Slovensky > O nás > Aktuality > Úrazy, krádeže a kyberšikana sú najčastejšie škody, ktoré utrpia deti v škole

Úrazy, krádeže a kyberšikana sú najčastejšie škody, ktoré utrpia deti v škole

05.09.2022

Začal  sa školský rok a s ním aj starosti rodičov, ktorí už nemajú svoje deti plne pod dozorom a preberá za nich zodpovednosť škola. Úrazy, zranenia či strata alebo krádež vecí sú najčastejšie škody, ktoré sa deťom stanú počas vyučovania. Stále častejšie sa však školy stretávajú aj s prípadmi kyberšikany, teda . Ponúkame odpovede na otázky o tom, kedy nesie zodpovednosť za škody škola a teda kedy môžete dostať odškodnenie z jej poistenia.

 

Podľa odhadov UNIQA tvoria viac ako 90% škodových udalostí z poistenia zodpovednosti z prevádzky školy práve úrazy, teda škody na zdraví žiakov. Stávajú sa najmä na hodinách telesnej výchovy a počas prestávok alebo na podujatiach organizovaných školou, ako sú napríklad lyžiarske zájazdy, školy v prírode a rôzne súťaže. Podstatne menšiu časť škôd predstavujú krádeže alebo strata vnesených a odložených vecí žiakov.

Poistenie kryje úrazy aj krádež vecí, nie však mobily ani tablety

Podľa zákona o výchove a vzdelávaní má žiak právo na náhradu škody, ktorá mu vznikla počas vyučovania alebo v priamej súvislosti s ním. Znamená to, že škola zodpovedá za úraz či stratu vecí žiaka, ktoré nastali počas vyučovania, školského výletu alebo lyžiarskeho výcviku. Školy aj preto uzatvárajú poistenie, z ktorého potom prípadné škody na zdraví alebo majetku žiakom uhradia . Pokiaľ však má škola dobre nastavené poistenie zodpovednosti z prevádzky školy, rodičia nemusia svoje deti individuálne poisťovať,“ hovorí manažér poistenia majetku a zodpovednosti UNIQA Zdeněk Hruška.

Z poistenia školy je totiž možné dostať odškodnenie za úraz počas vyučovania a poistenie školy kryje aj prípady, keď žiaci spôsobia škody niekomu inému – napríklad, ak počas pobytu na školskom ihrisku rozbijú okno na susednej budove. Poistenie tiež pokrýva náhradu škody za veci, ktoré boli ukradnuté alebo sa stratili z budovy školy alebo miesta, ktoré využíva škola na vyučovanie. Pozor! Toto poistenie sa však vzťahuje predovšetkým na ošatenie, obuv, prezúvky, školské tašky a vyučovacie či zdravotné pomôcky (okuliare, glukomer a pod.). „V rámci poistenia školy sú zväčša škody na veciach ako sú mobilné telefóny či iná elektronika z plnenia vylúčené. V prípade elektroniky by sa poistenie na tieto veci vzťahovalo len vtedy, ak by boli používané v súvislosti s vyučovacím procesom,“ upozorňuje Zdeněk Hruška z UNIQA.

Výlety, exkurzie a lyžiarske zájazdy

Poistenie zodpovednosti z prevádzky školy kryje aj vzdelávaciu činnosť, ktorá sa organizuje mimo budovy alebo miesta školy. Znamená to, že žiaci majú nárok na náhradu škody aj v prípade úrazov či krádeže, ktoré sa stanú v rámci výletov, exkurzií či školských športových výcvikov a súťaží. Poistenie zodpovednosti školy však v plnej miere nenahrádza samotné komplexné úrazové alebo cestovné poistenie, ktoré pokrývajú iné nevyhnutné riziká, napr. zachraňovacie či liečebné náklady. „Podľa charakteru výletu či zájazdu majú preto školy možnosť uzavrieť aj skupinové úrazové alebo cestovné poistenie na školské akcie a výlety, ide najmä o lyžiarske výcviky alebo exkurzie a výlety v zahraničí,“ hovorí Z. Hruška z UNIQA. Napríklad skupinové úrazové poistenie už kryje žiakom či učiteľom nielen úraz, ale aj prípadné trvalé následky, zachraňovacie náklady a smrť. V prípade, že si ho škola uzatvorí ako ročné poistenie, majú účastníci kryté aj denné odškodné a čas nevyhnutného liečenia.

