Legislatíva

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 • Dohovor Rady Európy č. 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov, publikovaný pod č. 49/2001 Z.z.
 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
 • Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník
 • Zákon č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce a ďalšie právne predpisy v oblasti pracovného práva a zamestnanosti
 • Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a právne predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia
 • Právne predpisy v oblasti účtovníctva, daní a kontrolnej činnosti
 • Vykonávacie právne predpisy

Kategórie

Základné identifikačné údaje dotknutých osôb slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii dotknutých osôb

Meno, priezvisko, rodné číslo a/alebo dátum narodenia, pohlavie, adresa trvalého bydliska a/alebo iná adresa fyzickej osoby (korešpondenčná adresa, adresa pre doručovanie do zahraničia a pod.), PSČ, telefónne číslo a/alebo telefónne čísla (mobilný telefón, fax, pevná linka a pod.), e-mail alebo iná elektronická adresa (instant messaging);

Rozšírené informácie o dotknutej osobe a informácie o jej bankovom spojení

Ak sú pre dojednávanú poistnú zmluvu alebo súvisiacu službu spoločnosti UNIQA relevantné, v nevyhnutnom rozsahu tiež sociodemografické údaje dotknutej osoby a statusové informácie dotknutej osoby (vek, rodinný stav, študent, nezamestnaný, povolanie), kópie osobných dokladov a údaje z nich vyplývajúce, ak sú nevyhnutné na overenie totožnosti alebo statusových otázok dotknutej osoby (občiansky preukaz, vodičský preukaz, pas, rodný list, sobášny list a pod.), geolokačné údaje, obchodné meno/firma, IČO, DIČ, adresa sídla alebo miesta podnikania, identifikácia a adresa zamestnávateľa, výška priemerného mesačného príjmu, údaje o bankovom spojení (číslo bankového účtu v národnom formáte a formáte IBAN, kód SWIFT a iné obdobné informácie) a/alebo číslo SIPO, číslo poistnej zmluvy;

Identifikačné údaje dotknutých osôb na prístup do informačných systémov a komunikačných kanálov UNIQA

V nevyhnutnom rozsahu základné identifikačné údaje a navyše používateľské meno (login), heslo, údaje na multifaktorové overenie, cookies na meranie návštevnosti a analýzu využívania webových stránok UNIQA, ďalšie technické záznamy príslušných aplikácií spôsobilé identifikovať konkrétnu dotknutú osobu;

Osobné údaje a identifikačné údaje nevyhnutné na dojednanie a plnenie poistnej zmluvy a poskytovanie poistných produktov

V nevyhnutnom rozsahu základné identifikačné údaje, rozšírené informácie o dotknutej osobe a navyše evidencia poistných produktov (aktuálnych, v minulosti poskytnutých ale aj len dojednávaných; podľa čísla zmluvy), evidencia poistných plnení, poistných udalostí alebo škodových udalostí (informácie o stave riešenia alebo vybavenia škody; podľa čísla poistnej udalosti alebo škodovej udalosti), špecifické údaje podľa dohodnutého alebo dohadovaného poistného produktu, konkrétne dotazníky a informácie získavané alebo získané spoločnosťou UNIQA v rámci vyhodnocovania dojednávania poistných produktov UNIQA na účely stanovenia poistného rizika (údaje o výpočte, výške odkupnej hodnoty a pod.), fotografia predmetu poistenia, informácie o predpisoch poistného a potvrdenie o platbách poistného, informácie o aktuálnej hodnote investičného životného poistenia, informácie pre daňové potvrdenie k životnému poisteniu, kópie európskeho záznamu o dopravnej nehode alebo policajné protokoly, fotodokumentácia poistnej udalosti alebo škodovej udalosti, obstarávacie doklady a zmluvy, hodnotenie škody technikom, likvidátorom, znalcom a iné odborné posudky, ŠPZ, údaje o vozidle a škode na ňom (napr. lokalita škody - geolokačné údaje, rýchlosť jazdy, prejdená vzdialenosť v počet km) a iné údaje vyplývajúce zo zápisu z obhliadky, údaje cestovného poistenia (destinácia, doba poistenia), rozhodnutie o plnení/neplnení škody spoločnosťou UNIQA alebo treťou osobou, informácie o relevantných žalobách, exekúciách a splátkových kalendároch. Ak je to pre dojednávanú poistnú zmluvu alebo súvisiace služby nevyhnutné, dátum úrazu, špecifikácia poranenia/poranenej časti tela, údaje o hospitalizácii, správa ošetrujúceho lekára, diagnóza, priebeh liečby, zoznam lekárskych výkonov, údaje vyplývajúce z úmrtného listu, dotazník poškodeného, doklad preukazujúci vlastníctvo poškodeného majetku;

