Whistleblower

Vnútorný systém preverovania oznámení v spoločnostiach UNIQA d.d.s., a.s; UNIQA d.s.s., a.s; UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu; UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko; a UNIQA Management Services, s.r.o, organizačná zložka Slovensko

Spoločnosť UNIQA d.d.s., a.s; UNIQA d.s.s., a.s; UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu; UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko; a UNIQA Management Services, s.r.o, organizačná zložka Slovensko (ďalej len „UNIQA“) zaviedla v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z., o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 54/2019 Z. z.“), vnútorný systém preverovania oznámení UNIQA, ktorý slúži na podanie oznámení v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom, ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti v UNIQA. 

 

Ak sa domnievate, že v UNIQA dochádza alebo môže dôjsť ku kriminalite, alebo inej protispoločenskej činnosti, máte možnosť to oznámiť. Odporúčame prednostné využitie vnútorného systému preverovania oznámení UNIQA. Spôsoby oznámenia v rámci vnútorného systému preverovania oznámení UNIQA sú nasledovné:

 

  1. Prostredníctvom oznamovacieho rozhrania     Podať oznámenie

 

  1. Písomne, listinnou zásielkou na adresu UNIQA d.d.s., a.s; UNIQA d.s.s., a.s; UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu; UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko; a UNIQA Management Services, s.r.o, organizačná zložka Slovensko – Compliance, Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika. Zásielku je potrebné označiť nápisom "Whistleblowing - NEOTVÁRAŤ".

 

  1. Elektronicky, priamo na email zodpovednej osoby: monika.simkovicova@uniqa.cz, alebo natalia.kulikova@uniqa.sk .

 

  1. Ústne (telefonicky) zodpovednej osobe, prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

 

  1. Osobne priamo zodpovednej osobe. Schôdzku si môžete dohodnúť v primeranej lehote, prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.  

 

Ku všetkým vyššie uvedeným spôsobom oznamovania má prístup iba zodpovedná osoba, čím je zaistená ochrana totožnosti oznamovateľa a skutočností uvedených v oznámení. Oznámenie je možné vykonať aj anonymne.

Oznámenie musí byť určité a zrozumiteľné. Z oznámenia musí byť zrejmé, proti ktorej osobe smeruje a akého konania sa týka, by ho bolo možné riadne preveriť.

V oznámení oznamovateľ uvedie svoje meno, priezvisko a pobyt, z ktorých bude možné vyvodiť jeho totožnosť. Súčasne je účelné oznámiť telefón či email, prostredníctvom ktorého bude zodpovedná osoba s oznamovateľom komunikovať.

Osoba, ktorá sa rozhodne podať oznámenie, nebude čeliť zo strany UNIQA žiadnym „odvetným opatreniam“ podľa § 2 písm. l) zákona č. 54/2019 Z. z.

Zodpovedná osoba potvrdí prijatie oznámenia do 7 dní od jeho prijatia.

Zodpovedná osoba oznámi výsledok preverenia oznámenia (a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia) do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia. Ak výsledkom preverenia oznámenia je postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov, zodpovedná osoba bude o tejto skutočnosti vopred informovať oznamovateľa; to neplatí, ak by informovaním oznamovateľa mohlo byť zmarené prešetrenie oznámenia.

 

Zodpovedná osoba:

Mgr. Monika Šimkovičová | Compliance Director

Mobil: +420 725 646 204

E-mail: monika.simkovicova@uniqa.cz

 

JUDr. Natália Kulíková, PhD. | Compliance Specialist & DPO Deputy

Mobil: +421 917 145 271

E-mail: natalia.kulikova@uniqa.sk

Uvedené kontakty slúžia výhradne na oznámenie podozrenia na kriminálnu a inú protispoločenskú činnosť. Nie sú určené na podávanie reklamácií a sťažností – na podávanie reklamácií a sťažností prosím využite kontakty uvedené tu: Vítame vaše podnety | UNIQA

 

Informácie o postupoch urobenia oznámenia Orgánu príslušnému na prijatie oznámenia (t. j. Úradu na ochranu oznamovateľov, prokuratúre alebo správnemu orgán príslušnému na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou, alebo príslušnej inštitúcii EÚ) sú k dispozícii na: Úvodná stránka - Úrad na ochranu oznamovateľov (oznamovatelia.sk).

 

Informácie o možnostiach ochrany v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.

Poskytnutie ochrany v rámci trestného konania

§3

(1) Žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, môže podať oznamovateľ zároveň s oznámením alebo počas trestného konania; žiadosť sa podáva prokurátorovi písomne alebo ústne do zápisnice. Ak sa žiadosť o poskytnutie ochrany oznamovateľovi podá inému orgánu verejnej moci, ten ju bezodkladne postúpi prokurátorovi.

(2) Žiadosť o poskytnutie ochrany podľa odseku 1 obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa, ktorý podáva žiadosť, miesto výkonu jeho práce a označenie jeho zamestnávateľa; žiadosť obsahuje aj údaje o blízkej osobe, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ alebo je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa a oznamovateľ žiada o ochranu aj pre túto blízku osobu.

Poskytnutie ochrany v rámci konania o správnom delikte

§ 5

(1) Žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom, môže podať oznamovateľ zároveň s oznámením alebo počas konania o správnom delikte; žiadosť o poskytnutie ochrany sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte (ďalej len "správny orgán"). Ak sa žiadosť o poskytnutie ochrany oznamovateľovi podá inému orgánu verejnej moci, ten ju bezodkladne postúpi orgánu príslušnému podľa prvej vety.

(2) Žiadosť o poskytnutie ochrany podľa odseku 1 obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa, ktorý podáva žiadosť, miesto výkonu jeho práce a označenie jeho zamestnávateľa; žiadosť obsahuje aj údaje o blízkej osobe, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ alebo je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa a oznamovateľ žiada o ochranu aj pre túto blízku osobu.

Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu

§12

(1) Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať úrad do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu.

(2) Úrad bezodkladne pozastaví účinnosť pracovnoprávneho úkonu podľa odseku 1, ak bola dodržaná lehota podľa odseku 1 a ak zamestnávateľ v primeranej lehote určenej úradom nepreukáže, že pracovnoprávny úkon nemá príčinnú súvislosť s oznámením. Úrad vydá potvrdenie o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu a doručí ho zamestnávateľovi a oznamovateľovi.

(3) V potvrdení podľa odseku 2 sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa, označenie zamestnávateľa a pracovnoprávny úkon, ktorého účinnosť je pozastavená. Ak úrad nevyhovie žiadosti podľa odseku 1, písomne oznámi oznamovateľovi dôvody, pre ktoré nepozastavil účinnosť pracovnoprávneho úkonu.

(4) Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa začína dňom doručenia potvrdenia podľa odseku 2 oznamovateľovi. Rozhodnutiu, ktoré je pracovnoprávnym úkonom, sa pozastavením účinnosti odkladá vykonateľnosť.

(5) Úrad oznamovateľa pri doručení potvrdenia podľa odseku 2 písomne poučí o možnosti podať na súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia a s tým spojených následkoch podľa odseku 6.

(6) Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa skončí uplynutím 30 dní od doručenia potvrdenia podľa odseku 2 oznamovateľovi. Doručením návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia na súd počas tejto lehoty sa trvanie pozastavenia účinnosti pracovnoprávneho úkonu predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu.

(7) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa primerane vzťahujú aj na osoby podľa § 1 ods. 4. zákona č. 54/2019 Z. z.