisťovateľskej skupiny alebo z rôznych poisťovateľských skupín (ako je to v tomto prípade). Skôr ako sa môže prevod uskutočniť, žiadosť o prevod musia schváliť príslušné orgány dohľadu nad činnosťou poisťovní. Žiadosť bola schválená orgánom dohľadu poisťovne Colonnade Insurance S.A. v Luxemburgu Commissariat aux Assurances, ako aj slovenským orgánom dohľadu Národnou bankou Slovenska.
 • Prevod je teda v podstate prevzatie práv a záväzkov poisťovne Colonnade Insurance S.A., ktoré jej vznikli uzatvorením poistných zmlúv, UNIQA poisťovňou. To znamená, že odo dňa účinnosti prevodu je UNIQA poisťovňa oprávnená prijímať poistné, a zároveň je povinná plniť záväzky vyplývajúce z prevedených poistných zmlúv.
 • 2. Kedy dôjde k prevodu?
 • Prevod poistných zmlúv havarijného poistenia motorových vozidiel nastane 01.07.2019. Po tomto dátume bude vykonávať všetky činnosti súvisiace so správou poistenia výlučne UNIQA poisťovňa.
 • 3. Aký typ spoločnosti predstavuje UNIQA poisťovňa, a.s.?
 • UNIQA poisťovňa je univerzálnou poisťovňou poskytujúcou široké spektrum poistných produktov v oblasti životného aj neživotného poistenia. Zaznamenáva kontinuálny nárast v predpísanom poistnom, ako aj stabilný hospodársky výsledok. V najvplyvnejšej spotrebiteľskej skupine získala najvyšší počet hlasov medzi poisťovňami na Slovensku, a už druhý rok získala prestížnu cenu Best Buy Award. UNIQA poisťovňa, a.s. pôsobí na slovenskom poistnom trhu od roku 1990, je súčasťou poistného koncernu UNIQA Insurance Group so sídlom vo Viedni. V súčasnosti je koncern prostredníctvom svojich dcérskych spoločností zastúpený v 18 európskych krajinách.
 • 4. Aké poistné zmluvy sa prevádzajú?
 • Prevádzajú sa všetky poistné zmluvy havarijného poistenia motorových vozidiel dojednané spoločnosťou Colonnade Insurance S.A. Ostatných poistných zmlúv sa tento prevod netýka.
 • 5. Prečo som dostal oznámenie o prevode mojej poistnej zmluvy, keď som túto zmluvu vypovedal, resp. bola vypovedaná zo strany poisťovne Colonnade Insurance S.A?
 • Oznámenie o prevode poistného kmeňa z Colonnade Insurance S.A. na UNIQA poisťovňu bolo zaslané všetkým klientom, ktorých sa táto zmena môže týkať. Pravdepodobne vaša poistná zmluva bola v čase odosielania oznámenia stále aktívna, resp. vaša poistná udalosť je stále v štádiu riešenia.
 • 6. Prečo sa UNIQA poisťovňa, a.s. rozhodla tieto zmluvy prevziať?
 • Spoločnosť Colonnade Insurance S.A. je stabilná a spoľahlivá, strategicky sa však chce zamerať na iné druhy poistenia. UNIQA poisťovňa víta rozšírenie svojho kmeňa havarijného poistenia motorových vozidiel a zabezpečí maximálnu možnú mieru spokojnosti všetkých klientov s poskytovanými službami, vrátane tých, ktorých sa prevod týka.
 • 7. Čo to znamená pre mňa ako klienta?
 • Tento prevod nijakým spôsobom neovplyvní obsah a rozsah vášho existujúceho poistenia, ani dohodnuté podmienky poistenia. Všetky práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z vašej existujúcej poistnej zmluvy, prejdú dňom 01.07.2019 na poisťovňu UNIQA, ktorá vám bude na základe vašej existujúcej poistnej zmluvy poskytovať kvalitné služby vyplývajúce z havarijného poistenia vášho motorového vozidla.