Korešpondencia a iná komunikácia s dotknutou osobou

Obsah všetkej korešpondencie a inej komunikácie s dotknutou osobou a inými tretími osobami, ak je možné ju dohľadať podľa osobných údajov dotknutej osoby v rámci niektorej z predchádzajúcich kategórií, obsah všetkých zmenových požiadaviek dotknutej osoby, elektronické aj listinné rovnopisy, kópie a výtlačky dokumentov obsahujúcich osobné údaje dotknutej osoby, požiadavky zaslané prostredníctvom aplikácií a komunikačných kanálov UNIQA (napr. systémov MyUNIQA, MeteoUNIQA, Safeline a webových stránok UNIQA);

Osobitné kategórie osobných údajov

Informácie o zdravotnom stave. Ak sú pre dojednávanú poistnú zmluvu alebo súvisiace služby spoločnosti UNIQA relevantné, v rozsahu nevyhnutnom tiež obsah zdravotníckej dokumentácie sprístupnenej dotknutou osobou;

Dynamický biometrický podpis. Ak je to vzhľadom k forme uzavretia poistnej zmluvy alebo dojednania súvisiacej služby UNIQA potrebné, biometrický podpis zaznamenaný na technickom zariadení. Dynamický biometrický podpis je osobných údajom patriacim do osobitnej kategórie osobných údajov, ktorých spracúvanie je prípustné iba za podmienok vymedzených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). V prípade dynamického biometrického podpisu musí dotknutá osoba udeliť výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov pre jeden alebo viacero stanovených účelov;

Osobné údaje tretích osôb nevyhnutné na plnenie povinností spoločnosti UNIQA voči dotknutej osobe a týmto tretím osobám

V nevyhnutnom rozsahu základné identifikačné údaje tretích osôb – dotknutých osôb, napr. manžela, manželky, partnera, partnerky, dieťaťa, člena spoločnej domácnosti, poistníka, poisteného, oprávnenej osoby, poškodeného, účastníkov, svedkov poistných udalostí alebo škodových udalostí a osôb podieľajúcich sa na vybavovaní poistných udalostí alebo škodových udalostí (likvidátori, znalci a iné technické osoby), príp. iných osôb, a iné údaje o nich potrebné pre plnenie poistných zmlúv a poskytovanie poistných produktov.

Osobné údaje zamestnancov UNIQA, sprostredkovateľa a osôb podieľajúcich sa na dojednávaní a uzatváraní poistnej zmluvy

Základné identifikačné osobné údaje a rozšírené informácie o zamestnancovi ako dotknutej osobe, ID zamestnanca (ak bolo pridelené), informácie o vzdelaní, pracovnej pozícii, informácie o osobách podieľajúcich sa na dojednávaní a uzatváraní poistnej zmluvy s dotknutou osobou (identifikácia finančného sprostredkovateľa vrátane jeho sprostredkovateľského čísla), výška provízie;

Informácie obchodnej a marketingovej povahy

V nevyhnutnom rozsahu informácie o ponukách poistných produktov a služieb UNIQA, o požiadavkách a potrebách dotknutej osoby ohľadom krytia poistných rizík (vrátane informácií o trendoch).

