Služobný mobilný telefón, ktorý spadol klientovi do WC alebo ho po skončení hovoru položil na kapotu auta a zabudol naň. Prípady, keď vyliata horúca káva poškodila laptop, škody na služobných vozidlách, poškodenie strojov a súčiastok pri výrobných linkách ale aj pády drahého tovaru z regálov. To sú najčastejšie škody, ktoré UNIQA poisťovňa eviduje v rámci výkonu povolania.

Zamestnanci často zabúdajú, že v práci zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobia svojmu zamestnávateľovi. Kým živnostníci a podnikatelia ručia za škody do ich plnej výšky, zamestnancov do určitej miery chráni Zákonník práce. Podľa neho môže zamestnávateľ žiadať náhradu škody iba do výšky štyroch mesačných platov. „Práve pre ochranu v takýchto prípadoch je tu poistenie zodpovednosti zamestnanca voči zamestnávateľovi. Strata štyroch platov totiž môže znamenať vážnu finančnú záťaž pre rodinný rozpočet,“ hovorí Pavol Pastír z oddelenia poistenia zodpovednosti UNIQA poisťovne. Poistenie môže uzavrieť zamestnanec veľmi rýchlo aj online na stránke https://www.uniqa.sk/poisteniezamestnanca-voci-zamestnavatelovi/.

Nie je škoda ako škoda

Poistenie je možné uzatvoriť takmer pre všetky druhy povolaní. Mali by naň myslieť najmä ľudia manuálne pracujúci vo výrobe, zamestnanci, ktorí pracujú s drahými tovarmi či technológiami a tí, ktorí prevzali služobné autá. Okrem základného rozsahu poistenia je totiž možné dojednať aj pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na motorovom vozidle zamestnávateľa. „Ak máte zverené služobné auto, určite radím uzatvoriť si poistenie s krytím aj pre motorové vozidlo. Aj v prípade, že firma má auto havarijne poistené, spoluúčasť môže vymáhať od zamestnanca, ktorý škodu spôsobil. Niekedy môže ísť aj o niekoľko tisíc EUR,“ pripomína P. Pastír. V UNIQA poisťovni má klient dokonca automaticky kryté aj poškodenie prepravovaného tovaru.

Pozor! Nie každú škodu však poisťovňa preplatí. Medzi všeobecné výluky z poistenia patrí napríklad úmyselné konanie, konanie pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok, strata hnuteľných vecí a finančné škody akými sú sprenevera, pokuty či manká. „Pracovníci pokladní sa často domáhajú poistenia manka, ktoré však takisto patrí k výlukám, nakoľko pri takejto škode je takmer nemožné dokázať, že nevznikla úmyselne,“ vysvetľuje P. Pastír.

Kto uzatvára poistku?

Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca nie je zo zákona povinné. Uzatvára ho zamestnanec jednotlivo alebo môže zamestnávateľ poistiť všetkých (prípadne väčšinu) svojich zamestnancov. „V poslednom čase evidujeme relatívne vyšší záujem o tzv. hromadné poistenie, ktoré zamestnávateľ platí svojim zamestnancom ako formu benefitu,“ hovorí P. Pastír UNIQA poisťovne.

Výška poistného sa odvíja od výšky poistnej sumy, rizikovosti povolania a výšky spoluúčasti, ktorá najčastejšie predstavuje 10% poistnej sumy. Poisťovňa vypláca škody do výšky dohodnutej poistnej sumy. Tá by mala predstavovať také krytie pre zamestnanca, aby aj pri maximálnom možnom nároku zo strany zamestnávateľa mal tento nárok pokrytý. „Znamená to, že poistná suma by mala byť vo výške 4-násobku, resp. pri určitých povolaniach do 3-násobku priemernej mesačnej mzdy,“ uzatvára P. Pastír.

____________________________________________________

UNIQA poisťovňa, a. s. je univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum poistných produktov v oblasti životného aj neživotného poistenia. Zaznamenáva kontinuálny nárast v predpísanom poistnom ako aj úspešný hospodársky výsledok. Pôsobí na slovenskom poistnom trhu od roku 1990, keď bola založená pod názvom Poisťovňa OTČINA, a.s., v roku 2001 sa na základe rozhodnutia koncernu UNIQA Group mení obchodné meno na UNIQA poisťovňa, a.s. V súčasnosti je koncern prostredníctvom svojich dcérskych spoločností zastúpený v 18 európskych krajinách.