Silný partner pre Vašu budúcnosť

1024x400_ambasadors

AXA súčasť finančnej skupiny UNIQA

 

V oblasti finančných služieb sa uplatňuje rozsiahla regulácia k ochrane záujmov klientov a ďalších subjektov. Predaj akcií vlastnených AXA Group a transakcia zlúčenia spoločností pod značku UNIQA nemá žiadny vplyv na existujúce aj nové zmluvy klientov skupiny AXA Česká republika a Slovensko.

Chceme Vás ubezpečiť, že táto transakcia neznamená aktuálne žiadnu zmenu a nie je potrebné z Vašej strany podnikať žiadne kroky. Aj naďalej môžete využívať všetky produkty a služby, na ktoré ste zvyknutí. Sme Vám aj naďalej k dispozícii na doterajších obchodných miestach a telefónnych číslach.
V priebehu budúceho roka môže dôjsť k čiastkovým zmenám na našich pobočkách alebo kontaktných údajoch. O všetkých prípadných zmenách Vás budeme vopred informovať.

 

Podrobnejšie informácie si prečítajte v odpovediach na najčastejšie otázky:

Základné pojmy

 

 

Čo sa rozumie v našom prípade pod pojmom akvizícia?

Akvizícia znamená prevzatie aktivít spoločností AXA cestou ich kúpy, v tomto prípade poisťovní na trhoch ČR, SR a Poľska. V súvislosti s transakciou sa možno stretnúť aj s pojmami merger (zlúčenie, splynutie) alebo integrácia.

 

Ako konkrétne si máme integráciu predstaviť?

Integrácia znamená spojenie vízie, ďalej procesov, systémov, organizácie, ľudských zdrojov, financií, internej kultúry a ďalších atribútov do jedinej spoločnosti UNIQA. Bude to prebiehať v postupných krokoch, kedy bude snahou využiť to lepšie z oboch strán. Iste to bude trvať niekoľko rokov.

Základný rámec tomu dá stratégia UNIQA 3.0, ktorá sa finalizuje a definuje hlavné princípy aj ciele na ďalších 10 rokov. Súčasťou budú aj štrukturálne zmeny vnútornej organizácie UNIQA poisťovne. Dá sa teda povedať, že sa v najbližších mesiacoch odohrajú viac-menej súčasne 3 určujúce udalosti do budúcnosti: implementácia novej stratégie UNIQA 3.0, rekonštrukcia interného členenia útvarov a integrácie skupiny AXA.

 

Čo je to closing?

Closingom sa rozumie uzavretie obchodnej transakcie, kedy UNIQA získala všetky potrebné súhlasy dozorných orgánov a regulátorov: Európskej komisie i centrálnych bánk Česka, Slovenska a Poľska. Skupina UNIQA sa stáva vlastníkom spoločností AXA v SR, ČR i v Poľsku.

Táto transakcia je potvrdená a teda sa môže reálne začať uskutočňovať zlúčenie spoločností podľa naplánovaného harmonogramu. Spoločnosti UNIQA a AXA fungujú aj po closingu naďalej ešte samostatne až do úplného právneho zlúčenia (tzv. Legal merger) do cieľových spoločností, ktorý očakávame v lete 2021.

 

 

Motivácia a strategické pozadie

 

 

Prečo kupuje spoločnosť UNIQA aktivity AXA v týchto troch krajinách?