Účely

Právnym základom spracúvania osobných údajov môže byť jedna z nižšie uvedených skutočností:


a) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na prijatie predzmluvných opatrení na žiadosť dotknutej osoby;
b) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na spoločnosť UNIQA;
c) spracúvanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
d) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti UNIQA či tretej strany;
e) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme;
f) výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený dotknutou osobou pre jeden alebo viac konkrétnych účelov.

Poskytnutie základných identifikačných údajov dotknutých osôb slúžiacich k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii dotknutých osôb, ako aj niektorých rozšírených informácií o dotknutej osobe a osobných údajov a identifikačných údajov nevyhnutných na dojednanie a plnenie poistnej zmluvy a poskytovanie poistných produktov môže byť potrebné pre riadne dojednanie a plnenie poistných zmlúv, resp. môže byť požiadavkou, ktorú je nutné uviesť do zmluvy, a pre riadne poskytovanie poistných produktov. Ak však dotknutá osoba neposkytne vyššie uvedené údaje spoločnosti UNIQA, nie je povinná príslušnú zmluvu s dotknutou osobou uzavrieť.

Poskytnutie niektorých osobných údajov dotknutou osobou a ich následné spracúvanie spoločnosťou UNIQA je zákonnou požiadavkou, ktorú je UNIQA povinná splniť. UNIQA spracúva vymedzené kategórie osobných údajov najmä na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve, zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zákona č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce, zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podrobný prehľad legislatívy nájdete na tejto stránke). Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch má dotknutá osoba buď zákonnú povinnosť vyššie uvedené osobné údaje spoločnosti UNIQA poskytnúť, alebo zákon upravuje v určitých prípadoch spracúvanie osobných údajov ako zákonné. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne spoločnosti UNIQA požadované osobné údaje, alebo ich spracúvanie bude následne namietať, nie je UNIQA povinná príslušnú zmluvu s dotknutou osobou uzavrieť, resp. môže jej plnenie ukončiť.

UNIQA má oprávnený záujem na spracúvanie osobných údajov v nasledujúcich prípadoch:

evidencia informácií o obchodoch a príležitostiach, klientoch a potenciálnych klientoch, a to vrátane informácií o obchodoch a neuzatvorených obchodoch vykonávaných prostriedkami komunikácie na diaľku;
a) vedenie databázy užívateľov na prístup do informačných systémov MyUNIQA, RSU, DMS;
b) vedenie databázy digitalizovaných dokumentov, napr. ponúk poistenia, zmluvnej dokumentácie a predzmluvných rokovaní (evidencia návrhov zmluvy u rôznych poistných produktov a výsledkov rokovaní s klientom), hlásení, zdokumentovanie a likvidácia poistných udalostí alebo škodových udalostí (vrátane kontaktných údajov zúčastnených osôb - likvidátora, znalca, atď.);
c) poskytovanie informácií užívateľom služby MeteoUNIQA, ktorá varuje pred nepriaznivým počasím;
d) vedenie evidencií na účely súdneho aj mimosúdneho vymáhania nárokov UNIQA z poistných zmlúv, poistných plnení a regresných nárokov;
e) vedenie evidencie platieb poistného, úhrad poistného plnenia a ďalších účtovných pohybov súvisiacich s uzavretými poistnými zmluvami;
f) sledovanie štatistických a ekonomických parametrov jednotlivých produktov, osôb podieľajúcich sa na dojednávaní poistných zmlúv a produktov (sprostredkovatelia poistenia, obchodní partneri, agenti atď.);
g) sledovanie prevádzkových parametrov činnosti UNIQA (v rámci pracovnoprávnej evidencie, ďalej štatistické a operačné reporty a zostavy, logovanie prevádzky a využívanie aplikácií a komunikačných kanálov UNIQA, logovanie tlače a ďalšie obdobné prevádzkové evidencie).

