Slovensky > O nás > Aktuality > Ak sa zraníte na zľadovatenom chodníku, máte nárok na odškodné

Ak sa zraníte na zľadovatenom chodníku, máte nárok na odškodné

23.01.2024

Dnes ráno prekvapila vodičov na cestách, ale aj chodcov na chodníkoch poriadna poľadovica. Urgentné príjmy a ambulancie hlásia zvýšený počet úrazov, ktoré sa stali práve na chodníkoch, ktoré skoro ráno na viacerých miestach Slovenska pripomínali klzisko. Hlásenia úrazov následkom pádov dnes evidovala aj UNIQA.

 

Zlomeniny rúk a nôh, podvrtnutia členkov, odreniny či natiahnutie kĺbov – to sú najčastejšie prípady, ktoré podľa štatistík UNIQA poisťovne nahlasujú klienti v zime po pádoch na zľadovatených chodníkoch. V prípade, že ste sa takto pošmykli a vznikla Vám škoda, plnenie si môžete  nárokovať z vlastnej úrazovej alebo životnej poistky. Plnenie môžete dostať za trvalé následky úrazu, hospitalizáciu, chirurgický zákrok, zlomeninu kosti či odškodné za práceneschopnosť. V niektorých prípadoch je možné nárokovať si náhradu vzniknutej škody od príslušnej obce alebo mesta, ktoré za údržbu chodníka zodpovedá.

Správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možností tieto závady odstrániť ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť,“ píše sa doslova v cestnom zákone. Znamená to, že zákon obciam ukladá povinnosť udržiavať chodníky v stave schodnosti, teda napr. v zime odstraňovať nánosy snehu a ľadu.

Ak má obec alebo mesto uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, odškodnenie je možné dostať z tejto poistky, ktorá kryje škody na živote, zdraví a majetku  spôsobené iným osobám. Nárokovať si môžete bolestné, stratu na zárobku, náklady účelne vynaložené na liečenie, či sťaženie spoločenského uplatnenia. Zranený má nárok aj na náhradu škody na majetku. Ide napríklad o poškodený mobil či oblečenie.

Aj pri poistení zodpovednosti obce platí, že poistení  by mali predchádzať vzniku poistnej udalosti a nemali by údržbu zanedbávať. Obce a mestá nezbavuje zodpovednosti za údržbu napr. tabuľa so všeobecným oznamom, že chodník sa v zime neudržiava. Samozrejme, sú udalosti z vyššej moci, ktoré nastanú náhle a silne ovplyvnia lokálne podmienky (napr. cez noc vzniknutá poľadovica). V takom prípade vlastník či správca za škodu nezodpovedá.

V prípade akéhokoľvek odškodnenia z poistenia zodpovednosti musí byť jasné, že k úrazu naozaj prišlo následkom neodprataného alebo šmykľavého chodníka. Aj preto odporúčame pred nahlásením poistnej udalosti všetko riadne zdokumentovať,“ hovorí manažér poistenia majetku UNIQA Zdeněk Hruška.

Čo všetko treba urobiť pred nahlásením poistnej udalosti

Poškodený by si mal zabezpečiť čo najviac dôkazov a svedkov o tom, že chodník bol naozaj neodprataný alebo zľadovatený: odfotiť si miesto úrazu mobilom alebo urobiť krátke video, prípadne si zapísať kontakty na svedkov, ktorí úraz videli. V prípade vážnejšieho úrazu odporúčame privolať napr. mestskú políciu, ktorá stav povrchu chodníka zdokumentuje.

V prípade, že poškodený nevie preukázať, že chodník bol naozaj neudržiavaný, prípadne nemá dôkaz o tom, že k úrazu došlo na mieste, za ktoré zodpovedá poistený, môže dôjsť k problémom pri plnení,“  upozorňuje Z. Hruška z UNIQA.

Ak už  máte všetko zdokumentované, choďte na príslušný miestny úrad a písomne požiadajte o náhradu škody. Ak sú obec alebo mesto poistené, oznámia škodovú udalosť príslušnému poistiteľovi a pripoja k nej aj Váš nárok na náhradu škody, ktorý ste adresovali príslušnému úradu. Poisťovňa následne pristúpi k likvidácií škodovej udalosti a prostredníctvom obce alebo mesta bude od Vás požadovať preukázanie priebehu vzniku škody ako aj výšku nároku, ktorý požadujete od obce.

Odporúčame tiež odkladať si všetky lekárske správy a dokumentáciu o úraze: výsledky vyšetrení, príjmové doklady súvisiace s liečbou, poškodené veci. Po ukončení PN požiadajte svojho ošetrujúceho lekára o vystavenie lekárskeho posudku o bolestnom a v prípade trvalých následkov úrazu žiadajte aj posudok o sťažení spoločenského uplatnenia (toto je však možné najskôr po roku od úrazu). Dokumenty budete potrebovať v poisťovni pri uplatňovaní si nároku na odškodné.

„V prípade, že máte uzatvorenú aj úrazovú poistku, môžete si uplatňovať odškodnenie úrazu z nej a aj bolestné z  poistenia zodpovednosti obce alebo mesta,“ uzatvára UNIQA.