Silný partner pre Vašu budúcnosť

Oblasť finančných služieb je štátom prísne regulovaný a dozorovaný sektor, pričom predaj akcií a transakcia zlúčenia spoločností pod značku UNIQA nemá žiadny vplyv na existujúce či nové zmluvy klientov skupiny AXA Česká republika a Slovensko.

Chceme vás ubezpečiť, že táto transakcia neznamená aktuálne žiadnu zmenu a nie je potrebné z vašej strany podnikať žiadne kroky. Aj naďalej môžete využívať všetky produkty a služby, na ktoré ste zvyknutí. Sme vám k dispozícii na doterajších obchodných miestach a telefónnych číslach.

 Podrobnejšie informácie si prečítajte v odpovediach na najčastejšie otázky:

Základné pojmy:

Akvizícia znamená prevzatie aktivít spoločností AXA cestou ich kúpy, v tomto prípade poisťovní na trhoch ČR, SR a Poľska. V súvislosti s transakciou sa možno stretnúť aj s pojmami merger (zlúčenie, splynutie) alebo integrácia.

Integrácia znamená spojenie vízie, ďalej procesov, systémov, organizácie, ľudských zdrojov, financií, internej kultúry a ďalších atribútov do jedinej spoločnosti UNIQA. 

Closingom sa rozumie uzavretie obchodnej transakcie, kedy UNIQA získala všetky potrebné súhlasy dozorných orgánov a regulátorov: Európskej komisie i centrálnych bánk Česka, Slovenska a Poľska. Skupina UNIQA sa stáva vlastníkom spoločností AXA v SR, ČR i v Poľsku.

Motivácia a strategické pozadie:

 • UNIQA už mnoho rokov úspešne pôsobí na trhoch strednej a východnej Európy.
 • Rozšírenie a zlepšenie našej odbytovej siete o. i. prostredníctvom rôznych foriem spolupráce (bankopoistenie, predajcovia nových a ojazdených vozidiel, okrajovo aj porovnávačov.
 • Počas uplynulých mesiacov sme spoznali potenciál existujúcich ľudských zdrojov AXA, a tým sme získali i prístup ku globálnemu know-how, ktoré vhodne dopĺňa náš súčasný tím pracovníkov UNIQA.
 • Prostredníctvom akvizície si UNIQA udržateľne upevní a posilní trhovú pozíciu. UNIQA bude patriť po tejto akvizícii k vedúcim poisťovacím skupinám v krajinách strednej a východnej Európy.
 • Touto kúpou UNIQA udržateľne posilní svoju trhovú pozíciu na rastúcich trhoch strednej a východnej Európy, o ktoré sa tvrdo bojuje. V Poľsku, ale aj v Česku a na Slovensku patrí skupina UNIQA medzi TOP 5, a takýmto spôsobom výrazne posilní svoje zastúpenie na trhu a celkové zastúpenie značky v celom regióne strednej a východnej Európy. 5 mil. nových klientov s objemom poistného vo výške 800 mi. EUR zvýšia medzinárodný kmeň klientov skupiny UNIQA na 15 miliónov.
 • Tieto tri spoločnosti vynikajúco zapadajú do nášho obchodného modelu:
  • vyvážené portfólio s podielom s prevažujúcim poistením osôb v Česku a najmä na Slovensku;
  • ďalších 800 miliónov EUR v poistnom na našich ťažiskových trhoch;
  • tri spoločnosti nám prinesú v Poľsku, Česku a na Slovensku 5 miliónov nových klientov;
  • pre spoločnosť UNIQA tieto trhy aj doteraz patrili k najdôležitejším trhom v strednej a východnej Európe;
  • touto akvizíciou výrazne zvýšime našu ziskovosť.

AXA je globálna finančná skupina, ktorá sa aktuálne plánuje sústrediť na trhy inde vo svete, kde vidí väčší potenciál. Vníma, že na trhoch strednej Európy sa doteraz nepodarilo získať taký trhový podiel, ktorý by garantoval do budúcna rentabilné činnosti. AXA vyhodnotila, že jej vývoj na trhoch strednej Európy nezodpovedá jej ambíciám v oblasti profitability.