UNIQA spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely oprávnených záujmov tretích strán v nasledujúcich prípadoch:

a) vedenie databázy digitalizovaných dokumentov (napr. zmluvná dokumentácia), ak ide o oprávnené záujmy poškodeného alebo účastníka/osoby dotknuté poistnou udalosťou alebo škodovou udalosťou, príp. iných tretích osôb (manžela, manželky, partnera, partnerky, dieťaťa, člena spoločnej domácnosti, oprávnenej osoby, príp. iných osôb);
b) vedenie databázy o likvidácií poistných udalostí alebo škodových udalostí vo forme digitalizovaných kópií dokumentov týkajúcich sa havarijného poistenia (KASKO) a povinného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP), ak ide o oprávnené záujmy poškodeného alebo účastníka/osoby dotknutej poistnou udalosťou alebo škodovou udalosťou, svedkov poistných udalostí alebo škodových udalostí a osôb podieľajúcich sa na vybavovaní poistných udalostí alebo škodových udalostí (likvidátori, znalci a iné technické osoby);
c) záznamy korešpondencie a komunikácie (vrátane technických záznamov, akými sú kópie e-mailovej komunikácie a pod.) s dotknutou osobou a inými tretími osobami, elektronické aj listinné rovnopisy a kópie dokumentov obsahujúce osobné údaje dotknutých osôb a kópie dokumentujúce nároky tretích osôb;
d) sledovanie štatistických a ekonomických parametrov činnosti UNIQA na účely vyhodnocovania odmien, provízií a benefitov osôb podieľajúcich sa na dojednávaní poistných zmlúv a produktov (sprostredkovatelia poistenia, obchodní partneri, agenti a atď.).

UNIQA spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov najmä v nasledujúcich prípadoch:

a) v prípade spracúvania dynamického biometrického podpisu, ktorý môže v niektorých prípadoch nahrádzať podpis na zmluvných dokumentoch, pričom predmetný súhlas s nahrávaním dotknutá osoba poskytuje ešte pred podpísaním dokumentov;
b) zasielanie obchodných oznámení a informovanie o ponúkaných poistných produktoch spoločnosti UNIQA a tretích osôb, ako aj o iných obchodoch alebo službách spoločnosti UNIQA a tretích osôb, či o ich zmenách, prostredníctvom využívania komunikácie elektronickými prostriedkami/prostriedkami na diaľku;
c) vytváranie záznamov telefonických hovorov na zákazníckej linke UNIQA na účel zdokumentovania obsahu hovoru a zvyšovania kvality poskytovaných služieb, pričom predmetný súhlas s nahrávaním poskytuje dotknutá osoba ešte pred začatím hovoru s pracovníkom zákazníckej linky UNIQA.

Príjemcovia

UNIQA Insurance Group AG, materská spoločnosť spoločnosti UNIQA so sídlom Untere Donaustrasse 21, A-1029, Viedeň, Rakúsko, a ďalšie spoločnosti v rámci poisťovacej skupiny UNIQA, ktorým sú osobné údaje dotknutých osôb odovzdávané na základe oprávneného záujmu spoločnosti UNIQA. Materskej spoločnosti sú poskytované osobné údaje najmä na optimalizáciu produktov a služieb UNIQA poskytovaných dotknutým osobám, a tiež na účely ekonomického riadenia celej skupiny UNIQA.

Sprostredkovatelia poistenia a iné oprávnené osoby na základe právnych predpisov v oblasti poisťovníctva. UNIQA na obchodnú činnosť a distribúciu svojich poistných produktov, klientske poradenstvo a poskytovanie informácií vytvára a využíva sieť sprostredkovateľov poistenia (interných a externých). Týmto osobám UNIQA odovzdáva (a tiež od nich zbiera) osobné údaje dotknutých osôb, avšak len v rozsahu, štruktúre a v situáciách, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre uzatvorenie, správu a plnenie poistných zmlúv klientov. Prenos osobných údajov a ich spracúvanie týmito sprostredkovateľmi sa uskutočňuje výlučne na základe zmlúv o spracúvaní osobných údajov, na základe ktorých sú títo sprostredkovatelia viazaní požiadavkami a pokynmi UNIQA na spracúvanie a ochranu osobných údajov a na zaistenie dôvernosti a bezpečnosti spracúvania osobných údajov;