 • UNIQA už mnoho rokov úspešne pôsobí na trhoch strednej a východnej Európy.
 • Rozšírenie a zlepšenie našej odbytovej siete o. i. prostredníctvom rôznych foriem spolupráce (bankopoistenie, predajcovia nových a ojazdených vozidiel, okrajovo aj porovnávačov.
 • Počas uplynulých mesiacov sme spoznali potenciál existujúcich ľudských zdrojov AXA, a tým sme získali i prístup ku globálnemu know-how, ktoré vhodne dopĺňa náš súčasný tím pracovníkov UNIQA.
 • Prostredníctvom akvizície si UNIQA udržateľne upevní a posilní trhovú pozíciu. UNIQA bude patriť po tejto akvizícii k vedúcim poisťovacím skupinám v krajinách strednej a východnej Európy.
 • Touto kúpou UNIQA udržateľne posilní svoju trhovú pozíciu na rastúcich trhoch strednej a východnej Európy, o ktoré sa tvrdo bojuje. V Poľsku, ale aj v Česku a na Slovensku patrí skupina UNIQA medzi TOP 5, a takýmto spôsobom výrazne posilní svoje zastúpenie na trhu a celkové zastúpenie značky v celom regióne strednej a východnej Európy. 5 mil. nových klientov s objemom poistného vo výške 800 mi. EUR zvýšia medzinárodný kmeň klientov skupiny UNIQA na 15 miliónov.

 • Tieto tri spoločnosti vynikajúco zapadajú do nášho obchodného modelu:

 

 • vyvážené portfólio s podielom s prevažujúcim poistením osôb v Česku a najmä na Slovensku;
 • ďalších 800 miliónov EUR v poistnom na našich ťažiskových trhoch;
 • tri spoločnosti nám prinesú v Poľsku, Česku a na Slovensku 5 miliónov nových klientov;
 • pre spoločnosť UNIQA tieto trhy aj doteraz patrili k najdôležitejším trhom v strednej a východnej Európe;
 • touto akvizíciou výrazne zvýšime našu ziskovosť.

 

Čo je dôvodom odchodu finančnej skupiny AXA z Česka, Slovenska a Poľska?

AXA je globálna finančná skupina, ktorá sa aktuálne plánuje sústrediť na trhy inde vo svete, kde vidí väčší potenciál. Vníma, že na trhoch strednej Európy sa doteraz nepodarilo získať taký trhový podiel, ktorý by garantoval do budúcna rentabilné činnosti. Platí, že čím viac poistných zmlúv a čím viac poistného spoločnosť generuje, tým relatívne lacnejšie svojich výsledkov dosahuje. AXA vyhodnotila, že jej vývoj na trhoch strednej Európy nezodpovedá jej ambíciám v oblasti profitability.

 

 

Čo to znamená trhovú pozíciu skupiny UNIQA?

 • Po fúzii sa UNIQA stane číslom 5 v strednej a východnej Európe a bude v každej z krajín patriť medzi TOP 5: (PL a Cz #5 a SK#4).
 • Týmto nielenže prerazíme do majstrovskej ligy, ale zvýšime i povedomie o spoločnosti UNIQA v týchto krajinách a zabezpečíme udržateľne posilníme našu pozíciu na trhu.
 • UNIQA bude patriť k vedúcim poisťovacím spoločnostiam v strednej a východnej Európe

 

 

Prečo expandujete do strednej a východnej Európy? Čo dokážete v tomto regióne robiť lepšie ako AXA?

Stredná a východná Európa je už viac ako 20 rokov našim druhým ťažiskovým trhom.

 • Poznáme tento región – a ľudia v tomto regióne poznajú nás.
 • Cítime sa kultúrne spätí.
 • Sme spoľahlivým partnerom pre našich klientov.
 • Sila spoločnosti UNIQA a spoločnosti AXA spočíva vo vzájomnosti a optimálnom dopĺňaní existujúceho portfólia. Spolu môžeme dosiahnuť viac.

 

 

Ako UNIQA pristúpi k integrácii spoločností AXA?

 • Už pracujeme na plánoch na spojenie spoločností, aby sme pripravili pokiaľ možno bezproblémový prechod.
 • Naším cieľom je čo možno najrýchlejšie spojenie. Už v roku 2021 chceme integráciu aj právne uzavrieť.
 • V transakcii vidíme popri efekte transformácie aj možnosť rozšírenia expertízy vo vlastných radoch.
 • Bude pre nás dôležité udržať si kľúčových pracovníkov a docieliť čo najvyššiu efektivitu.
 • UNIQA bude naďalej pokračovať v stratégii jednej značky.

 

Čo sa stane so značkou AXA v Česku, na Slovenskom a v Poľsku?

