Slovensky > O nás > Aktuality > Čo je vinkulácia a ako funguje?

Čo je vinkulácia a ako funguje?

03.03.2024

vinkulácia poistenia

Zdroj: bigstock.com

Plánujete kúpu nehnuteľnosti na hypotéku či motorového vozidla na lízing? Pravdepodobne sa pri podpise zmluvy stretnete s tým, že finančná inštitúcia bude od vás požadovať aj vinkuláciu poistky. O čo sa jedná a na čo si dať pozor? Prečítajte si náš článok a zistite viac.

 

Čo je to vinkulácia?

Pojem vinkulácia pochádza z latinského slova vinculum, čo znamená puto, a talianskeho slova vincolare, čo znamená v preklade viazať.

Ako samotný názov naznačuje, vinkulácia má niečo spoločné s viazaním, konkrétnejšie s viazaním výkonu práva.

V praxi to zvyčajne znamená viazanie dispozičného práva k cennému papieru, vkladu či poisteniu dovtedy, kým nebude splnená určitá podmienka. Inak povedané prevod práva na niekoho iného – tretiu osobu nastane vtedy, ak bude splnená určitá podmienka.

Bežný človek sa najčastejšie stretne s vinkuláciou poistenia napríklad v prípade, keď si chce vziať hypotéku od banky či auto na lízing od lízingovej spoločnosti.

Čo je vinkulácia poistenia?

Vinkuláciou poistenia sa zaväzujete, že poistné plnenie z vášho poistenia pôjde v prípade škodovej udalosti v prospech tretej osoby. Vinkuláciu poistenia zvyčajne vyžadujú spomínané banky či lízingové spoločnosti, ktoré si takto chránia svoj majetok, až kým im úplne nesplatíte svoj úver.

Ako funguje vinkulácia poistenia?

Pri vinkulácii každé poistné plnenie poisťovňa vyplatí najskôr finančnej inštitúcii, v ktorej prospech je poistné vinkulované.

V prípade, ak ide o menšiu škodu, ktorá nemá vplyv na celkovú hodnotu poistenej veci, finančná spoločnosť obvykle pošle poistné plnenie vám.

Ak ide o totálnu škodu, teda úplne zničenie (vozidla či nehnuteľnosti), finančná spoločnosť si z poistného plnenia uspokojí celý záväzok – zostatok úveru a zvyšnú časť pošle vám.

Ak nedôjde k poistnej udalosti, vinkulácia sa zruší po splatení úveru.

Bežne to v praxi vyzerá takto: Pri kúpe auta na lízing odsúhlasíte vinkuláciu havarijného poistenia v prospech lízingovej spoločnosti. Keď počas splácania havarujete alebo nastane iná škodová udalosť, peniaze od poisťovne dostane lízingová spoločnosť. Pri menšej škode lízingovka zvyčajne dovolí uvoľniť peniaze od poisťovne pre vás, ale iba vtedy, ak voči nej nemáte podlžnosti.

vinkulácia poistného plnenia

Zdroj: bigstock.com

Vinkulácia – poistenie nehnuteľnosti

Pri hypotekárnom úvere býva poistenie nehnuteľnosti jednou z podmienok banky, aby vám schválila vašu žiadosť. Banka pritom požaduje, aby poistenie nehnuteľnosti bolo vinkulované v jej prospech.

To banke zaručuje, že ak sa s nehnuteľnosťou niečo stane (napríklad nastane požiar alebo škoda spôsobená prírodnými živlami), poisťovňa osloví za účelom výplaty poistného plnenia najskôr banku. Po uhradení záväzkov z poistného plnenia banka prípadnú zostávajúcu sumu odošle klientovi.

Príklad: Vaša nehnuteľnosť je poistená na sumu 150 000 eur. V dôsledku požiaru bohužiaľ došlo k jej úplnému zničeniu a následnému poistnému plneniu. Aktuálny zostatok hypotéky je 100 000 eur. Poisťovňa vyplatí banke škodu, čím banke zároveň uhradí aj váš záväzok. Rozdielovú sumu 50 000 eur následne dostane klient, teda vy.

Poistenie majetku sa neoplatí zanedbať. Ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá s hypotékou, poistenie je povinné, v prípade nehnuteľností nezaťažených hypotekárnym úverom je uzatvorenie poistenia dobrovoľné. Pri výbere poistenia sa zamerajte na niekoľko vecí:

 • Dajte si pozor najmä na podpoistenie. Ide o stav, kedy je vaša nehnuteľnosť poistená na nižšiu sumu, ako je jej skutočná hodnota. V prípade poistnej udalosti by vám poisťovňa krátila poistné plnenie, ktoré vám nebude stačiť na pokrytie nákladov na obnovu majetku.
 • Majetok chráňte komplexne. Okrem poistenia bytu či domu odporúčame uzavrieť si aj poistenie domácnosti. Poistenie tak chráni nielen vašu nehnuteľnosť, ale aj váš majetok, zariadenie či osobné veci.
 • Banka pri vinkulácii vyžaduje väčšinou poistenie proti požiaru a živlom. Je však dobré poistiť aj proti ďalším rizikám, napríklad vlámaniu, vandalizmu a podobne.

vinkulácia nehnuteľnosti

Zdroj: bigstock.com

Ako zriadiť vinkuláciu poistného plnenia?

Vinkulácia poistného plnenia sa uzatvára pri uzatvorení poistnej zmluvy. Vo väčšine prípadov musíte vášmu veriteľovi (banke, lízingovej spoločnosti a podobne) dodať kópiu poistnej zmluvy. Veriteľ vám následne vydá formulár o vinkulácii.

Vinkuláciu poistnej zmluvy vám následne musí potvrdiť poisťovňa a druhý originál zmluvy dodáte svojmu poskytovateľovi úveru.

Žiadosť o vinkuláciu poistného plnenia

Vinkulácia poistnej zmluvy musí obsahovať základné údaje:

 • predmet vinkulácie,
 • osobné údaje klienta,
 • údaje o poisťovni,
 • údaje o úverovej spoločnosti,
 • číslo poistnej zmluvy,
 • typ poistenia, výška poistnej sumy, spoluúčasť,
 • vinkulovaná suma,
 • doba splácania úveru,
 • dátum a podpisy zúčastnených.

Devinkulácia

Devinkulácia je opakom vinkulácie a dala by sa popísať ako uvoľnenie viazania poistného plnenia. Zatiaľ čo na vinkuláciu je potrebný súhlas vás – klienta, ktorý si berie úver, na devinkuláciu je potrebný súhlas spoločnosti, v ktorej prospech bola poistka vinkulovaná.

Ak nastane poistná, udalosť poisťovna požiada banku či lízingovú spoločnosť o uvoľnenie poistného plnenia – devinkuláciu. Klient (vy) ju potom formálne potvrdí a poisťovňa preplatí skutočné náklady na opravu poškodeného predmetu poistenia.