Poskytovatelia IT, komunikačných a súvisiacich služieb (napr. tlačové a poštové služby, dlhodobá fyzická archivácia, poskytovatelia služieb priameho marketingu), akými sú dodávatelia a správcovia vnútorných informačných systémov, on-line nástrojov a webových stránok, elektronických komunikačných kanálov a aplikácií UNIQA. Aj u týchto sprostredkovateľov sa spracúvanie osobných údajov uskutočňuje výlučne na základe podrobnej zmluvy o spracúvaní osobných údajov, v ktorej sú títo sprostredkovatelia viazaní požiadavkami a pokynmi UNIQA na spracúvanie a ochranu osobných údajov a na zaistenie dôvernosti a bezpečnosti spracúvania osobných údajov;

Poskytovatelia asistenčných, poradenských a ďalších služieb. UNIQA na zaistenie niektorých obchodných, marketingových či prevádzkových činností a na poskytovanie služieb (napr. prieskum spokojnosti) využíva externých dodávateľov, ktorí musia mať na riadny výkon svojich aktivít prístup k osobným údajom dotknutých osôb. UNIQA prenáša osobné údaje výlučne na základe podrobných zmlúv o spracúvaní osobných údajov, a to napr. poradenským spoločnostiam, advokátskym kanceláriám, exekútorom, znalcom, lekárom a zdravotníckym zariadeniam, posudkovým lekárom a ďalším obchodným partnerom;

Zaisťovatelia a medzinárodní poisťovatelia. Na účely zaistenia UNIQA odovzdáva základné osobné údaje nasledujúcim zaisťovniam a medzinárodným poisťovniam, ktoré majú sídlo v Európskej únii, resp. Európskom hospodárskom priestore i mimo neho, a ktoré sú tiež viazané pravidlami na ochranu osobných údajov.

Zoznam zaisťovateľov a medzinárodných zaisťovateľov:

UNIQA Re AG, so sídlom Lavaterstrasse 85, CH – 8002 Zürich, Švajčiarsko

UNIQA Versicherung AG, so sídlom Austrasse 46, LI - 9490 Vaduz, Lichtenštajnsko

UNIQA Österreich Versicherungen AG, so sídlom Untere Donaustrasse 21, A-1029, Viedeň, Rakúsko

AXA Corporate Solutions Assurance, so sídlom Rue Jules Lefèbvre 2/4, 750 09 Paríž, Francúzsko, centrála a všetky pobočky pôsobiace celosvetovo, najmä AXA CSA Germany, AXA CSA UK, AXA CSA Italy, AXA CSA Switzerland, AXA CSA Singapore, AXA CSA Austria

American International Group, Inc so sídlom 175 Water Street, New York, 10038, USA a ďalšie spoločnosti v rámci skupiny AIG pôsobiace celosvetovo, najmä AIG Europe Limited so sídlom The AIG Building 58, Fenchurch Street London, EC3M4AB, Veľká Británia a AIG Property Casualty Company so sídlom 18th Floor, 175 Water Street, New York, 10038, USA

Gothaer Allgemeine Versicherung AG so sídlom Gothaer Allee 1, Kolín 50969, Nemecko

Colonnade Insurance SA, pobočka poisťovne z iného členského šátu, so sídlom Štúrova 27, 042 80 Košice, SR

Generali Poisťovňa, a.s. so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, SR

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, SR

Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 813 60, SR

Swiss Reinsurance Company Ltd., so sídlom Mythenquai 50/60, CH 8022 Zurich, ŠvajčiarskoStarr International (Europe) Ltd so sídlom 4th Floor, 30 Fenchurch Avenue, London EC3M5AD, Veľká Británia

Chubb European Group Ltd, so sídlom 100 Leadenhall Street London, EC3A3BP, Veľká Británia

Society of Lloyd´s so sídlom One Line Street, London EC3M7HA, Veľká Británia a jednotlivé Lloyd´s syndikáty

 

