Čo chcete poistiť?

Údaje pre výpočet
Dom je murovaný Murovaná časť min. 50 %.
m2
m2
m2
m2

Nehnuteľnosť

Vypočítaná poistná suma Minimálna poistná suma vypočítaná na základe Vami uvedených údajov (maximálny limit plnenia, bez podpoistenia) - €

Zariadenie domácnosti

Vypočítaná poistná suma Minimálna poistná suma vypočítaná na základe Vami uvedených údajov (maximálny limit plnenia, bez podpoistenia) - €
Ročné poistné s online zľavou
- €
Splátka poistného
- €
* Zvoľte si typ poistenia
* Nie je možné poistiť online

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

 • 1 Typ poistenia upraviť
 • 2 Údaje pre výpočet Podlahová plochaPodlahová plocha:  m2 upraviť
 • 3 Ponuka poistenia

Veďme deti k pohybu  |  podporme mladé talenty

Na podporu mladých talentov prispejete | 10 % z ceny Vášho poistenia môže byť obrovská pomoc budúcim talentom

Prečo práve poistenie majetku UNIQA?

 • online so zľavou 30%
 • nulová spoluúčasť pri poistnej udalosti
 • vždy aktuálne poistné sumy
 • bez rizika podpoistenia
 • služby MeteoUNIQA - včasné varovania pred nepriaznivým počasím
 • asistenčné služby 24 hodín denne a zdarma

Poistenie majetku

Základné poistenie nehnuteľnosti a zariadenia domácnosti Domov & Šťastie pokrýva všetky dôležité riziká, ktoré chránia hodnotu vášho domu alebo bytu, napr. škody spôsobené požiarom, víchricou, katastrofickou škodou alebo vodou z vodovodu. Automaticky získate poistenie zodpovednosti za škodu, ak napr. padne uvoľnená škridla z Vašej strechy na zaparkované susedovo auto.

Balík pripoistení ochráni Váš dom alebo byt voči ďalším nástrahám, ako sú napr. atmosferické zrážky, spodná voda, prepätie alebo vonkajší vandalizmus.

Chráňte si svoje súkromie na internete s Kyber poistením ktoré si môžete pripoistiť k poisteniu zariadenia domácnosti.

Poistenie nehnuteľnosti

 • rodinné domy/byty
 • maľovky, nátery, tapety
 • elektroinštalácie, plynové a sanitárne inštalácie
 • vodomery, plynomery a elektromery
 • garáže, terasy a pergoly
 • ohraničenia pozemkov, základy

Poistenie domácnosti

 • celé zariadenie domácnosti vrátane presklenia
 • zariadenia a veci cudzích osôb
 • zodpovednosť príslušníkov domácnosti a nájomcov
 • zodpovednosť z držby psa
 • peniaze v hotovosti
 • anténové zariadenia

Aké nebezpečia kryje poistenie nehnuteľnosti?

Základný balík

 • požiar, priamy úder blesku, výbuch, zadymenie, pád alebo náraz vzdušných telies (lietadlo)
 • búrlivý vietor s minimálnou rýchlosťou nad 60km/h, krupobitie, nadzvuková vlna
 • pád stromov, stožiarov a iných cudzích predmetov
 • ťarcha snehu a námrazy, zosuv pôdy, skál, zemín a snehových lavín
 • povodeň, záplava, náplavy sutín, spätné prúdenie vody, zemetrasenie
 • únik vody z vodovodných potrubí a zariadení, lom vodovodných potrubí vrátane kanálov

Balík pripoistení

Dom

 • skrat elektromotora, prepätie
 • škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi
 • atmosférické zrážky, spodná voda, únik vody v m3
 • krádež vlámaním, vonkajší vandalizmus
 • zvýšenie poistnej sumy pre katastrofické škody a vedľajšie náklady
 • zvýšenie poistnej sumy pre zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti a pozemku

Byt

 • atmosférické zrážky
 • zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti
 • prepätie
 • vonkajší vandalizmus

Aké nebezpečia kryje poistenie domácnosti?

Základný balík

 • požiar, priamy úder blesku, výbuch, zadymenie, pád alebo náraz vzdušných telies (lietadlo)
 • búrlivý vietor s minimálnou rýchlosťou nad 60km/h, krupobitie, nadzvuková vlna
 • pád stromov, stožiarov a iných cudzích predmetov
 • ťarcha snehu a námrazy, zosuv pôdy, skál, zemín a snehových lavín
 • povodeň, záplava, náplavy sutín, spätné prúdenie vody, zemetrasenie
 • únik vody z vodovodných potrubí a zariadení, lom vodovodných potrubí vrátane kanálov
 • zodpovednosť príslušníkov domácnosti, nájomcu a zodpovednosť z držby psa
 • lom skla - celé presklenie bytového priestoru a zariadenia domácnosti
 • škody spôsobené krádežou vlámaním a lúpežou

Balík pripoistení

 • zvýšenie poistnej sumy pre katastrofické škody a vedľajšie náklady
 • skrat elektromotora, prepätie
 • atmosférické zrážky, spodná voda
 • vonkajší vandalizmus
 • hnuteľné veci na pozemku a terase
 • zvýšenie poistnej sumy zodpovednosti príslušníkov domácnosti

Asistenčné služby UNIQA ASSISTANCE

Asistenčné služby zabezpečia nevyhnutnú pomoc v havarijnej situácii a všetci klienti ich získavajú automaticky ZDARMA. Sú k dispozícii NONSTOP, ak potrebujete napr.

 • pomoc odborníka v prípade zablokovania dverí max. do výšky 150 EUR
 • pomoc odborníka (inštalatér, kúrenár, plynár, sklenár, zámočník, elektrikár) pre stav núdze až do výšky 250 EUR
 • náhradné ubytovanie, ochranu vašej domácnosti a prípadné sťahovacie služby až do výšky 300 EUR
 • telefonickú právnu asistenciu
 • právnu asistenciu s finančným plnením až do výšky 1 000 EUR
 • opravu elektrospotrebiča (do veku 7 rokov) po záručnej dobe do výšky 150 EUR

Asistenčné služby NONSTOP a ZDARMA 0850 850 111, v prípade volania zo zahraničia +421 2 544 11 029.

 

Čo kryje pripoistenie kybernetických rizík?

 • zneužitie identity poisteného na internete
 • zneužitie platobného prostriedku
 • poškodenie online povesti
 • nákup tovaru a služieb na internete

Zavolajte nám

(+421 2) 32 600 006

 

Zavoláme vám späť

Vyplňte údaje

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD