Ako môžem nahlásiť škodu

 

Pri nahlásení škody môžu klienti kontaktovať call centrum UNIQA na čísle(+421) 2 32 600 100 v pracovných dňoch od 8:00 -16:00 hod alebo na poistovna@uniqa.sk. Pohodlne z domova alebo z miesta udalosti môžu škodu nahlásiť aj online aj na našom webe: https://skody.uniqa.sk/ do pár minút. Stačí, keď na webovej stránke prejdú na vylepšený online formulár registrácie škôd, ktorý je prispôsobený pre všetky typy zariadení, umožňuje prístup aj z mobilu alebo tabletu a je dostupný nonstop 24 hodín denne.

 

Ako fungujú obhliadky škôd

 

Kvôli minimalizácii osobného kontaktu budú aj fyzické prehliadky škôd až do odvolania fungovať v obmedzenom režime. Všetky podklady ku škodám posielajte, prosím, online alebo e-mailom. Pri bežných škodách bude UNIQA žiadať od zákazníka fotodokumentáciu, likvidátor si v prípade potreby vypýta jej doplnenie. V prípade nutnosti obhliadnuť škodu osobne pracovníkom UNIQA nie je požadovaná fyzická prítomnosť zákazníka, postup bude náš pracovník koordinovať s klientom telefonicky. Vybavenie všetkých škôd garantujeme v štandardných lehotách.

 

Ako sa poistiť

 

Poistenie môžu klienti uzatvoriť online na našej webstránke www.uniqa.sk, alebo telefonicky na čísle: v pracovných dňoch od 8:00 – 16:00. Telefonicky alebo mailom sa tiež môžu obrátiť na svojich sprostredkovateľov, ktorí im s uzatvorením poistenia radi pomôžu.

 

Cestovné poistenie obrázok

 

 

Cestovné poistenie

 

 

 • • Vzhľadom na postupné uvoľňovanie opatrení a otváranie hraníc je možné opätovne uzatvárať cestovné poistenie. Klienti ho môžu uzatvoriť online na našej webstránke, priamo v našich otvorených pobočkách alebo cez svojich poisťovacích poradcov. Klienti nachádzajúci sa v zahraničí si takisto budú môcť predĺžiť cestovné poistenie štandardným spôsobom v súlade s poistnými podmienkami.

 


 • • Rozsah poistenia liečebných nákladov a Covid-19 v cestovnom poistení:

 

Pre krajiny, ktoré boli štátnymi orgánmi SR z hľadiska šírenia nákazy označené ako bezpečné, platí cestovné poistenie v plnom rozsahu a liečebné náklady sú v rámci cestovného poistenia hradené v štandardnom režime v súlade s platnými poistnými podmienkami. Poistné krytie sa vzťahuje aj na poistné udalosti spojené s Covid-19. Liečebné náklady, vrátane nákladov spojených s nevyhnutným lekárskym ošetrením, predpísaním liekov, hospitalizáciou a ošetrovaním počas hospitalizácie v súvislosti s Covid-19 sú v rámci cestovného poistenia kryté. Z cestovného poistenia však nie sú hradené náklady na testovanie koronavírusu, ktoré nebolo nariadené ošetrujúcim lekárom.

V prípade ak klient aj napriek varovaniam vycestuje do krajín, ktoré z hľadiska šírenia nákazy nie sú štátnymi orgánmi SR považované za bezpečné, nebude mať v rámci cestovného poistenia kryté poistné udalosti súvisiace s Covid-19. Všetky ostatné riziká, ktoré má klient zahrnuté v cestovnom poistení má v súlade s poistnými podmienkami kryté (okrem Covid-19). Ak klienti vycestujú do krajín, kde stále platia menšie či väčšie obmedzenia, môže byť v mieste pobytu vzhľadom na reštrikčné opatrenia pri voľnom pohybe osôb rozsah poskytovania asistenčných služieb obmedzený, preto je dôležité informovať sa o podmienkach výjazdu do zahraničia na stránkach MZV a EZ SR a preveriť si informácie o pravidlách cestovania do konkrétnych krajín na príslušných zastupiteľských úradoch. V prípade poistnej udalosti je potrebné čo najskôr kontaktovať asistenčnú službu a riadiť sa podľa jej pokynov.

 

 • Ako postupovať pri zakúpenom cestovnom poistení k zájazdom a individuálnym cestám

 

Cestovné poistenie zakúpené v rámci zájazdu od cestovnej kancelárie/agentúry/touroperátora
 

V prípade, ak si klient zakúpil cestovné poistenie prostredníctvom cestovnej kancelárie a je zahrnuté v cene zájazdu, ktorý nie je možné v dôsledku krízových opatrení uskutočniť v pôvodnom termíne a dohodne sa s cestovnou kanceláriou na novom termíne zájazdu, je možné posunúť aj termín platnosti cestovného poistenia. Pokiaľ sa klient ešte nedohodol s cestovnou kanceláriou na náhradnom termíne zájazdu alebo spadá do skupiny osôb, ktoré majú právo odmietnuť poskytnutie náhradného zájazdu, má nárok na zrušenie cestovného poistenia a refundáciu poistného. V týchto prípadoch je potrebné kontaktovať cestovnú kanceláriu, s ktorou klient uzavrel zmluvu o zájazde.

 

Cestovné poistenie zakúpené individuálne k zájazdu od cestovnej kancelárie / agentúry/ touroperátora

 

Ak si klient zakúpil cestovné poistenie k zájazdu individuálne a dohodne sa s cestovnou kanceláriou na náhradnom termíne zájazdu, takisto je možné posunúť aj termín platnosti cestovného poistenia. Mal by však čo najskôr kontaktovať poisťovňu a požiadať o zmenu termínu platnosti cestovného poistenia. V prípade, že sa na náhradnom termíne nedohodne resp. spadá do skupiny osôb, ktoré majú právo odmietnuť poskytnutie náhradného zájazdu, bude mu na základe žiadosti vrátené poistné z cestovného poistenia. Žiadosť o refundáciu poistného je potrebné zaslať do poisťovne čo najskôr, najneskôr však deň pred plánovaným začiatkom zájazdu.

 

Cestovné poistenie zakúpené k individuálnej zahraničnej ceste (nie zájazdu od CK / agentúry / touroperátora)

 

V prípade, že si klient vopred dojednal cestovné poistenie UNIQA a cestu nemôže kvôli koronavírusovím opatreniam uskutočniť, má nárok na vrátenie poistného z cestovného poistenia. Uvedené platí len pre poistné zmluvy krátkodobého cestovného poistenia (nevzťahuje sa na poistné balíky, v ktorých je zahrnuté poistenie storno poplatku) uzatvorené na konkrétnu cestu do rizikovej destinácie, nevzťahuje sa na ročné cestovné poistenie. K žiadosti o refundáciu poistného je potrebné doložiť doklad o tom, že cieľ cesty sa nachádzal v rizikovej oblasti (napr. letenka, alebo rezervácia ubytovania).

 

 • • Cestovné poistenie a karanténa

 

V prípade, ak klient vycestuje do zahraničia v súlade s opatreniami štátnych orgánov SR a z dôvodu zavedenia neočakávaných a náhlych opatrení uviazne v zahraničí v karanténe (v hoteli alebo ubytovacom zariadení) kvôli koronavírusu a nebude sa môcť vrátiť v plánovanom termíne domov, UNIQA automaticky a bezplatne predĺži platnosť cestovného poistenia v dohodnutom rozsahu na celú dobu pobytu v karanténe. Na všetky dodatočné náklady súvisiace s karanténou ako je napr. ubytovanie a strava, sa cestovné poistenie nevzťahuje.

 

 • • Poistenie storno poplatkov

 

Poistenie storno poplatkov sa nevzťahuje na zrušenie cesty z dôvodu výskytu koronavírusu v cieľovej destinácii. V súlade s poistnými podmienkami nárok na plnenie vznikne iba v prípade, ak by MZV SR vydalo odporúčanie necestovať do krajiny postihnutej živelnou udalosťou, vojnou, občianskymi nepokojmi alebo terorizmom. Pokiaľ však bola klientovi potvrdená nákaza koronavírusom a z tohto dôvodu zruší zahraničnú cestu vzniká mu nárok na uhradenie storno poplatkov z poistenia storna.

 

 

auto obrázok

 

Poistenie motorových vozidiel

 

 • • Vzhľadom na uzatvorenie STK a EK v zmysle opatrení vlády SR nebudeme vo všeobecnosti za neplatnú STK z dôvodu uzavretých staníc technickej kontroly uplatňovať postih. Ak by sa preukázalo, že vozidlo nemalo platnú STK a EK už k 01.01.2020 a technický stav vozidla mal priamu súvislosť s okolnosťami nehody resp. s rozsahom škody, budeme neplatnú STK posudzovať individuálne.

 

 • • V prípade plnenia z PZP nebude prípadné nutne dlhšie užívanie náhradného vozidla vyvolané aktuálnou situáciou predmetom krátenia. Pokiaľ nebude stačiť klientovi dohodnutý limit poistnej čiastky z pripoistenia náhradného vozidla, bude klientom do odvolania limit pre toto krytie navýšený o 50%. To znamená, že namiesto 10 sa akceptuje 15 dní.