V zákonom stanovených prípadoch môžu byť osobné údaje sprístupňované aj týmto kategóriám príjemcov:

a) Poisťovne, banky, Slovenská kancelária poisťovateľov a Slovenská asociácia poisťovní. V súlade s požiadavkami a v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi môže dôjsť k výmene informácií medzi poisťovňami, bankami, Slovenskou kanceláriou poisťovateľov a Slovenskou asociáciou poisťovní. UNIQA a ostatné poisťovne, banky a finančné inštitúcie (v prípade flotilových poistení alebo vinkulácie poistenia), príp. Slovenská kancelária poisťovateľov sa vzájomne informujú a odovzdávajú si informácie o poistení fyzických a právnických osôb a jeho sprostredkovaní, ktorého súčasťou sú nevyhnutne aj osobné údaje dotknutých osôb, medzi ktoré patria aj zástupcovia účastníkov poistenia a osoby zúčastnené na poistnej udalosti alebo škodovej udalosti. Tieto informácie sú odovzdávané predovšetkým za účelom prevencie a odhaľovania poistných podvodov, príp. iných porušení, a to aj v prípadoch podozrenia na takúto činnosť.

b) Verejnoprávne orgány. UNIQA je na základe ustanovení príslušných právnych predpisov povinná poskytovať informácie a osobné údaje aj vybraným orgánom verejnej moci a iným verejným subjektom, ktoré sú na to oprávnené zo zákona. Medzi tieto orgány patria predovšetkým Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne, Národná banka Slovenska a ďalšie orgány dohľadu, Ministerstvo financií a orgány finančnej správy, notári v rámci výkonu ich zákonných právomocí alebo orgány činné v trestnom konaní (súdy, Polícia SR, atď.). UNIQA môže priamo poskytnúť osobné údaje aj iným subjektom v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom.

Zoznam najvýznamnejších sprostredkovateľov, ktorým pri dodržaní všetkých bezpečnostných zásad poskytujeme osobné údaje klientov:

marketingové a obchodné účely

MARKET VISION SLOVAKIA s.r.o.,

IČO: 35 949 376

UNIQA Insurance Group AG,

 

sprostredkovatelia poistenia

široká sieť viazaných finančných agentov a samostatných finančných agentov

 

poštové služby

Tatra Billing, a.s.

IČO: 35 810 572

Selecta CEE s. r. o.

IČO: 35 970 359

Cromwell, a. s. 

IČO: 31 353 746

Tatra Billing Digital. s. r. o. 

IČO: 50 540 301

Slovak Parcel Service s.r.o.

IČO: 31 329 217

asistenčné služby

Europ Assistance s.r.o.

IČO: 25287851 (CZ)

Interpartner Assistance SA (Axa Assistance), Belgium

IČO: 0415591055 (B)

vykonávanie prvotných úkonov pri likvidácii poistnej udalosti

UNIQA Ins Service, spol. s r.o.

IČO: 35 729 759

práca s údajmi klientov

Open One, a.s.

IČO: 26460980 (CZ)

Atlantis telecom spol. s r.o.

IČO: 60466189 (CZ)

Bit-STUDIO Bratislava, s.r.o.

IČO: 35 702 877

INFOMET, spol. s r.o.

IČO: 34 102 876 (CZ)

vymáhanie pohľadávok, regresné pohľadávky

EOS KSI Slovensko, s.r.o

IČO: 35 724 803

M.B.A. Financie, s.r.o.,

IČO: 36 754 404

AVUS International, spol. s r.o

IČO: 35 863 137

IT služby

FSS, spol. s r.o.

IČO: 25957368 (CZ)

Software602 Slovensko, s.r.o.

IČO: 31 342 183

Gratex International, a.s.

IČO: 35 743 468

PosAm, spol. s r.o.

IČO: 31 365 078

UNIQA Group Service Center Slovakia spol. s r.o.

IČO: 34 145 311

Eset, spol. s.r.o.

IČO: 31 333 532

Aston ITM, spol s.r.o.

IČO: 35 691 531

UNIQA IT Services GmbH

 

AMI Praha a.s.