Samozrejme, rodičia môžu deťom uzatvoriť aj vlastné úrazové alebo životné poistenie (u životného poistenia možno samozrejme využiť aj rodinnú formu), z ktorého majú nárok na plnenie v prípade úrazu či choroby. Z nich je možné čerpať poistné plnenie za ujmu na zdraví vzniknutú aj v škole alebo na školskej akcii. Zíde sa najmä v prípade veľmi ťažkých následkov úrazu.  

Školákov straší aj kyberšikana

Zasielanie útočných mailov, vytváranie dehonestujúcich stránok a blogov, zverejňovanie fotiek a videí s cieľom poškodiť inej osobe, či ohováranie v diskusných fórach. Kyberšikana najviac zraňuje práve deti, u ktorých zanecháva značné emocionálne rany. Situáciu navyše zhoršila pandémia a skutočnosť, že deti boli dlho doma odkázané na online svet.

S nástupom detí do školy treba byť ešte ostražitejší. Ak zistíte, že Vaše dieťa niečo šikanuje, odborníci radia situáciu riešiť okamžite. Nenúťte dieťa, aby si to vyriešilo samé, ale zasiahnite. Uschovajte si čo najviac dôkazov, riešte situáciu v škole a navštívte školského psychológa, poraďte sa o obrane, náprave vzťahov, ošetrení vzniknutých psychických zranení. Vyslovte svojmu dieťaťu podporu a ubezpečte ho, že sa na vás môže spoľahnúť v každej situácii.  

To, že kyberšikana sa stala  skutočným strašiakom dokazuje aj prieskum UNIQA. Podľa neho až 90% ľudí nevie, ako sa v takomto prípade brániť. Pomoc a právnu asistenciu pritom kryje kyberpoistenie, ktoré si môžete poistiť buď samostatne alebo v rámci poistenia domácnosti.  „Ak niekto bude na internete šikanovať  Vás alebo Vaše dieťa, treba zavolať na asistenčnú službu a prípad nahlásiť, poisťovňa zabezpečí odstránenie alebo vytesnenie takýchto informácií z internetu. Takisto máte nárok na právne zastúpenie a úhradu s tým súvisiacich nákladov. Naše skúsenosti hovoria, že právnici poisťovne bývajú veľmi efektívni pri riešení takýchto citlivých sporov. Poisťovňa v takomto prípade zabezpečí mazanie útočných či dehonestujúcich správ, blokovanie profilu útočníka a poskytuje tiež ďalšiu právnu a IT asistenciu,“ radí Z. Hruška z UNIQA. Toto poistenie navyše platí pre všetkých členov domácnosti.

Kyberpoistenie kryje nielen kyberšikanu ale ide o komplexnú ochranu pred poškodzovanie online povesti. Toto pripoistenie sa vzťahuje tiež na odcudzenie fotografií z mobilu a na ich zverejnenie, pokiaľ k ich odcudzeniu dôjde z dôvodov zneužitia identity poisteného, prípadne pokiaľ zverejnením dôjde k poškodeniu online povesti klienta. Za poškodenie on-line povesti sa považuje: ohováranie, urážka a nezákonné vyzradenie informácií o súkromnom živote. „V prípade poškodenia on-line povesti alebo ak sa stanete obeťou kyberšikany, poisťovňa sa snaží v prvom rade o tzv. „Cleaning“ - odstránenie nepravdivých a poškodzujúcich informácií, prípadne  tzv. „Flooding“ -  vytlačenie takýchto informácií z predných miest vyhľadávačov. Máte tiež nárok na úhradu právnych krokov voči osobe, ktorá negatívne informácie o poistenom zverejnila ako aj voči vydavateľovi alebo web hostingovej službe, na stránkach ktorej boli negatívne informácie o poistenom zverejnené,“ vysvetľuje Zdeněk hruška z UNIQA.

Platí pre SR: Pripomíname, že na základe novely trestného zákona je kyberšikana od minulého roka trestný čin, za ktorý hrozí páchateľovi až 3 roky za mrežami.

Foto: iStock