IDENTIFIKÁCIA KLIENTA

Novelou Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu („AML zákon“) bola povinným osobám vrátane UNIQA pojištovny, a.s. pobočky poisťovne z iného členského štátu (ďalej aj „UNIQA“) uložená povinnosť vykonať AML starostlivosť voči svojim existujúcim klientom.