UNIQA vystupuje vo všetkých krajinách, kde je aktívna, pod značkou UNIQA (s výnimkou Ruska); budeme sa tejto úspešnej stratégie jednej značky aj naďalej držať.

Detaily a finančné informácie k fúzii

 

 

Kedy došlo k dokončeniu (closingu) transakcie?

15.10. 2020

 

Aká bola kúpna cena?

Kúpna cena predstavuje približne jednu miliardu eur.

 

Akým spôsobom bola akvizícia financovaná?

Akvizícia si nevyžiadala navýšenie kapitálu. Kúpa bola financovaná z vlastných prostriedkov a emisiou 10 ročných prednostných dlhopisov (Senior Bond), s objemom emisie vo výške 600 mil. eur. Úspešný predaj dlhopisov je hodnotený ako dôkaz dôvery v akvizičnú stratégiu spoločnosti UNIQA zo strany investorov.

Aj po realizácii akvizície má spoločnosť UNIQA naďalej veľmi dobrú kapitalizáciu. Agentúra Standard & Poor‘s túto skutočnosť potvrdila „A“ ratingom pre dlhodobú bonitu a finančnú silu spoločnosti UNIQA.

 

Aký dopad má akvizícia na mieru solventnosti? Aká je finančná stabilita spoločnosti UNIQA po akvizícii?

 • Aj po realizácii akvizície má spoločnosť UNIQA naďalej veľmi dobrú kapitalizáciu. Agentúra Standard & Poor‘s túto skutočnosť potvrdila „A“ ratingom pre dlhodobú bonitu a finančnú silu spoločnosti UNIQA.
 • Cieľová miera solventnosti spoločnosti UNIQA sa pohybuje na úrovni 155 až 190 percent.
 • Po closing-u sa UNIQA pohybuje v hornej časti cieľového rozpätia 155% až 190%“.
 • Aj po realizácii akvizície má spoločnosť UNIQA naďalej veľmi dobrú kapitalizáciu. Agentúra Standard & Poor‘s túto skutočnosť potvrdila „A“ ratingom pre dlhodobú bonitu a finančnú silu spoločnosti UNIQA.

 

S akými dodatočnými výnosmi počítate?

 

 • Spoločnosti AXA vykazujú veľmi vysokú ziskovosť a vychádzame z toho, že zásadným spôsobom prispejú k ročným výsledkom hospodárenia skupiny UNIQA.
 • Počas nasledujúcich rokov počítame spočiatku s mierne nižšími výnosmi hospodárenia, keďže v dôsledku fúzie vniknú dodatočné náklady. Dlhodobo, po zohľadnení všetkých synergických efektov, počítame s udržateľným zásadným prínosom.

 

Aké riziká prináša akvizícia spoločnosti UNIQA?

 • Najväčším rizikom je, že počas fúzie prídeme o zamestnancov.
 • v oboch spoločnostiach máme vynikajúcich odborníkov

 • práve teraz potrebujeme tieto vedomosti a skúsenosti

 • podnikneme všetko, aby sme tieto talenty v koncerne udržali.

 

Situácia v Slovenskej republike

 

 

Čo integrácia AXA konkrétne znamená v SR?

Spojenie prinesie do UNIQA 750 000 nových zákazníkov a podiel UNIQA vzrastie takmer dvojnásobne na 9,6%. UNIQA sa stane 4.najväčšou poisťovňou v SR podľa predpisu poistného (tesne za 3.Generali). Výrazne sa tiež posilní v oblasti životného poistenia, kde sa UNIQA dostane z 10. na 5. miesto s viac ako 2,5 násobným nárastom trhového podielu. V neživotnom poistení dôjde k ešte výraznejšiemu upevneniu už teraz silnej pozície a začlenenie medzi 3 najväčšie poisťovne v tejto oblasti.

Činnosť UNIQA sa zároveň bude môcť rozšíriť o oblasť dôchodkového poistenia (II. a III. Pilier), kde získa viac ako 500 000 nových klientov.

