Slovensky > O nás > Aktuality > UNIQA v minulom roku zrýchlila dynamiku rastu a posilnila svoju pozíciu na trhu

UNIQA v minulom roku zrýchlila dynamiku rastu a posilnila svoju pozíciu na trhu

20.03.2024

V celkovo veľmi náročnom roku 2023 sa UNIQA poisťovni podarilo prvýkrát prekročiť hranicu 20 miliárd korún (836 miliónov eur) predpísaného poistného. Naďalej zohráva dôležitú úlohu vo výkonnosti celej európskej skupiny.

Predpísané poistné a zisk UNIQA poisťovne v roku 2023

Celkové predpísané poistné UNIQA poisťovne v Českej republike a na Slovensku dosiahlo vlani podľa metodiky ČAP 20,06 miliardy Kč (cca 836 miliónov eur). Z celkového objemu tvorila česká časť spoločnosti 65,5 % a slovenská časť 34,5 %. Medziročne sa celkové príjmy z poistného UNIQA poisťovne zvýšili o 6,7 %. 

Celkový hrubý zisk UNIQA poisťovne za Českú aj Slovenskú republiku dosiahol v minulom roku podľa platných účtovných štandardov v Českej republike 1,71 miliardy Kč, t.j. cca 71,3 miliónov eur (2022: medziročne +4,3 %). Súhrnný čistý zisk UNIQA poisťovne dosiahnutý v roku 2023 v oboch krajinách predstavoval 1,22 miliardy Kč (cca 50,8 miliónov eur)

"Máme za sebou úspešný rok, v ktorom sa nám po prvýkrát podarilo dosiahnuť hranicu 20 miliárd korún (836 miliónov Eur) v poistnom. Zároveň sme zopakovali výborný hospodársky výsledok. Teší ma, že UNIQA Česká republika a Slovensko v roku 2023 opäť zohrala úlohu kľúčového trhu v rámci európskej skupiny UNIQA Insurance Group," zdôraznil Rastislav Havran, generálny riaditeľ finančného domu UNIQA v Českej republike a na Slovensku.

Portfólio poistných zmlúv UNIQA ku koncu roka 2023 posilnilo na celkový počet 3,05 milióna kusov (+4,8 % oproti roku 2023). Z toho českí klienti vlastnili 1,85 milióna zmlúv (+5,7 % oproti roku 2023) a slovenskí klienti 1,20 milióna zmlúv na poistné produkty (+3,4 %).

Hrubá škodovosť v neživotnom poistení bola vlani v Českej republike približne 54 %, zatiaľ čo na Slovensku pomerne výrazne vzrástla na hranicu 60 %, a to najmä v dôsledku nárastu škodovej inflácie v poistení motorových vozidiel, ktorú na Slovensku ešte zvýšili vysoké škody spôsobené zemetrasením.

Predbežné výsledky UNIQA Slovensko

UNIQA poisťovňa na Slovensku (jej právna forma sa v polovici roka 2021 zmenila z akciovej spoločnosti na pobočku českej UNIQA poisťovne) priniesla v minulom roku podľa metodiky ČAP poistné v celkovej výške 295,6 mil. eur (medziročne takmer +6 %), čo zodpovedalo trhovému podielu 10,9 % a štvrtému miestu medzi členskými poisťovňami SLASPO. Z celkového poistného tvorili neživotné segmenty 66 % a životné segmenty 34 %. Podiel neživotného poistného sa medziročne opäť mierne zvýšil.

Trhové podiely slovenskej pobočky UNIQA poisťovne podľa odvetví boli v podstate vyrovnané: 9,5 % v životnom a takmer 11,7 % v neživotnom segmente. V rebríčku slovenského trhu je za UNIQA poisťovňou výrazný odstup; ďalšie dve poisťovne v poradí majú približne o polovicu nižšie poistné.

Predbežné výsledky UNIQA Česká republika

Podľa predbežných výsledkov Českej asociácie poisťovní UNIQA vlani v Českej republike vzrástla o 7,0 % v predpísanom poistnom (2022: 4,2 %) a rok 2023 ukončila na úrovni 13,15 miliardy Kč (cca 533,6 Eur). S trhovým podielom 7,8 % tak UNIQA obsadila šieste, resp. piate miesto v rebríčku poisťovní a poisťovacích skupín.

Trhový podiel na rok 2023 podľa odvetví bol v podstate vyrovnaný - 7,9 % v prípade neživotného poistenia a 7,5 % v prípade životného poistenia. V oboch segmentoch sa UNIQA poisťovni vlani podarilo zrýchliť medziročnú dynamiku - v neživotnom poistení získala o 8,0 % viac poistného a v životnom poistení si polepšila o 4,6 %.

Spomedzi odvetví neživotného poistenia UNIQA vykázala najvyššiu dynamiku v retailovom poistení majetku a zodpovednosti, kde medziročne zvýšila poistné o 15,1 % (najrýchlejšie spomedzi veľkých poisťovní). V porovnaní s rokom 2022 vzrástlo aj poistenie podnikateľov o 7,6 %. Poistné v havarijnom poistení vlani vzrástlo dvojciferným tempom o 10,3 %. Povinné zmluvné poistenie prinieslo medziročný nárast o 1,2 %. Poistné z havarijného poistenia a povinného zmluvného poistenia tvorilo v roku 2023 opäť viac ako 70 %.

V oblasti životného poistenia sa UNIQA poisťovňa zameriava na bežné poistné. V minulom roku prekonalo z hľadiska tempa predchádzajúci rok, keď vzrástlo o 4,5 % (v predchádzajúcom roku +3,3 %).

Predbežné výsledky UNIQA Insurance Group

Napriek mimoriadne náročným podmienkam v roku 2023 najmä v dôsledku vojny na Ukrajine, vysokej inflácie a čiastočne nepredvídateľného vývoja cien energií, preukázala činnosť koncernu vysokú odolnosť a dynamiku. Skupine UNIQA sa podarilo výrazne zvýšiť predpísané poistné a zisk. V porovnaní s rokom 2022 dosiahla správa aktív výrazne lepšie výsledky vďaka priaznivému vývoju na kapitálových trhoch.

Predpísané poistné medziročne vzrástlo o 9,7 % a prvýkrát prekročilo sedemmiliardovú hranicu, keď dosiahlo 7,19 miliardy eur (2022: +3,9 % a 6,61 miliardy eur). Hrubý zisk skupiny EBT sa vlani posilnil na 426,4 milióna eur (2022: 421,7 milióna eur v súlade s IFRS 4; po úprave o IFRS 9/17 výška EBT 272,3 milióna eur) napriek nepriaznivým rámcovým podmienkam, vysokým stratám z nepriaznivého počasia ( hlavne v Rakúsku) najmä v lete a množstvu skutočne veľkých poistných udalostí. Spoločnosti v regióne strednej Európy sa vyvíjali pozitívne a veľmi významne prispievajú k ziskovosti skupiny. Hlavný nárast poistného v minulom roku zaznamenali poisťovne v oblasti neživotného poistenia a súkromného zdravotného poistenia.