IČO: 25715909 (CZ)

skladovania a archivácie dokumentov

DOCUGROUP Slovakia, s.r.o.

IČO: 31 440 398

Dokument Logistic, s.r.o.,

IČO: 36 771 881

prevádzka a údržba systému managementu dokumentov (DMS)

UNIQA Software Service GmbH

 

Práva dotknutej osoby

Právo na informácie o spracúvaní a prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od spoločnosti UNIQA potvrdenie, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak UNIQA spracúva osobné údaje dotknutej osoby, tá má právo na prístup k týmto osobným údajom a UNIQA je povinná jej poskytnúť informácie o:


a) účele spracúvania osobných údajov;
b) kategórii spracúvaných osobných údajov;
c) identifikácii príjemcu alebo kategórii príjemcu, ktorému osobné údaje boli alebo budú poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
d) dobe uchovávania osobných údajov; ak nie je možné ju určiť, informáciu o kritériách jej určenia;
e) práve požadovať od spoločnosti UNIQA opravu alebo výmaz osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracúvania a/alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov;
f) práve podať sťažnosť dozornému orgánu;
g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby;
h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, najmä o použitom postupe, význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

UNIQA je povinná poskytnúť dotknutej osobe na jej žiadosť kópiu spracúvaných osobných údajov. Za poskytnutie ďalších kópií osobných údajov môže UNIQA účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Ak dotknutá osoba podá žiadosť v elektronickej forme, poskytnú sa informácie v elektronickej forme, ktorá sa bežne používa, ak dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby UNIQA bez zbytočného odkladu opravila nepresné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. S prihliadnutím na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na to, aby UNIQA obmedzila spracúvanie jej osobných údajov v ktoromkoľvek z týchto prípadov:
a) dotknutá osoba namieta presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby mohla UNIQA presnosť osobných údajov overiť;
b) spracúvanie je protiprávne a dotknutá osoba namieta voči vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c) UNIQA už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba ich požaduje pre určenie, uplatnenie alebo bránenie práva alebo právneho nároku;
d) dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu osobných údajov a spracúvanie bude obmedzené, pokiaľ nebude overené, či oprávnené záujmy spoločnosti UNIQA prevažujú nad oprávnenými záujmami dotknutej osoby.

Ak bolo spracúvanie obmedzené podľa predchádzajúceho odseku, okrem uchovávania môžu byť tieto osobné údaje spracúvané iba so súhlasom dotknutej osoby, alebo na účel určenia, uplatnenia alebo bránenia práva alebo právneho nároku, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu Európskej únie. Dotknutá osoba, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, musí byť spoločnosťou UNIQA informovaná pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Právo namietať

Dotknutá osoba má z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je spracúvanie vykonávané na účely oprávnených záujmov spoločnosti UNIQA či tretej strany vrátane súvisiaceho profilovania. UNIQA osobné údaje ďalej nespracúva, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na určenie, uplatnenie alebo bránenie práva alebo právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Ak dotknutá osoba vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje už nebudú na tieto účely spracúvané.

Právo na prenosnosť

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti UNIQA, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné (bez toho, aby tomu UNIQA bránila) a ak:
a) spracúvanie je založené na súhlase dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov, alebo na výslovnom súhlase so spracúvaním osobitných kategórií osobných údajov na jeden alebo viacero stanovených účelov, alebo na základe zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba; a
b) spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Výkonom práva na prenosnosť osobných údajov uvedenom v predchádzajúcich odsekoch nie je dotknuté právo dotknutej osoby na výmaz osobných údajov.

Právo na výmaz

Dotknutá osoba má právo na to, aby UNIQA bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa týkajú danej dotknutej osoby. UNIQA má tiež povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané;
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého boli údaje spracúvané a neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov;
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania;
d) osobné údaje boli spracúvané nezákonne;
e) osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Európskej únie alebo Slovenskej republiky, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahuje;
f) osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Formulár na uplatnenie vyššie uvedených práv nájdete tu.

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD