Slovensky > O nás > Aktuality > Úrazy počas prestávky či krádeže mobilov - kto nesie zodpovednosť za škody, ktoré sa stanú žiakom v škole?

Úrazy počas prestávky či krádeže mobilov - kto nesie zodpovednosť za škody, ktoré sa stanú žiakom v škole?

24.09.2020

 

Školský rok je v plnom prúde a s ním aj starosti rodičov, ktorí už nemajú svoje deti plne pod dozorom a preberá za nich zodpovednosť škola. Úrazy, zranenia či strata alebo krádež vecí sú najčastejšie škody, ktoré sa deťom stanú počas vyučovania. Ponúkame odpovede na otázky o tom, kedy nesie zodpovednosť za škody škola a kedy môžete dostať odškodnenie z jej poistenia.

 

Podľa odhadov UNIQA tvoria viac ako 90% škodových udalostí z poistenia zodpovednosti z prevádzky školy práve úrazy, teda škody na zdraví žiakov. Stávajú sa najmä na hodinách telesnej výchovy a počas prestávok alebo na podujatiach organizovaných školou, ako sú napríklad lyžiarske zájazdy, školy v prírode a rôzne súťaže. Podstatne menšiu časť škôd predstavujú krádeže alebo strata vnesených a odložených vecí žiakov.

Poistenie kryje úrazy aj krádež vecí, nie však mobily ani tablety

Podľa zákona o výchove a vzdelávaní má žiak právo na náhradu škody, ktorá mu vznikla počas vyučovania alebo v priamej súvislosti s ním. Znamená to, že škola zodpovedá za úraz či stratu vecí žiaka, ktoré nastali počas vyučovania, školského výletu alebo lyžiarskeho výcviku. Školy aj preto uzatvárajú poistenie, z ktorého sa potom uhradia žiakom prípadné škody na zdraví alebo majetku. „Pokiaľ má škola dobre nastavené poistenie zodpovednosti z prevádzky školy, rodičia nemusia svoje deti individuálne poisťovať,“ hovorí Pavol Pastír z oddelenia poistenia zodpovednosti UNIQA.

Z poistenia školy je totiž možné dostať odškodnenie za úraz počas vyučovania a kryje aj prípady, keď žiaci spôsobia škody niekomu inému – napríklad, ak počas pobytu na školskom ihrisku rozbijú okno na susednej budove. Poistenie tiež pokrýva náhradu škody za veci, ktoré boli ukradnuté alebo sa stratili z budovy školy alebo miesta, ktoré využíva škola na vyučovanie. Pozor! Toto poistenie sa však vzťahuje predovšetkým na ošatenie, obuv, prezúvky, školské tašky a vyučovacie či zdravotné pomôcky (okuliare, glukomer a pod.). „V rámci poistenia školy sú zväčša škody na veciach ako sú mobilné telefóny či iná elektronika z plnenia vylúčené. V prípade elektroniky by sa poistenie na tieto veci vzťahovalo len vtedy, ak by boli používané v súvislosti s vyučovacím procesom,“ upozorňuje Pavol Pastír z UNIQA.

Výlety, exkurzie a lyžiarske zájazdy

Poistenie zodpovednosti z prevádzky školy kryje aj vzdelávaciu činnosť, ktorá sa organizuje mimo budovy alebo miesta školy. Znamená to, že žiaci majú nárok na náhradu škody aj v prípade úrazov či krádeže, ktoré sa stanú v rámci výletov, exkurzií či školských športových výcvikov a súťaží. Poistenie zodpovednosti školy však v plnej miere nenahrádza samotné komplexné úrazové alebo cestovné poistenie, ktoré pokrývajú iné nevyhnutné riziká, napr. zachraňovacie či liečebné náklady. „Podľa charakteru výletu či zájazdu majú preto školy možnosť uzavrieť aj skupinové úrazové alebo cestovné poistenie na školské akcie a výlety, ide najmä o lyžiarske výcviky alebo exkurzie a výlety v zahraničí,“ hovorí Pavol Pastír z UNIQA. Napríklad skupinové úrazové poistenie už kryje žiakom či učiteľom nielen úraz, ale aj prípadné trvalé následky, zachraňovacie náklady a smrť. V prípade, že si ho škola uzatvorí ako ročné poistenie, majú účastníci kryté aj denné odškodné a čas nevyhnutného liečenia.