Integrácia prinesie do UNIQA SK nových zamestnancov a zmluvných pracovníkov, čím sa zvýši nielen rozsah, ale aj kvalita poskytovaných služieb.

 

Čím sa AXA u nás zásadne líši od UNIQA?

AXA sa koncentruje na služby pre retailových klientov. Neponúka teda služby pre veľké priemyselné podniky, ale ani podnikateľské poistenia pre segment malých a stredných podnikateľov. AXA príliš nevyužíva distribúciu formou bankopoistenia. Nespolupracuje ani s leasingovými spoločnosťami.

Pre svoj odbyt využíva posledné dva roky vo veľkej miere on-line porovnávače. Líši sa zásadne aj tým, že v rámci skupiny značka AXA zastrešuje penzijnú spoločnosť a investičnú spoločnosť, čím UNIQA získa dodatočné aktivity a stane sa komplexným poskytovateľom finančných služieb.
Líši sa aj organizačnou štruktúrou, kde sa v rámci AXA viacero aktivít realizuje naprieč oboch krajín ( Českom a Slovenskom) bez ohľadu na to, v ktorej lokácii daný pracovník pôsobí.

 

 

Zostane nejaká AXA na slovenskom trhu?

Spojením do jednej značky AXA úplne odíde z trhu pre oblasť poistenia, investícií a penzií. Spoločnosť bude vystupovať pod značkou UNIQA. Napriek tomu zostane v SR jedna firma s AXA v názve, a síce AXA Assistance, čo je samostatne pôsobiaca medzinárodná spoločnosť poskytujúca asistenčný servis rôznym poisťovniam na zmluvnej báze.

 

V čom vidíte efekty z rozsahu pre spoločnosť UNIQA na základe akvizície?

Najväčší efekt z rozsahu je určite v oblasti prevádzky. Avšak presné čísla zatiaľ ešte nevieme uviesť.

 

Dôjde k znižovaniu stavu zamestnancov?

Práve pracujeme na spoločnom, budúcom operačnom modeli spoločností AXA a UNIQA. Počas týchto prác určíme, ktoré zdroje budú potrebné na dosiahnutie našich podnikateľských cieľov. Budeme sa snažiť udržať v spoločnosti podľa možnosti kompetentných a motivovaných zamestnancov.
Tešíme sa, že touto transakciou získavame aj ďalšiu skupinu talentov pre celú skupinu UNIQA.

 

Ako bude konkrétne vyzerať štruktúra a teritoriálne rozmiestnenie zamestnancov?

Na to zatiaľ vieme odpovedať iba čiastočne. Finálne nastavenie bude do veľkej miery súvisieť s koncepciou UNIQA 3.0. Tá určí hlavné ciele, smery i prostriedky, ako ich dosiahnuť. Súbeh akvizície a novej stratégie UNIQA 3.0 bude ale určite predstavovať zásadnú zmenu v porovnaní s doterajšou praxou UNIQA v SR aj v SR.

Z hľadiska regionálneho rozmiestnenia určite počítame so súčasnou chrbtovou osou Praha-Brno-Bratislava, viac menej však viacero našich kolegov už dnes pracuje z rôznych ďalších lokalít tak, ako je najefektívnejšie pre zaisťovanie servisu pre našich partnerov a klientov.

 

Čo bude s poistnými zmluvami a so zmluvami penzijného pripoistenia dojednanými v AXA?

Všetky záväzky zostávajú v platnosti tak, ako boli dojednané. Zmluvy sú samozrejme platné v plnom rozsahu ako po Closingu, tak aj po následnom zlúčení poisťovní. Zákazníci budú informovaní, že záväzky prevezme UNIQA a že sa stávajú našimi klientmi, ak majú o to záujem.

 

S akými jednorazovými nákladmi sa počas integrácie počíta?

Počítame s nákladmi na IT integráciu, na zmenu značky AXA na UNIQA (rebranding), na komunikácii všetkých týchto aktivít smerom ku klientom a na spájanie tímov do spoločných sídiel.