 • Po fúzii sa UNIQA stane číslom 5 v strednej a východnej Európe a bude v každej z krajín patriť medzi TOP 5: (PL a Cz #5 a SK#4).
 • Týmto nielenže prerazíme do majstrovskej ligy, ale zvýšime i povedomie o spoločnosti UNIQA v týchto krajinách a zabezpečíme udržateľne posilníme našu pozíciu na trhu.
 • UNIQA bude patriť k vedúcim poisťovacím spoločnostiam v strednej a východnej Európe.
Spojením do jednej značky AXA úplne odíde z trhu pre oblasť poistenia, investícií a penzií. Spoločnosť bude vystupovať pod značkou UNIQA. Napriek tomu zostane v SR jedna firma s AXA v názve, a síce AXA Assistance, čo je samostatne pôsobiaca medzinárodná spoločnosť poskytujúca asistenčný servis rôznym poisťovniam na zmluvnej báze.

Detaily a finančné informácie ku transakcii:

15.10. 2020

Kúpna cena predstavuje približne jednu miliardu eur.

Akvizícia si nevyžiadala navýšenie kapitálu. Kúpa bola financovaná z vlastných prostriedkov a emisiou 10 ročných prednostných dlhopisov (Senior Bond), s objemom emisie vo výške 600 mil. eur. Úspešný predaj dlhopisov je hodnotený ako dôkaz dôvery v akvizičnú stratégiu spoločnosti UNIQA zo strany investorov.

Aj po realizácii akvizície má spoločnosť UNIQA naďalej veľmi dobrú kapitalizáciu. Agentúra Standard & Poor‘s túto skutočnosť potvrdila „A“ ratingom pre dlhodobú bonitu a finančnú silu spoločnosti UNIQA.

 • Aj po realizácii akvizície má spoločnosť UNIQA naďalej veľmi dobrú kapitalizáciu. Agentúra Standard & Poor‘s túto skutočnosť potvrdila „A“ ratingom pre dlhodobú bonitu a finančnú silu spoločnosti UNIQA.
 • Cieľová miera solventnosti spoločnosti UNIQA sa pohybuje na úrovni 155 až 190 percent.
 • Po closing-u sa UNIQA pohybuje v hornej časti cieľového rozpätia 155% až 190%“.
 • Aj po realizácii akvizície má spoločnosť UNIQA naďalej veľmi dobrú kapitalizáciu. Agentúra Standard & Poor‘s túto skutočnosť potvrdila „A“ ratingom pre dlhodobú bonitu a finančnú silu spoločnosti UNIQA.

Vplyv zlúčenia na klientov AXA a UNIQA a ich zmluvy:

Pre klientov na Slovensku sa v tejto chvíli nič nemení. Aj naďalej tak môžete využívať produkty a služby, na ktoré ste zvyknutí, a nemusíte podnikať žiadne ďalšie kroky. Podmienky Vašej zmluvy sú platné a nemôžu byť zmenené bez Vášho súhlasu.

Áno. Podmienky zmlúv nemožno bez dohody s klientom jednostranne meniť.

Podmienky Vašej zmluvy sú platné a nemôžu byť zmenené bez Vášho súhlasu. Klienti nemusia mať o svoje úspory v dôchodkových fondoch obavy. Obe dôchodkové spoločnosti sú zaradené do skupiny UNIQA vrátane ich existujúcich licencií a celého súčasného teamu, ktorý sa o zmluvy DDS a DSS staral. UNIQA rovnakým spôsobom prebrala aj investičnú spoločnosť ako celok vrátane všetkého existujúceho know-how.

O výročí budete informovaný štandardným spôsobom, tak ako ste boli doteraz zvyknutý.

Vo všetkých záležitostiach sa môžete aj naďalej obracať na svojho finančného sprostredkovateľa, na kontaktné údaje uvedené na ww.uniqa.sk, na UNIQA linku +421 232 600 100, e-mailom na info@uniqa.sk alebo na pôvodné pobočky AXA alebo UNIQA.

Poistné udalosti môžete hlásiť online na www.uniqa.sk v sekcii hlásenie škôd alebo poštou na adresu poistiteľa. Pre pomoc pri nahlásení poistnej udalosti môžete kontaktovať UNIQA linku. 

Na spôsobe vybavovania poistných udalostí sa nič nemení. Pokračujte, prosím, s procesom hlásenia, ktorý využívate (online, telefón...). Akékoľvek otázky vám tiež zodpovie UNIQA linka.

Záväzky vyplývajúce zo zmluvy dohodnutej u spoločností AXA alebo UNIQA sú garantované aj naďalej. Priznané poistné plnenie bude vyplatené.

Áno. Asistenčné služby môžete aj naďalej využiť v rozsahu dojednanom na zmluve.