 

 • Zelené karty k PZP budeme pri nových poistných zmluvách zasielať e-mailom. Klient si ich môže vytlačiť samostatne v tlačiarni. Platnosť takto zaslaných kariet je 30 dní, po úhrade prvej splátky poistného dostáva klient zelenú kartu platnú na jeden rok poštou spoločne s poistkou. Automatický systém distribúcie zelených kariet pri predlžovaní doterajších zmlúv zostáva bez zmeny.

 

 • Vstupné obhliadky pred poistením KASKO fungujú bez obmedzení, stále je možné použiť mobilnú aplikáciu na obhliadky, obhliadku sprostredkovateľom a pri poistení zaplatením urobí obhliadku náš Insservis.

 

 • • Ak živnostníci alebo podnikajúce osoby dočasne vyradenia vozidlo z evidencie kvôli aktuálnej situácii ( pokles tržieb a pod.), jeho vyradením z evidencie (aj keď len dočasnej) už vozidlo nie je spôsobilé na jazdu po pozemných komunikáciách (nemá EČV) a teda končí aj poistenie. O dočasnom vyradení vozidla by mal poistník informovať poisťovňu mailom, vrátane scanu dokladu, ktorý tento úkon potvrdzuje.

 

 • - V prípade PZP postenie končí dňom vyradenia z evidencie. Po opätovnom zaradení vozidla do evidencie je možné uzavrieť novú poistnú zmluvu, UNIQA v takom prípade garantuje rovnakú výšku poistného.

 

 • - V prípade KASKO poistenie konč takisto. Ponúkame však možnosť uzavrieť novú poistnú zmluvu KASKO, ktorá bude obsahovať špeciálne krytie na tie riziká, ktoré sa netýkajú jazdy vozidla.

 

lastovicka

 

Leasingy a úvery – odklady splátok a poistné

 

 • Leasing: v prípade, že leasingová spoločnosť poskytne klientovi odklad splátok kvôli výpadku príjmu a pod., pri leasingoch sa predĺžením financovania z uvedeného dôvodu predlžuje aj poistenie do splátok. Lízingová spoločnosť nahlási o ktoré poistné zmluvy ide a na ako dlho povolí odklad. Počas odkladu je poistenie KASKO, PZP, či majetkové poistenie platné, preto sa poistné spláca aj počas odkladu.
 • Úvery: prípade, že si klient odloží splátky úveru (úplne alebo čiastočne), je stále je krytý na všetky dojednané riziká (smrť, invalidita, PN, strata zamestnania). Preto klient bude platiť predpísané poistné výške aj počas doby odkladu splátok úveru.

 

poistenie obrázok

 

Životné poistenie

 

 • UNIQA aktuálne nemá vo výlukách v životnom poistení pandémiu/epidémiu. V rámci životného poistenia tak v prípade ochorenia na COVID-19 kryjeme smrť, PN, hospitalizácie, chirurgický zákrok, príp. iné.

 

 • • V rámci životného poistenia UNIQÁT 2019 majú klienti k dispozícii aplikáciu AIDA, , ktorá aktuálne ponúka možnosť online konzultácií ohľadom psychického zdravia. Infolinku prevádzkuje zdravotný tím vyškolený odpovedať na všetko ohľadom koronavírusu. Klienti môžu v prípade potreby volať na číslo:(+421) 02/ 26 22 60 08.

 

 • • V rámci pripoistenia dávok pri práceneschopnosti (PN) nebudú uplatňované sankcie za neskoré nahlásenie poistnej udalosti, nakoľko diagnóza koronavírusu (COVID-19) je považovaná za závažný dôvod nesplnenia povinností. Prvotné stanovenie diagnózy U07.2, ktorá je v zmysle VPP považovaná za ochorenie (podozrenie na COVID-19) a jej následné preklasifikovanie na U07.1 (potvrdenie COVID-19) bude považované za jednu poistnú udalosť a nebude opätovne plynúť karenčná doba. UNIQA pristúpila k upusteniu od čakacej doby pre poistenie PN, hospitalizácie a chirurgických nákladov v súvislosti s COVID-19, a to Verejným prísľubom s účinnosťou od 1.5.2020. Upozornenie: pre poistenia dojednávané v období všeobecnej vedomosti obyvateľov SR o plánovanom absolvovaní testu v rámci celoplošného testovania na COVID-19, sa čakacia doba uplatňuje.

 

 • • Vzhľadom na veľké poklesy hodnôt na finančných trhoch v súčasnosti neodporúčame klientom vypovedať zmluvy investičného životného poistenia (IŽP), alebo vybrať svoje úspory so stratou. Klientom naopak odporúčame vyčkať, nakoľko predpokladáme, že po uplynutí krízy finančné trhy (a s tým aj hodnoty zmlúv investičného poistenia) opäť porastú.