Už pracujeme na plánoch zlučovania spoločností, aby sme podľa možnosti zabezpečili čo najplynulejší prechod.

 

Vplyv zlúčenia na klientov AXA a ich zmluvy

 

 

Čo sa stane so zmluvami dojednanými v AXA?

Pre klientov na Slovensku sa v tejto chvíli nič nemení. Aj naďalej tak môžete využívať produkty a služby, na ktoré ste zvyknutí, a nemusíte podnikať žiadne ďalšie kroky. Podmienky Vašej zmluvy sú platné a nemôžu byť zmenené bez Vášho súhlasu.

 

Zostanú zachované podmienky dohodnuté na mojej zmluve?

Áno. Podmienky zmlúv nemožno bez dohody s klientom jednostranne meniť.

 

Čo sa stane s mojou zmluvou v 2. a 3. dôchodkovom pilieri?

Podmienky Vašej zmluvy sú platné a nemôžu byť zmenené bez Vášho súhlasu. Klienti nemusia mať o svoje úspory v dôchodkových fondoch obavy. Obe dôchodkové spoločnosti budú zaradené do skupiny UNIQA vrátane ich existujúcich licencií a celého súčasného teamu, ktorý sa o zmluvy DDS a DSS staral. UNIQA rovnakým spôsobom preberá aj investičnú spoločnosť ako celok vrátane všetkého existujúceho know-how.

 

Kto ma bude informovať o výročí mojej zmluvy s AXA?

O výročí budete informovaný štandardným spôsobom, tak ako ste boli doteraz zvyknutý.

 

Kam sa mám obrátiť, ak niečo potrebujem riešiť?

Vo všetkých záležitostiach sa môžete aj naďalej obracať na svojho finančného sprostredkovateľa alebo na pôvodné pobočky AXA.

 

Ako môžem nahlásiť poistnú udalosť?

Poistné udalosti aj naďalej hláste cez webové stránky AXA, sekcia hlásenia škôd. Pre poistenie vozidiel či domova môžete tiež využiť AXA linku.

 

Kto vybaví moju už nahlásenú poistnú udalosť?

Na spôsobe vybavovania poistných udalostí sa nič nemení. Pokračujte, prosím, s procesom hlásenia, ktorý využívate (online, telefón ...). Akékoľvek otázky vám tiež zodpovie AXA linka.

 

Bude mi poskytnuté poistné plnenie z poistnej udalosti vybavovanej v AXA?

Záväzky vyplývajúce zo zmluvy dohodnutej u spoločností AXA sú garantované aj naďalej. Priznané poistné plnenie bude vyplatené.

 

Kto mi poskytne asistenčné služby, ktoré mám dohodnuté na svojej zmluve?

Poskytovateľom pomoci dohodnutej na zmluve u spoločností AXA je aj naďalej spoločnosť AXA Assistance, ktorá nie je súčasťou zlúčenia s UNIQA.

 

Bude zelená karta od poisťovne AXA naďalej platná?

Áno. Zelená karta od AXA je platná na dobu, na ktorú bola vydaná. Na ďalšie obdobie Vám bude zaslaná nová karta štandardne pri výročí Vašej zmluvy.

 

Čo sa stane so zhodnotením mojich úspor v životnom poistení?

Nový subjekt UNIQA sa bude starať o tzv. podkladové aktíva, ktoré slúžia na určenie dosiahnutého zhodnotenia na Vašej životnej poistke, úplne rovnako ako tomu bolo v pôvodnej spoločnosti. Práve preto bolo súčasťou celej transakcie aj prevzatie investičnej spoločnosti, ktorá sa o tieto aktíva stará.

 

Čo sa stane s mojím poistením?

 

Bude ďalej pokračovať bez akejkoľvek zmeny so všetkými povinnosťami a právami, ktoré zo zmluvy vyplývajú. Iba v okamihu, keď sa obe spoločnosti spoja do jednej, tak ako je plánované, bude tieto záväzky voči Vám plniť UNIQA.

 

Zmení sa nejako moje poistné krytie?

Nie, poisťovňa nie je oprávnená jednostranne meniť poistnú zmluvu a to ani v prípade, ak dochádza k prevodu poistného kmeňa na inú poisťovňu, alebo k zlúčeniu kmeňov viacerých poisťovní.

 

Musím niečo urobiť aj ja ako klient?

Nie, nie je potrebné nič meniť. Číslo účtu, variabilný symbol a ostatné platobné údaje pre platby ostávajú v platnosti. O všetkých prípadných zmenách Vás budeme včas a riadne informovať.

 

Musím niekde nahlásiť, že sa mi zmení poisťovňa, dôchodková správcovská spoločnosť alebo investičná spoločnosť?

V drvivej väčšine prípadov to nie je potrebné. Tým, že UNIQA preberá spoločnosti AXA so všetkými existujúcimi právami a povinnosťami (napríklad existujúca vinkulácia), všetko prebehne automaticky. Potreba môže vzniknúť len vtedy, ak ste si takúto povinnosť explicitne s niekým dohodli. S takýmto typom dohôd sa v praxi nestretávame a určite nie sú bežné pre bežné spotrebiteľské zmluvy (napríklad pri vinkulácii pre banky a iné finančné inštitúcie).

 

Ak mám zmluvu v AXA, je potrebné, aby som podpísal novú s UNIQA, alebo moja zmluva bude naďalej platiť a nemusím nič meniť?

Vaša súčasná zmluva zostane naďalej v platnosti v stave, v akom bola pri zmene spoločnosti. Aj naďalej tak môžete využívať produkty a služby, na ktoré ste zvyknutí, a nemusíte podnikať žiadne ďalšie kroky. Podmienky Vašej zmluvy sú platné a nemôžu byť zmenené bez Vášho súhlasu. O všetkých prípadných zmenách Vás budeme včas dopredu informovať.

 

Bude sa meniť pre klientov AXA výška poistného alebo príspevkov na dôchodkové sporenie?

Začlenenie spoločností AXA do skupiny UNIQA nemá vplyv na výšku poistného alebo príspevkov.

 

Čo sa týka pobočkovej siete AXA, ako sa zmení?

Spolu so spoločnosťami AXA preberá UNIQA aj celú pobočkovú sieť. Pobočky budú označené logom UNIQA, ale aj naďalej Vám budú plne k dispozícii tak, ako ste boli zvyknutý.
Cieľom však je byť čo najbližšie ku klientom a plnohodnotne rozšíriť pobočkovú sieť. Plánujeme v priebehu budúceho roka zjednotenie služieb a všetci klienti AXA a klienti UNIQA budú môcť využívať plnohodnotne všetky služby pobočiek, označených UNIQA. Teda aj pôvodných pobočiek AXA aj pôvodných UNIQA pobočiek.

 

Obslúžia ma na pobočke UNIQA, ak som klient AXA a naopak?

Cieľovým stavom je, aby všetky pobočky boli schopné plne obslúžiť všetkých klientov. Tento proces bude mať na začiatku určité obmedzenia a to ako technické, tak aj právne. Naši kolegovia v sieti sú plne informovaní a inštruovaní tak, aby boli schopní Vašu požiadavku spracovať a odovzdať na správne miesto.

 

Čo sa stane s klientskym portálom AXA?

Osobný účet (Moja AXA) ostane plne funkčný pre náhľad ako aj správu Vašich zmlúv. Zmení len svoj názov a postupne prejde pod značku UNIQA pod názvom moja UNIQA na moja.uniqa.sk.

 

Dostanem nového finančného sprostredkovateľa? Alebo mi zostane ten istý?

V prípade, že sa o Vás stará kolega z internej obchodnej siete AXA alebo ak máte zmluvu s externým poradcom (samostatný finančný agent = SFA), môžu sa o Vás aj ďalej starať, pretože celá interná sieť AXA prejde do UNIQA. Rovnako aj existujúce dohody s SFA budú naďalej platné pre spoluprácu pod hlavičkou UNIQA.

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD