Slovensky > O nás > Aktuality > Životné poistenie si môžete uzatvoriť na diaľku bez podpisu - stačí, keď ho zaplatíte

Životné poistenie si môžete uzatvoriť na diaľku bez podpisu - stačí, keď ho zaplatíte

15.04.2020

Vzhľadom na aktuálnu situáciu spôsobenú šírením koronavírusu sa UNIQA snaží maximum procesov realizovať na diaľku a bezkontaktne. Aktuálne si takto môžu ľudia uzatvoriť aj rizikové životné poistenie. Po novom sa tak dá poistná zmluva uzatvoriť aj zaplatením prvého poistného prevodom z účtu. Pripomíname, že v rámci životného poistenia v prípade ochorenia na COVID-19 majú klienti UNIQA kryté všetky dôležité riziká ako je smrť, poistenie práceneschopnosti, hospitalizáciu či chirurgický zákrok.

 

„Keďže práve v tomto krízovom období ľudia intenzívnejšie uvažujú o zabezpečení života a zdravia, rozhodli sme sa celý proces uzatvorenia životného poistenia klientom ešte viac uľahčiť. Klienti si môžu po novom uzatvoriť rizikovú životnú poistku na diaľku s možnosťou akceptácie poistenia zaplatením poistného, t.j. bez potreby osobného kontaktu klienta so sprostredkovateľom poistenia a bez nutnosti podpisu klienta,“ hovorí riaditeľ oddelenia poistenia osôb UNIQA Roman Holček.

Ak má klient záujem o uzatvorenie životného poistenia, stačí, ak sa skontaktuje so sprostredkovateľom poistenia telefonicky alebo mailom. Obchodník po analýze potrieb klienta pripraví návrh poistnej zmluvy, ktorý si vzájomne vydiskutujú a ak s ňou klient súhlasí, sprostredkovateľ mu zašle finálny návrh poistnej zmluvy mailom. „Od klienta bude obchodník požadovať sken alebo fotokópiu občianskeho preukazu a ďalšieho dokladu totožnosti, ako aj údajov o bankovom účte poistníka, z ktorého bude realizovaná prvá platba. Ak poistník návrh príjme a v stanovenej lehote zaplatí poistné, poistná zmluva je uzavretá,“ vysvetľuje R.Holček z UNIQA. Nevyžadujú sa teda žiadne dodatočné podpisy poistníka ani sprostredkovateľa. Vzhľadom na aktuálne obmedzenia zároveň platí, že termín dodania lekárskej dokumentácie, ktorá je potrebná pri vstupe do poistenia, je predĺžený do 31.8.2020. Životné poistenie môže zaplatením poistného uzatvoriť jedna dospelá osoba (poistník), ktorá je zároveň prvým poisteným a v prípade pripoisťovania detí je ich zákonným zástupcom. Ročné poistné za celú poistnú zmluvu v prípade tohto poistenia môže byť do 1 000 €.

Životné poistenie kryje aj ochorenie na COVID-19

V rámci životného poistenia v prípade ochorenia na COVID-19 majú klienti UNIQA kryté všetky dôležité riziká ako je smrť, poistenie práceneschopnosť (PN), hospitalizáciu či chirurgický zákrok.

Denné odškodné v prípade PN následkom ochorenia na Covid – 19: poisťovňa v plnej výške vyplatí dojednané dávky za počet dní PN, podľa dojednaného typu (od 1.dňa PN resp. po uplynutí dojednanej karenčnej doby). V rámci tohto pripoistenia nebudú uplatňované sankcie za neskoré nahlásenie poistnej udalosti.

Hospitalizácia následkom ochorenia na Covid – 19: poisťovňa vyplatí dojednanú výšku dennej dávky na deň počas trvania hospitalizácie.

Invalidita následkom ochorenia na Covid-19: ak by sa poistený stal invalidným následkom C19, poisťovňa vyplatí plnenie v dojednanej výške poistnej sumy.

Chirurgicky zákrok z dôvodu ochorenia na Covid – 19: poisťovňa vyplatí jednorazové poistné plnenie, ak poistený podstúpil chirurgický zákrok, počas ktorého bol hospitalizovaný minimálne 24 hodín a to vo výške poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve.

Kritické choroby a ochorenie Covid – 19: koronavírus síce nie je na zozname kritických chorôb, avšak v súvislosti s konečným pľúcnym zlyhaním, ktoré je zahrnuté v rámci pripoistenia kritických chorôb, môže vzniknúť nárok na poistné plnenie.

Smrť následkom ochorenia na Covid-19: UNIQA by v prípade úmrtia poisteného vyplatila plnú poistnú sumu oprávneným osobám.

Prvotné stanovenie diagnózy U07.2, ktorá je v zmysle všeobecných poistných podmienok považovaná za ochorenie (podozrenie na COVID-19) a jej následné preklasifikovanie na U07.1 (potvrdenie COVID-19) bude považované za jednu poistnú udalosť a nebude opätovne plynúť karenčná doba.

Pripomíname, že klienti inovovaného životného poistenia UNIQÁT majú tiež k dispozícii online poradňu ku COVID-19 na stránke https://uniqask.diagnose.me/koronavirus, v rámci ktorej majú k dispozícii telefonické konzultácie s lekárskym personálom, individuálnu online psychologickú poradňu ako aj online test na COVID-19. Poradňu ku koronavírusu prevádzkuje zdravotný tím vyškolený odpovedať na všetko ohľadom aktuálnej epidémie.