 • 8. Musím podniknúť nejaké úkony?
 • Žiadne ďalšie úkony z vašej strany nie sú potrebné.
 • 9. Komu mám platiť poistné?
 • Poistné uhrádzajte v zmysle listu a platobných údajov, ktoré ste obdržali z poisťovne Colonnade. Ak tento list nemáte k dispozícii, tak v období do 30.6.2019 zavolajte, prosím, na zákaznícke centrum poisťovne Colonnade Insurance S.A. tel. 055/6826 222 alebo napíšte na info@colonnade.sk a zamestnanci poisťovne Colonnade Insurance S.A vám obratom poskytnú potrebné informácie. Od 01.07.2019, je potrebné uhrádzať poistné vždy priamo UNIQA poisťovni na:
 • IBAN: SK98 1100 0000 0026 2300 5034; BIC: TATRSKBX; Konštantný symbol: 3558
 • Nezabudnite, prosím, uviesť správny variabilný symbol, ktorým je číslo poistnej zmluvy PZ. V prípade, že ste po 30.6.2019 zaplatili poistné poisťovni Colonnade, bude toto poistné preposlané poisťovni UNIQA. Za účelom zabezpečenia čo najvyššej kvality služieb si vás dovoľujeme požiadať o zmenu trvalého príkazu v prospech UNIQA poisťovne.
 • 10. Bude sa meniť poistné, ktoré platím?
 • Prevodom poistných zmlúv nedochádza k zmene výšky poistného.
 • 11. Budú sa nejako meniť podmienky mojej poistnej zmluvy?
 • Všetky podmienky dojednané poistnou zmluvou ostávajú nezmenené. Prevod nemá žiaden vplyv na poistné podmienky.
 • 12. Koho mám kontaktovať ohľadom informácií o mojej poistnej zmluve alebo v prípade, ak chcem vykonať nejaké zmeny?
 • Do dňa účinnosti prevodu môžete s akýmikoľvek dotazmi kontaktovať spoločnosť:
 • Colonnade Insurance S.A., Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice IČO: 50 013 602
 • Infolinka: (+421) (5) 56 826 222 E-mail : info@colonnade.sk
 • Od 01.07.2019 sa môžete obrátiť v akýchkoľvek záležitostiach týkajúcich sa Vašej poistnej zmluvy, vrátane nahlásenia poistnej udalosti priamo, na:
 • UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 15, 851 01 Bratislava IČO: 00 653 501
 • Infolinka: +421 (2) 32 600 100 E-mail: poistovna@uniqa.sk
 • alebo na ktoromkoľvek obchodnom zastúpení UNIQA poisťovne. Aktuálny zoznam nájdete na www.uniqa.sk.
 • 13. Ako budú spracúvané moje osobné údaje?
 • Oprávnenie a povinnosť spracúvať vaše osobné údaje vzniká UNIQA poisťovni na základe samotného prevodu poistných zmlúv havarijného poistenia motorových vozidiel. Všetky informácie ohľadne spracúvania osobných údajov poskytuje UNIQA poisťovňa na svojom internetovom sídle https://www.uniqa.sk/osobne-udaje/.
 • Nahlásiť podozrenie na porušenie zákona môžete TU.
 • On-line vyplnením formulára na podanie sťažnosti na www.uniqa.sk (formulár)
 • E-mailom na info@uniqa.sk
 • Telefonicky na linke +421 232 600 100
 • Listom na našu adresu UNIQA Management Services, s. r. o., odd. sťažností, Krasovského 3986/15, Bratislava, 851 01 alebo prostredníctvom e-podateľne spoločnosti na internetovej adrese epodatelna.uniqa.sk
 • Osobne na našich pobočkách
 • Využiť môžete akýkoľvek iný spôsob komunikácie napr. Sociálne siete. V takom prípade našu vzájomnú komunikáciu presmerujeme na inú formou komunikácie, aby sme ochránili vaše osobné údaje.