Áno. Zelená karta od AXA je platná na dobu, na ktorú bola vydaná. Na ďalšie obdobie Vám bude zaslaná nová karta štandardne pri výročí Vašej zmluvy.

Nový subjekt UNIQA sa bude starať o tzv. podkladové aktíva, ktoré slúžia na určenie dosiahnutého zhodnotenia na Vašej životnej poistke, úplne rovnako ako tomu bolo v pôvodnej spoločnosti. Práve preto bolo súčasťou celej transakcie aj prevzatie investičnej spoločnosti, ktorá sa o tieto aktíva stará.

Bude ďalej pokračovať bez akejkoľvek zmeny so všetkými povinnosťami a právami, ktoré zo zmluvy vyplývajú. Iba v okamihu, keď sa obe spoločnosti spoja do jednej, tak ako je plánované, bude tieto záväzky voči Vám plniť UNIQA.

Nie, poisťovňa nie je oprávnená jednostranne meniť poistnú zmluvu a to ani v prípade, ak dochádza k prevodu poistného kmeňa na inú poisťovňu, alebo k zlúčeniu kmeňov viacerých poisťovní.

Nie, nie je potrebné nič meniť. Číslo účtu, variabilný symbol a ostatné platobné údaje pre platby ostávajú v platnosti. O všetkých prípadných zmenách Vás budeme včas a riadne informovať.

 

V drvivej väčšine prípadov to nie je potrebné. Tým, že UNIQA preberá spoločnosti AXA so všetkými existujúcimi právami a povinnosťami (napríklad existujúca vinkulácia), všetko prebehne automaticky. Potreba môže vzniknúť len vtedy, ak ste si takúto povinnosť explicitne s niekým dohodli. S takýmto typom dohôd sa v praxi nestretávame a určite nie sú bežné pre bežné spotrebiteľské zmluvy (napríklad pri vinkulácii pre banky a iné finančné inštitúcie).

 

Vaša súčasná zmluva zostane naďalej v platnosti v stave, v akom bola pri zmene spoločnosti. Aj naďalej tak môžete využívať produkty a služby, na ktoré ste zvyknutí, a nemusíte podnikať žiadne ďalšie kroky. Podmienky Vašej zmluvy sú platné a nemôžu byť zmenené bez Vášho súhlasu. O všetkých prípadných zmenách Vás budeme včas dopredu informovať.

Zlúčenie spoločností AXA a UNIQA nemá vplyv na výšku poistného alebo príspevkov.

Spolu so spoločnosťami AXA prebrala UNIQA aj celú pobočkovú sieť. Pobočky sú označené logom UNIQA, ale aj naďalej Vám budú plne k dispozícii tak, ako ste boli zvyknutý.
Cieľom však je byť čo najbližšie ku klientom a plnohodnotne rozšíriť pobočkovú sieť. Plánujeme v priebehu budúceho roka zjednotenie služieb a všetci klienti AXA a klienti UNIQA budú môcť využívať plnohodnotne všetky služby pobočiek, označených UNIQA. Teda aj pôvodných pobočiek AXA aj pôvodných UNIQA pobočiek.

Cieľovým stavom je, aby všetky pobočky boli schopné plne obslúžiť všetkých klientov. Tento proces bude mať na začiatku určité obmedzenia a to ako technické, tak aj právne. Naši kolegovia v sieti sú plne informovaní a inštruovaní tak, aby boli schopní Vašu požiadavku spracovať a odovzdať na správne miesto.

Osobný účet (Moja AXA) ostal plne funkčný pre náhľad ako aj správu Vašich zmlúv. Zmenil len svoj názov a nájdete ho na moja.uniqa.sk. Po zadaní čísla zmluvy sa prihláste rovnakými prihlasovacími údajmi, ako ste boli zvyknutý.

V prípade, že sa o Vás stará kolega z internej obchodnej siete AXA alebo ak máte zmluvu s externým poradcom (samostatný finančný agent = SFA), môžu sa o Vás aj ďalej starať, pretože celá interná sieť AXA prešla do UNIQA. Rovnako aj existujúce dohody s SFA budú naďalej platné pre spoluprácu pod hlavičkou UNIQA.

Priebeh zlúčenia

Priebeh fúzie spoločností AXA a UNIQA

Spolu silnejší

Oznámenie o zlúčení poisťovní

Pre médiá

Tlačové správy a oznámenia

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa zlúčenia spoločností AXA a UNIQA sa na nás s dôverou obráťte prostredníctvom telefónneho čísla: (+421) 232 600 100 alebo prostredníctvom mailu: info@uniqa.sk