Poistenie priemyselných rizík

Ochráňte a poistite svoj majetok pre situácie, ktoré môžu nastať nečakane. S poistením priemyselných rizík si v rámci jednej poistnej zmluvy vyberiete z množstva poistných rizík podľa svojich potrieb a my v prípade vzniku poistnej udalosti nahradíme skutočne vzniknutú škodu.

 

V rámci poistenia sa môžete poistiť voči týmto rizikám

 • požiar
 • živelné nebezpečia
 • voda
 • krádež, lúpež, vnútorný vandalizmus
 • zodpovednosť za škodu
 • poistenie nákladov na zisťovanie a odvrátenie nárokov na úhradu škôd uplatňovaných treťou osobou
 • poistenie škôd vzniknutých v dôsledku nepredvídaného a náhleho materiálneho poškodenia
 • preprava zásielok
 • lom stroja
 • poistenie elektroniky
 • vada výrobku
 • poistenie montážnych prác
 • poistenie stavebných prác
 • poistenie zodpovednosti zasielateľa
 • poistenie zodpovednosti dopravcu
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi štatutárnych orgánov spoločnosti