Vývoj Fondov

 

Dohodnite si stretnutie

Banner

Aktuálny prehľad vývoja fondov, ktoré ponúka UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu prostredníctvom svojich životných poistení.

Informácie v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/2088 z 27.11.2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb:


Spoločnosť a finančná skupina UNIQA Insurance Group si je vedomá rizík a záväzkov týkajúcich sa udržateľnosti, a preto postuluje opatrenia k riešeniu environmentálnych, sociálnych, zamestnaneckých práv a ľudských práv všeobecne, korupcie a podplácania na úrovni skupiny, ktoré sú následne implementované v jednotlivých spoločnostiach. Boli definované určité podnikateľské a spoločenské aktivity, ktoré považujeme za kritické z hľadiska riadenia rizika udržateľnosti, napr. z hľadiska udržateľnosti rizikovej oblasti podnikania (ako sú tabak, fosílne palivá), technológie (ako sú využívanie jadrovej energie alebo životné prostredie výrazne znečisťujúcich a zaťažujúcich technológií) alebo zakázané postupy správy a riadenia (ako sú korupcia, porušovanie ľudských práv).


Vzhľadom k tomu, že žiadny z nižšie uvedených fondov / investičných programov priamo nesleduje investičný cieľ udržateľnosti, sú nadobúdané aktíva posudzované s ohľadom na pravidlá udržateľnosti, avšak za využitia princípu proporcionality. Časť portfólia fondu / investičného programu môže byť zainvestovaná do aktív, ktoré spadajú do niektorých rizikových oblastí z hľadiska udržateľnosti, avšak neodporujú pravidlám a požiadavkám Spoločnosti a skupiny UNIQA. Podrobné informácie súvisiace s udržateľnosťou Spoločnosť zverejňuje na www.uniqa.sk.


Riziko udržateľnosti, je definované ako environmentálne riziko, sociálne riziko alebo riziko v oblasti správy a riadenia s cieľom udržateľných investícií. Fond / investičný program môže investovať aj do firiem, ktoré nesledujú investičný cieľ trvalej udržateľnosti alebo majú aktivity v rizikovej krajine, čo môže mať aj negatívny dopad na návratnosť či výkonnosť investície.

UNIQA Investičné programy

InvestUNIQA PLUS – investičný program s garantovaným nezáporným zhodnotením a dopredu stanoveným časovo obmedzeným zhodnotením, ktorého výška v % p.a. je garantovaná poistiteľom na vopred uvedené obdobie, spravidla jeden rok, ak nie je poistiteľom stanovené inak. Hodnota garantovaného zhodnotenia v % p.a. platná pre jednotlivé obdobia je po jej zverejnení pre poistiteľa na uvedené obdobie záväzná. Poistiteľ zverejňuje nasledovné údaje: výšku aktuálneho zhodnotenia v % p.a. a obdobie, za ktoré je poistiteľom garantované; výšku všetkých minulých zhodnotení v % p.a. a obdobia za ktoré boli poistiteľom garantované od začiatku platnosti tohto investičného programu, t.j. od 01. 06. 2016.

 

INVEST
UNIQA
PLUS

Garantované zhodnotenie

Obdobie, počas ktorého je garantované

(v % p.a.)

Od

Do

1,90 %

1.6.2016

31.12.2024

Akciový investičný program


Dynamický investičný program


Stabilný investičný program


Zmiešaný investičný program


 

C-QUADRAT ARTS