Slovensky > O nás > Aktuality > UNIQA na Slovensku posilnila, je 4. najsilnejšou značkou na trhu

UNIQA na Slovensku posilnila, je 4. najsilnejšou značkou na trhu

23.12.2022

 

 

  • Stabilná pozícia spoločnosti v Českej republike a na Slovensku
  • Celkový hrubý zisk UNIQA v Českej republike a na Slovensku vzrástol na 964 miliónov Kč (39 miliónov Eur)
  • Dominantné postavenie v rámci celej skupiny UNIQA Insurance Group

 

Za prvých 9 mesiacov tohto roka predpísala UNIQA v Českej republike a na Slovensku poistné v celkovej výške 14,13 miliardy Kč (576 miliónov Eur). Z toho 9,24 miliardy Kč (376 miliónov Eur) pripadalo na Českú republiku a cca 200 miliónov Eur na Slovenskú republiku. Česká a slovenská UNIQA  tak  predstavovali  30 % celkového  predpísaného poistného v medzinárodnej časti skupiny UNIQA Insurance Group.

Portfólio poistných zmlúv UNIQA v Českej republike a na Slovensku sa po fúzii s poisťovňami AXA zjednotilo a ku koncu septembra dosiahlo 3,011 milióna kusov.  UNIQA Česká republika predstavovala na konci  júna 2022 60 % z celkového počtu a UNIQA Slovensko  40 %.

Hrubý zisk (EBT) dosiahol 963,8  milióna Kč (39 miliónov Eur), čistý zisk  poisťovne pôsobiacej v Českej republike a na Slovensku dosiahol 782,7 milióna Kč (takmer 32 miliónov Eur). Česká časť UNIQA vykázala čistý zisk 423,7 milióna Kč (17 miliónov Eur ). Čistý zisk slovenskej časti dosiahol 359 miliónov Kč (15 miliónov Eur ).

"Som veľmi rád, že sa nám darí v prvom roku po zlúčení našich spoločností plniť naše obchodné ciele a zvyšovať dynamiku nášho rastu. Obrovská vďaka za to patrí našim zamestnancom, za ich skvelú každodennú prácu, našim partnerom a najmä našim klientom za ich dôveru. Sme úspešní aj v transformácii v súlade s hodnotami stratégie skupiny UNIQA 3.0, v rámci ktorej chceme prinášať riešenia nad rámec vlastných poistných produktov. Naše úsilie potvrdzuje aj získanie tohtoročného ocenenia "Zodpovedná poisťovňa roka"," zhodnotil uplynulé obdobie  Martin Žáček, generálny riaditeľ  finančnej skupiny UNIQA v Českej republike a na Slovensku.

UNIQA Slovensko

Z celkovej sumy predpísaného poistného vo výške 200 mil. Eur na Slovensku pripadalo 58 % na sektory neživotného poistenia a zvyšných 42 % na životné segmenty.

Trhové podiely oboch sektorov boli na Slovensku relatívne vyrovnané: UNIQA mala na konci septembra 2022 podiel na životnom poistení 9,65 % a na neživotnom poistení 10,83 %. Celkovo mala UNIQA na Slovensku 10,29% podiel, čím sa stala štvrtou najsilnejšou značkou na miestnom poistnom trhu.

Na Slovensku vzrástla UNIQA medziročne o 1,7 %. Rast bol spôsobený predovšetkým rastom v segmente neživotného poistenia (7,5 %). Trhový podiel UNIQA v sektoroch neživotného poistenia dosiahol v prvých 9 mesiacoch roka 10,83 %  (4. miesto na trhu). Najsilnejším segmentom bolo poistenie majetku, kde si UNIQA medziročne polepšila o 15 %. Tento segment predstavuje 32 % neživotného poistného UNIQA v prvých 9 mesiacoch roka.

V tradične silných sektoroch poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a ostatného poistenia motorových vozidiel (havarijné poistenie) sa UNIQA umiestnila na štvrtom mieste na trhu, pokiaľ ide o predpísané poistné. Tieto dva segmenty predstavovali 56 % neživotného poistného UNIQA SK v prvých 9 mesiacoch roka.

Životné poistenie podľa metodiky SLASPO prispelo celkovo sumou 86 miliónov Eur  a medziročne kleslo o 5 %. Vďaka minuloročnej fúzii so značkou AXA odvetvie životného poistenia zvýšilo svoj podiel na celkovom poistnom UNIQA na 42 % a na konci 3 štvrťroka 2022 sa UNIQA v tomto segmente umiestnila na 6. mieste v rebríčku SLASPO.

Miera straty z neživotného poistenia bola na úrovni menej ako 56 %.

UNIQA Česká republika

V Českej republike vzrástla UNIQA  medziročne o 4,1 %.  Väčšinu poistného (70 %)  opäť tvorili  segmenty neživotného poistenia.   Počas 3. štvrťroka rástlo neživotné aj životné poistenie rovnakým ročným tempom 4,1 %. Trhový podiel UNIQA v sektoroch neživotného poistenia dosiahol v prvých 9 mesiacoch roka 7,9 %  (6. miesto na trhu).  Tentokrát išlo najmä o poistenie majetku fyzických osôb (rodinných domov, domácností), kde medziročný nárast poistného dosiahol 18,4 % a opäť dosiahol (spolu s poistením zodpovednosti za škodu) najvyššie tempo spomedzi veľkých poisťovní za 3. štvrťrok 2022. Solídnym prínosom bolo aj poistenie podnikania. To sa podarilo medziročne zrýchliť v písanom poistnom o 12,8 %, čím sa UNIQA stala jednou z veľkých poisťovní s najsilnejším medziročným rastom.

V tradične silných sektoroch poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a úrazového poistenia sa UNIQA umiestnila na piatom a štvrtom mieste na trhu v Českej republike, pokiaľ ide o predpísané poistné. Tieto dva segmenty opäť predstavovali takmer 73 % neživotného poistného UNIQA v prvých 9 mesiacoch roka.

Životné poistenie prispelo celkovo sumou 2,76 miliardy  Kč  a medziročne vzrástlo o 4,1 %. Segment tak opäť zvýšil svoju dynamiku. Vďaka minuloročnej fúzii so značkou AXA odvetvie životného poistenia zvýšilo svoj podiel na celkovom poistnom UNIQA na 30%, čo zlepšilo pozíciu UNIQA na trhu (na konci Q3 2022 sa UNIQA umiestnila na 5. mieste v rebríčku). Jednorazové životné prémie UNIQA za prvých 9 mesiacov roku 2022 sa medziročne znehodnotili o viac ako 30 %, rovnako ako v minulom roku. Celkovo bola jeho úloha zanedbateľná. Pravidelne vyplácané poistné, ktoré je hlavnou časťou, medziročne vzrástlo o 4,2 %; UNIQA tak dosiahla tretiu najvyššiu dynamiku medzi veľkými poisťovňami z hľadiska bežne plateného poistného. 

Podiel UNIQA na lokálnom trhu v Českej republike zostal na konci 3. štvrťroka na úrovni 7,7 %.

Miera strát v sektore neživotného poistenia bola na úrovni 60,2 %,  čo je v porovnaní  s minulým rokom zhoršenie o približne 3 percentuálne body.

Výsledky skupiny

Poisťovňa UNIQA pôsobí v rámci európskej skupiny UNIQA Insurance Group (UIG) so sídlom vo Viedni. Predpísané skupinové poistné v sledovanom období medziročne vzrástlo o 4,3 %  na 5,03 mld. Eur  a v tomto roku sa mu podarilo zrýchliť tempo.  Pozitívny výsledok sa dosiahol napriek ťažkej situácii na Ukrajine v dôsledku prebiehajúcej vojny a zastavenia nových aktivít v Rusku (Rakúsko +5,0%; CEE +3,5% medziročne).

Sesterské spoločnosti UNIQA v Európe (17 krajín mimo Rakúska, vrátane UNIQA v  Českej republike a na Slovensku) vykázali  za 9 mesiacov roku 2022  predpísané poistné vo výške 1,89 mld. Eur a predstavovalo  takmer 3 až 8 % celkového vybraného poistného skupiny UNIQA Insurance Group.  UNIQA Česká republika spolu s UNIQA Slovakia priniesli viac ako 30% medzinárodného poistného UIG.

Hrubý zisk  celej skupiny  do konca septembra 2022 predstavoval  275 mil. Eur (predtým 299 mil. Eur; pokles o 7,8 % najmä vďaka opravným prostriedkom na investície a mierne zvýšenie VR na 94,4 %).

Po zvyšok roka skupina UNIQA očakáva ďalšie zvýšenie predpísaného poistného.  Neistota pretrváva v dôsledku prebiehajúcej vojny na Ukrajine, inflácie a úrokových sadzieb.